تبیین شاخصه های کارآمدی درحوزه امنیت ملی از دیگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 PhD student of Bagherol Alum University

2 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

10.22084/rjir.2020.20339.2901

چکیده

نخستین و مهمترین هدف هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت ملی است . حکومت با تمام قوا و بااستفاده از تمام امکانات و رفع تمام موانع در صدد حصول این هدف حیاتی می باشد. عدم تامین امنیت ملی موجب نارضایتی عمومی و زیرسوال رفتن توانمندی نظام می شود توان و قدرت اداره کشور درجنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بویژه در زمینه ء امنیت ملی موجب افزایش مقبولیت و رضایت مردم می شود و در واقع کارآمدی نظام را افزایش می دهد.سوالی که در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به آن هستیم اینست که : شاخصه های کارآمدی درحوزه امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست ؟ برای تبیین این سوال سراغ بیانات وسخنرانی های مقام معظم رهبری رفتیم و باروش تحلیل مضمون که یکی از روش های تحلیل کیفی می باشد به بررسی و کاوش دیدگاه ایشان پرداختیم ؛ باهدف شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه های کارآمدی درحوزه امنیت ملی . یافته های پژوهش نشان میدهد مضمون محوری بیانات مقام معظم رهبری حفظ نظام درمقابل دشمن است و بر مضامینی چون دشمن شناسی، وحدت ملی، رضایتمندی عمومی، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت در راستای حفظ نظام تاکید داشتند.

کلیدواژه‌ها