چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

10.22084/rjir.2020.19856.2856

چکیده

جهان آینده،در حوزه های گوناگون، واقعیتهای متفاوتی را به همراه خواهد داشت و صدور فرهنگی انقلاب اسلامی ایران نیز شامل این واقعیت می شود. پیشران های محیطی از قبیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری،زیست‌محیطی و حقوقی و همچنین بازیگران کلیدی در دو سطح داخلی و خارجی بر آینده های صدور فرهنگی ما تاثیرگذارند.صدور فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام با عدم قطعیت های کلیدی و چالش برانگیزی مواجهه است و این مقاله به طراحی چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام پرداخته است و با این مدل کمک به انجام پژوهش هایی می کند که نظام ج.ا.ا را در مواجهه فعال با عدم قطعیت ها و بازیگران کلیدی هدایت می نماید.جهت گیری روش های بکار رفته در این پژوهش با تأکید بر خبرگان این حوزه آمیخته و ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که با استفاده از روش های آینده پژوهی مانند مرور منابع، دلفی، پانل خبرگان و بهره‌برداری از نرم افزار اکسل تلاش نموده چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام را تدوین نماید.با نظر خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش «مردم سالاری دینی»،«استکبارستیزی»،«عدالت طلبی»، «استقلال‌طلبی»،«آزادی‌خواهی»،«اتحادمسلمین»،«حمایت از مظلومان و مستضعفان»،«تکلیف‌گرایی»،«پیوستگی دین و سیاست»،«شهادت‌طلبی»،«ساده‌زیستی و نفی اشرافیت»،«حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش»،«حمایت از فلسطین و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی»،«حمایت از جبهۀ مقاومت» بعنوان مولفه های صدور فرهنگی انقلاب اسلامی مشخص شدند. جامعه هدف صدور فرهنگی نیز شامل :«سران حکومت/نهضت های اسلامی»،«نخبگان»،«مردم/ملت(مهم ترین جامعه هدف)» در سه سطح:«راهبردی»،«عملیاتی»و«تاکتیکی» تعیین شدند و در ادامه با نظرخبرگان مدل چارچوب مفهومی مشخص شد

کلیدواژه‌ها