چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف: جهان آینده، در حوزه­ های گوناگون، واقعیت­ های متفاوتی را به همراه خواهد داشت و صدور فرهنگی انقلاب اسلامی ایران نیز شامل این واقعیت می ­شود. پیشران­های محیطی از قبیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی و همچنین بازیگران کلیدی در دو سطح داخلی و خارجی بر آینده ­های صدور فرهنگی ما تأثیرگذارند. صدور فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام با عدم قطعیت­ های کلیدی و چالش­ برانگیزی مواجهه است و این مقاله به طراحی چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام پرداخته است.
روش‌شناسی پژوهش: جهت­ گیری روش ­های به‌کار رفته در این پژوهش با تأکید بر خبرگان این حوزه آمیخته و ترکیبی از روش­ های کمی و کیفی است که با استفاده از­ روش ­های آینده­ پژوهی مانند مرور منابع، دلفی، پانل خبرگان و بهره‌برداری از نرم‌افزار اکسل تلاش نموده چارچوب مفهومی آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام را تدوین نماید.
یافته‌ها: با نظر خبرگان مشارکت ­کننده در این پژوهش «مردم سالاری دینی»، «استکبارستیزی»، «عدالت طلبی»، «استقلال‌طلبی»، «آزادی‌خواهی»، «اتحاد مسلمین»، «حمایت از مظلومان و مستضعفان»، «تکلیف‌گرایی»، «پیوستگی دین و سیاست»، «شهادت‌طلبی»، «ساده‌زیستی و نفی اشرافیت»، «حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش»، «حمایت از فلسطین و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی»، «حمایت از جبهه‌ی مقاومت» به‌عنوان مولفه­ های صدور فرهنگی انقلاب اسلامی مشخص شدند. جامعه هدف نیز شامل: «سران حکومت/ نهضت‌های اسلامی»، «نخبگان»، «مردم/ملت (مهم‌ترین جامعه هدف)» در سه سطح: «راهبردی»، «عملیاتی» و «تاکتیکی» تعیین شدند و در ادامه با نظر خبرگان مدل مشخص شد.
نتیجه‌گیری: این مدل به انجام پژوهش ­های آینده پژوهی صدور فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان اسلام ، که در ساخت آینده و شناخت آن نظام ج.ا.ا را در مواجهه فعال با عدم قطعیت ­ها و بازیگران کلیدی کمک می نماید.

کلیدواژه‌ها


-      Aghapour, A; and Pahlavan, F (2007), Futurism, Principles, Necessities and Methodologies, Yas Strategy, No. 9, Spring, 154-157.
-      Tajik, Mohammad Reza; Dehghani Firoozabadi, Jalal (2003), Dialogues of the Revolution in the Discourse of Iran's Foreign Policy, Strategy, No. 27, spring.
-      Jawdani Moghadam, Mehdi (2014), Application of Discourse Approach in Explaining the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran from Imam Khomeini's Perspective, Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies, Year 11, Fall, No. 38: 169-186.
-      Jamalzadeh, Nasser (2012), Soft Power of the Islamic Revolution and the Theory of Cultural Issuance of the Revolution, Journal of the Islamic Revolution, vol. 1, No. 4, fall.
-      Khorramshad, Mohammad Baqer (2002), The Islamic Revolution of Iran and its reflection in the theoretical approach, Quarterly Journal of Islamic Revolution Thought, Issue 1, spring.
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal and Radfar, Firoozeh (2009), The Model of Revolutionary Issuance in the Foreign Policy of the Ninth Government, Political Science, Fifth Year, Spring and Summer, 123-150.
-      Ramezani, Ruhollah. (2001), Conversation: The Need for Theory, translated by Alireza Tayeb, Political and Economic Information, Dey and Aban, No. 167-168.
-      Ali Ahmadi, Alireza; Saghafi, Fatemeh; Fathian, Mohammad (2007), Presentation of trend analysis methodology for strategy formation and foresight. Tomorrow's Management, Fifth Year, No, 18: 4-14.
-      Gholami, Ali and Bahadori Jahromi, Ali (2013), Understanding, the nature and supervision of the implementation of the general policies of the system, Quarterly Journal of Public Law Review of the Second Year of Spring, No. 1.
-      Yazdani, Enayatollah and Akhjasteh, Jamil (2012), Comparative study of the issuance of the revolution in the political discourse of the Islamic Republic of Iran, Research Journal of the Islamic Revolution, first year, number three, summer, 59-86.
-      Spuzito, John L. (2004), The Iranian Revolution and its Global Reflection, translated by Mohsen, Director of Shanehchi, Tehran: Baz Publications.
-      Imam Khomeini (RA) (1999), Political-Divine Will, Tehran: Zikr Research Institute.
-      Imam Khomeini (RA). (2000), Imam's Book, Tehran: Imam Khomeini Publishing House.
-      Imam Khomeini (RA) (2001), Weakness and arrogance from Imam's point of view, Tehran: Imam Khomeini Publishing House.
-      Izadi, Mostafa (1982), Memoirs of Martyr Mohammad Montazeri, Tehran: Culture of the Islamic Revolution.
-      Bazargan, Abbas (2010), An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Tehran: Didar Publishing.
-      Barzegar, Ebrahim (2007), Prediction in Political Science, Comparison of Minutes and Humanities, In Ebrahim Barzegar et al., Interdisciplinary Studies in Iran, (262-273). Tehran: Allameh Tabatabai University.
-      Barzegar, Ebrahim (2012), Theory of Broadcasting and Reflection of the Islamic Revolution, Book of Theories of Global Reflection of the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Imam Sadegh University (AS).
-      Pedram, Abdolrahim (2015), Scenario Writing Process in Strategic Issues, First Edition, and Tehran: Ofogh Ayandeh Institute, Strategic Research.
-      Jeloudarian, Omid (2018), Modern Islamic Civilization, Tehran: Sada-e Azadi Political Deputy.
-      Charmak, Thomas G. (2014), Scenario-based planning, translated by Saeed Khazaei, Maryam Vakilzadeh and Ali Rahnashin, Tehran: Shakhspajooh Publications.
-      Hajiani, Ebrahim (2011), Language, Principles and Methods of Future Research, Tehran: Imam Sadegh University (AS).
-      Ramezani, Ruhollah (2001), An Analytical Framework for the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, translated by Alireza Tayeb, Tehran: Publishing.
-      Ramezani, Ruhollah (2009), An analytical framework for examining the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, translated by Alireza Tayeb, Tehran: Publishing.
-      Shokooi, Hossein (1985), Applied Geography and Geographical Schools. Martyr: Astan Quds Razavi Publications.
-      Sedghi, Abolfazl (2007), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran from the Beginning to 1968, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center.
-      Asgarkhani, Abu Mohammad (2004), International Regimes, Tehran: Abrar Contemporary Publications.
-      Fallahnejad, Ali (2005), Islamic Revolution Publishing House, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
-      Goldstone, Jack (2006), Comparative Theoretical Studies of Revolutions, translated by Mohammad Taghi Delforuz, Tehran: Kavir Publishing.
-      Larijani, Mohammad Javad (1990), Translations in National Strategy, Tehran: Book Translation and Publishing Center.
-      Mojarad, Mohsen (2007), The Impact of the Islamic Revolution on International Politics, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center Publications.
-      Mohammadi, Manouchehr (1998), Islamic Revolution, Fields and Consequences, Qom: Maaref Publishing House.
-      Mohammadi, Manouchehr (2006), World Summary of the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Institute of Islamic Culture and Guidance.
-      Motahhari, Morteza (1996), On the Islamic Revolution, Qom: Sadra Publishing.
-      Mansour, Jahangir (1999), Basic Law of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Doran Publishing.
-      Bell, Wendell (2003), Foundation of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge (Human Science for New Era), Transaction Publishers: London.
-      Benard, Ch; and Z. Khalilzad (1984), The Government of God: Iran's Islamic Republic, New York.
-      Dator, j (1996), Futuer studies as applied knowledge .in. r .Slaughter(ed), New thinking for a new millennium, London: Routledge, 105-115.
-      Eddin Ibrahim (2002), Egypt Islam and democracy, cariro: the American university of gario press.
-      Fox, Janathan (2008), “a world survey of religion and the state”, New York Cambridge University press Futures Research Quarterly, summer, 25-8.
-      Hagget, petter (1983), Geography: a modern synthesis, third, New York: harper row.