اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی ، رئیس اداره در وزارت اقتصاد -سازمان گمرک ج.ا.ا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین

10.22084/rjir.2020.20382.2909

چکیده

در گفتمان نوین امنیت ملی، تنها نیروی نظامی عامل تهدید کنندۀ محسوب نمی‌شود، بلکه در عصر کنونی شاهد شکل‌گیری وجوه نرم امنیت مدرن، افزون بر وجه سنتی آن هستیم زیرا در نگرش نوپدید، رویکرد ایجابی و چند وجهی در حوزه‌های امنیت شکل گرفته است. اندیشمندان مکتب کپنهاگ، برای نخستین بار مفهومی نو از امنیت ارائه دادند که بر ابعاد پنجگانه از جمله بُعد اقتصادی استوار است. بر همین مبنا است که دولتمردان آمریکایی‌ برای ضربه زدن به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، لزوماً به دنبال جنگ نظامی نیستند بلکه جهت‌گیری اصلی آنها بر تهدید نرم، به‌ویژه بُعد اقتصادی است. براین اساس، سیاست اقتصاد مقاومتی رویکردی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و راهبردی امنیت ساز است. به جهت آنکه تحقیقی مستقل و یکپارچه در این باره صورت نگرفته، پرسش از تأثیر اقتصاد مقاومتی در مسیر قوام بخشی به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مسئله‌ای است که نیازمند بازکاوی تا حصول پاسخی درخور است. بنابراین مقاله پیشِ رو با هدف کشف ابعاد تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی، به اولویت‌بندی شاخص‌های اقتصادِ تحت تحریم پرداخته و برای تکمیل نتایج تحقیق، از روش تلفیقی و آمیخته( کمی و کیفی) جهت وزن‌دهی و تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، مردمی کردن اقتصاد کشور، پالایش قوانین موجود و وضع مقررات جدید، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، اقدامات رسانه‌ای برای تبدیل مسئله اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی، اصلاح رویه‌های مالی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای امنیت ملی کشور است.

کلیدواژه‌ها