تبیین شاخصه های کارآمدی درحوزه امنیت ملی از دیگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

هدف: نخستین و مهم‌ترین هدف هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت ملی است. توان و قدرت اداره کشور در جنبه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه‌ی امنیت ملی موجب افزایش مقبولیت و رضایت مردم می‌شود و در واقع کارآمدی نظام را افزایش می‌دهد. در این پژوهش هدف شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه‌های کارآمدی درحوزه امنیت ملی است.
روش‌شناسی پژوهش: با روش تحلیل مضمون که یکی از روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مضمون محوری بیانات مقام معظم رهبری حفظ نظام درمقابل دشمن است و برمضامینی چون دشمن شناسی، وحدت ملی، رضایتمندی عمومی، وظیفه‌شناسی و احساس مسئولیت در راستای حفظ نظام تأکید داشتند
نتیجه‌گیری: دراین پژوهش به علت محدودیت مقاله فقط 30 مضمون آورده شد که در جدول شماره یک تنظیم شد و در جدول شماره دو از مضامین پایه، 9 مضامین سازمانده دهنده و 4 مضامین فراگیر استخراج شد از نظر مقام معظم رهبری خدشه وارد کردن به امنیت ملی، خدشه واردکردن به اقتدار نظام است ایشان بر مردمی بودن شیوه تحقق امنیت در کشور تأکید دارند. شناخت تاکتیک‌های نفوذ، دادن آگاهی به مردم، تلاش در ایجاد وحدت ملی و رضایتمندی عمومی در ایجاد و حفظ امنیت ملی نقش بسیار مهمی دارد. مضمون محوری تمام بیانات به‌ویژه درحوزه امنیت ملی حفظ نظام در برابر دشمن خارجی است و همه  آحاد ملت وظیفه دارند در این راستا حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran.
-      Ali Asghar, Eftekhari (2013), Social Security, Tehran: Institute of Humanities Studies
-      Ali, Aghabakhshi (1991), Culture of Political Science, Tehran: Chapar
-      Bari, Burzan (1999), People, Governments and Fear, Tehran: Strategic Studies Research Institute.
-      Dariush, Ashouri (2008), Political Encyclopedia, Tehran: Morvarid Publishing, 16th Edition
-      Farhad, Darvishi (1997), A Theoretical Thinking on National Security: Preparations and Approaches, Tehran: Publications of the IRGC Command and Staff College
-      Ghavam, Abdolali (1993), Principles of Foreign Policy and International Politics, Tehran: Samt.
-      Hoffman Stanly (1981), “Security in the Age of Turbulance; Means of Response in Third World Conflict and International Scurity”, Adelghi Papers, No.167, summer 1981: 405.
-      Hossein, Seifzadeh (1999), Principles of International Relations, (A Web) Tehran: Justice.
-      Houshang, Ameri (1991), Principles of International Relations, Tehran: Agah.
-      Information base of the Office for the Preservation and Publication of the Works of the Supreme Leader of the Revolution: /www.khamenai.ir
-      Jafar, Nekounam (2008), Research Method with Emphasis on Islamic Sciences, Qom: Qom University.
-      Jalil, Roshandel (1993), National Security and the International System, Tehran: Samt.
-      Lippman, Walter (1943), U.S. Foreigan Policy: Shield of Republic; Boston: Little Brown and Co, p 5.
-      Mohammad Ali, Hosseinizadeh (2018), A Thought on the Fundamentals of the Legitimacy of the Political System, Tehran: Quarterly Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 48, Number Two.
-      Mohammad Javad, Larijani (1994), Government: Discussions on Legitimacy and Efficiency, Tehran: Nashr-e-Roush.
-      Mohammad Reza, Tajik (2002), An Introduction to the National Security Strategies of the Islamic Republic of Iran Approaches and Strategies, Tehran: Discourse Culture.
-      Mohammad, Moin (1972), Persian Culture, Tehran: Amirkabir
-      Mohammad, Sheikhzadeh; Hassan, Abedi Jafari; Mohammad Saeed, Taslimi; Abolhassan, Faghihi (2011) Content Analysis and Thematic Network: A Simple and Effective Method for Explaining Existing Patterns in Qualitative Data, Quarterly Journal of Strategic Management Thought No. 10: 159.
-      Najaf, Lakzai; Mohammad Ismail, Nabatian; Noorullah, Karimian (2016), National Security of the Islamic State from the Perspective of Shiite Jurisprudence, United Politics Quarterly, No. 14: 55.
-      Oveh, Flick (2008), An Introduction to Qualitative Realization, translated by Hadi Jalili, Tehran: Publishing.
-      Rahmatollah, Sediq Sarvestani (1996) Application of Content Analysis in Social Sciences, Quarterly Journal of Social Studies, No. 8: 94
-      Robert, Mandel (2000), Variable Face of National Security, Translated by Strategic Studies Research Institute, Tehran: Strategic Studies Research Institute.
-      Seymour, M. Lipst (1995), Legitimacy and Efficiency, translated by Reza Zabib, Culture of Development, Fourth Year, No. 18: 11.
-      Soghra, Moeini (1991), Dictionary of Words and Terms of Management and Organization, Tehran: Ministry of Agriculture.
-      Stephen, Robbins (2007), Organization Theory (Organizational Structure and Design), translated by Mehdi Alvani and Hassan Danaeifard, Tehran: Saffar.
-      Will, Durant (1986), History of Civilization, translated by Ahmad Batahi, Tehran: Islamic Revolution Publishing Organization, first edition.
-      Zbigniew, Brzezinski (1990) in Search of National Security, translated by Ebrahim Khalili, Tehran: Ambassador.