طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

3 استاد گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

هدف: شهدا خود بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشورمان بوده‌اند و از طرفی فرماندهان شهید نیز که این سرمایه‌های اجتماعی را رهبری می‌کرده‌اند نظرات ارزشمند خود را در وصایای خویش به یادگار گذاشته‌اند. هدف از این مقاله تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در بررسی اسنادی، وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس شامل 36 وصیت‌نامه بررسی و سعی بر توصیف کیفی محتوای مفاهیم، شده است. پس از کدگذاری وصیت‌نامه‌ها و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، الگوی مورد نظر طراحی گردید.
یافته‌ها: در شرایط على مفاهیمی مانند امیدواری به خداوند، هدف‌دار بودن، دفاع از وطن و در شرایط پیش برنده مفاهیمی مانند احساس دین به انقلاب، تبلیغات منفی دشمنان، جنگ دشمنان با نظام، و در شرایط بازدارنده نیز فردگرایی، ناکارآمدی ارتباطی و نداشتن هدف جمعی قرار دارند که در انتخاب راهبردها تأثیر می‌گذارند. پدیده محوری، حضور و مشارکت داوطلبانه مردم در بزنگاه‌های کشور است. راهبردهای سرمایه اجتماعی را نیز راهبردهای عینی و ذهنی تشکیل می‌دهند. این راهبردها منجر به نتایجی شده که پیامدهای فردی همچون سکون و آرامش، لذت روحی و معنوی و پیامدهای جمعی همچون اشاعه فرهنگ غنی اسلامی در جهان و الگو شدن برای دنیا و آزادی و حمایت مستضعفین را شامل می‌شود.
نتیجه‌گیری: نکته قابل‌توجه در مدل تحقیق این است که بیشترین حجم وصایای فرماندهان شهید مربوط به راهبردهاست. از این‌رو مسئولان فرهنگی کشور باید سعی در اجرایی کردن این راهبردها داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran. Translated by Mohammad Mehdi Fooladvand. (2016), Hatef Publications, Tehran.
-      Akbari Sheldarhai, F. (2003), An Introduction to Fiction after the Victory of the Islamic Revolution of Iran. Islamic Revolutionary Documentation Center, Tehran.
-      Akbari, P., & Baharestan, O (2013), “The analysis of the impact of information technology and social capital on entrepreneurial orientation in Iran pharmaceutical industry (Case Study: Alborz Drug Company)”. International Journal of Management and Business Research, 3(3): 215-232.‏
-      Alini, M. (2012), Social capital in Islamic teachings. Bustan Ketab Publications, Qom.
-      Azizi, Sh. (2018), Research Methods in Management with Emphasis on Applied and Statistical Examples. SAMT Publications, Tehran.
-      Bordogna, C. M. (2019), “The effects of boundary spanning on the development of social capital between faculty members operating transnational higher education partnerships”. Studies in Higher Education, 44(2): 217-229.
-      Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017), Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 2nd Edition, California, Sage Publications.‏
-      Danaeifard, H., & Emami, S M. (2007), “Qualitative Research Strategies: A Reflection on Foundation Theory”. Journal of Strategic Management Thought (Management Thought), 1 (2): 69-97.
-      De Luca, G., & Verpoorten, M. (2015). “Civil war, social capital and resilience in Uganda”. Oxford Economic Papers, 67(3): 661-686.‏
-      Deller, S. C., Conroy, T., & Markeson, B. (2018): “Social capital, religion and small business activity”. Journal of Economic Behavior & Organization, 155, 365-381.‏
-      Deng, L. B. (2010), “Social capital and civil war: The Dinka communities in Sudan’s civil war”. African affairs, 109 (435): 231-250.‏
-      Etemadzadeh, H., & Amirian, I. (2016), “Investigating the educational perspective of the martyrs of the imposed war in Kermanshah province based on their wills”. Two Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, 6 (14): 197-235.
-      Ghaffari Hashjin, Z., & Dejgir, M. (2011), The place of the culture of self-sacrifice and martyrdom in Shia political culture with emphasis on its role in the victory of the Islamic Revolution. National Conference on the Culture of Sacrifice and Martyrdom, Qom, Faculty of Principles of Religion.
-      Ghaffari Hashjin, Z., & Dejgir, M. (2013), “The role of the culture of self-sacrifice and martyrdom as social capital in the development of the Islamic Republic of Iran from the perspective of the Supreme Leader”. Journal of Research of the Islamic Revolution, 2 (5): 99-124.
-      Gilligan, M. J., Pasquale, B. J., & Samii, C. (2011), Civil war and social capital: Behavioral-game evidence from Nepal. Available at SSRN 1911969.‏
-      Kääriäinen, J., & Lehtonen, H. (2006), “The variety of social capital in welfare state regimes–a comparative study of 21 countries”. European societies, 8(1): 27-57.‏
-      Karimi, M. (2010), “Investigating the role and developments of social capital of Iranian society during the holy defense”. Negin Iran Magazine, No. 35: 92-69.
-      Kazemi, A., Ghaffari Hashjin, Zahed; Keshavarz Shokri, A. (2016), “A Study of the Collective Components of the Culture of Sacrifice and Martyrdom in the Memoirs of the Free Defenders of Sacred Defense as Social Capital”. Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, 6 (14): 139-173.
-      Khanifar, H., & Moslemi, N. (2017), Principles and foundations of qualitative research methods. Negahe Danesh Publication. Tehran.
-      Khosravi Zargaz, M., & Bakhshi, S. (2017): “Motivation of Islamic fighters to participate in the holy defense; examining the content of the wills of the martyrs”. Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, 7 (15): 1-28.
-      Kordnaeij, A., & Khalili Palbandi, F. (2018), “The Impact of Isar (Sacrifice) and Martyrdom Culture on Social Capital by Mediation of Religious Beliefs”. Scientific Journal of Islamic Management, 26 (3): 37-58.
-      Mahmoudi, M., & Ghorbani, H. (2016), “Examining the mystical nature of the prayers of the holy defense martyrs”. Journal of Sustainability Literature, 8 (15), 353-374.
-      Mahmoudi, M., & Tavakolizadeh Ravari, M. (2016), “Drawing a thematic map of the documents of the imposed war: A case study of the will of the commanders of the martyred Revolutionary Guards of Kerman province”. Journal of Document Treasure, 26 (4): 82-93.
-      Mello, J., & Flint, D. J. (2009), “A refined view of grounded theory and its application to logistics research”. Journal of Business Logistics, 30(1), 107-125.‏
-      Moulaei Arani, M., & Bagheri Kani, M. (2016), “An Investigation of Directing Factors of Social Capital during the Holy Defense”. Scientific Journal of Islamic Management, 24(2): 77-104.
-      Musapour, N. (2012), “Promoting the culture of "self-sacrifice and martyrdom" with the help of the curriculum in elementary school”. Iranian Cultural Research Quarterly, 5 (3): 103-126.
-      Myeong, S., & Seo, H. (2016), “Which type of social capital matters for building trust in government? Looking for a new type of social capital in the governance era”. Journal of Sustainability, 8(322): 1-15.
-      Nilsson, M. (2018), “Causal beliefs and war termination: Religion and rational choice in the Iran–Iraq War”. Journal of Peace Research, 55(1): 94-106.‏
-      Pirbabaei, M., Firoozabadi, S A., Hojjat, I., & Soltanzadeh, M. (2016), “Religion and social capital” “Analysis of Social Capacities of the Islamic society of Iran”. Journal of Social theories of Muslim thinkers, 6(1): 128-107.
-      Rabiee, A., & Tamnaei, A. (2013), “Analysis of the will of the martyrs of the imposed war”. Journal of Sociological Studies (Social Sciences Letter), 20 (2): 161-186.
-      Radadi, M. (2008), Components of social capital in Islam. (Master's Thesis) in Islamic Studies and Political Science. Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
-      Rahimi Baghmalek, J., Haghighi, M., & Mira, S. (2019), “Developing a Loyalty Model Based on the Customers’ Experience in Hotel Industry Using Grounded Theory Strategy”. Journal of Business Management, 11(1): 125-140
-      Sabatini, F. (2005), “Does social capital Improve labor productivity in small and medium enterprises, forthcoming”, International Journal of Management and Decision Making, 9(5): 454-480.
-      Sarir Afraz, M. (2011). Analysis of the Interactions of Sacrifice and Economic Growth with the Approach of Social Capital. National Conference on Sacrifice and Martyrdom, Hamadan, Islamic Azad University, Hamadan Branch.
-      Strauss, A. L., Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd Edition). California: Thousand Oaks
-      Sun, X., Xiong, A., Li, H., Westlund, H., & Li, Y. (2019). “Does social capital influence small business entrepreneurship? Differences between urban and rural China”. The Annals of Regional Science, 1-19.‏
-      Wang, Z., McNally, R., & Lenihan, H. (2018). “The role of social capital and culture on social decision-making constraints: A multilevel investigation”. European Management Journal.‏ 11-18
-      Zadeh, B. S., Ahmad, N., Abdullah, S., & Abdullah, H. (2010). “The social capacity to develop a community”. Current Research Journal of Social Science, 2(2), 110-113.