مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران و مدیر گروه انقلاب و تاریخ

چکیده

هدف: شناسائی مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای بپردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران و بازتاب آن در قالب حضور و افزایش عملیات نظامی برون مرزی، نقش مؤلفه‌های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران چیست؟
یافته‌ها: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحمیل جنگ هشت ساله بر این مرزو بوم و عدم موفقیت کشور متخاصم، جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم کشورهای قدرتمند و دشمنی آشکار و پنهان توانست به‌عنوان کشوری مدعی در منطقه ظاهر شود و رفته رفته بر این ادعا افزود و با حضور در لبنان و عراق و سوریه به‌عنوان قدرتی فرا منطقه‌ای مطرح گردید و سعی دارد روزبه‌روز بر توانمندی، اقتدار و قدرت ملی خود در عرصه‌های گوناگون بیفزاید.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق در مجموع نشان از اثرگذاری مثبت مؤلفه‌های قدرت ملی ایران و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک، ذخایر با ارزش معدنی و نفت، افزایش قدرت نظامی و مؤلفه‌های هویتی و رهبری رهبران با کفایت دارد.

کلیدواژه‌ها


-      Abbasi Semnani, Alireza (2013), "Geopolitical position of Iran in regional and world power relations", Sepehr Geographical Information Quarterly, No. 22-86.
-      Afshardi, Mohammad Hossein, Madani Seyed Mostafa (2009), "Structure of the Regional Power System in the Middle East (with Emphasis on the Top Countries in the Region)" Quarterly Journal of Humanities Teacher, 13-3.
-      Ashley J. Tellis, & Others, (2000), Measuring National Power in the Postindustrial Age. Rond: New York.
-      Axworthy, Michael (2013), Revolutionary Iran; A History of the Islamic Republic, New York: Oxford University Press.
-      Azami, Hadi (2006), "Geopolitical Weight and Regional System: A Case Study of West Asia", Geopolitical Quarterly, No. 5 and 6.
-      Azghandi, Alireza (2012), Frameworks and Orientations of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Qoms.
-      Barzegar, Kayhan (2015), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in the Middle East, Tehran, Ministry of Foreign Affairs International Education and Research Center3
-      Chase, Robert, Emily B. Hill, and Paul Kennedy (1996), "Pivotal states and U.S.A Strategy", Foreign Affairs, 75(1).
-      Cohen, Saul Bernard (1387), Global Geopolitics, translated by Abbas Kardan, Tehran: Contemporary Abrar.
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2009), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samat Publications.
-      Eberstadt, Nicholas, 1991: population change and National security. Foreign Affairs, Vol.70, No.3.
-      Fuller, Graham (1992), The Qibla of the Universe. Tehran, Amir Kabir.
-      Ghanbarloo, Abdullah (2009). "The Concept and Nature of Regional Power", Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 12, No. 4.
-      Gharbi, Seyed Mohammad Javad, Jafari, Ali Akbar (2016), "In the Source of Soft Power in the General Policies of the System; A Case of the Constitution of the Islamic Republic of Iran", Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, Third Year, No. 10: 7- 4417-
-      Goldstein, Joshua s (1999), International Relations. New York: Longman.
-      Hafez Nia, Mohammad Reza; Zarghani, Seyed Hadi; Ahmadipour, Zahra; Rokanuddin Eftekhari Abdolreza (2006), "Designing a Model for Measuring the National Power of Countries", Geopolitical Quarterly, No. 2 and 2.
-      Hafeznia, Mohammad Reza (2005), Principles and Results of Geopolitics, Mashhad: Papli Publishing.
-      Hafeznia, Mohammad Reza, (2007), National Power and Benefits, Tehran, Select Selection.
-      Hafeznia, Mohammad Reza, Hadi Zarghani, Zahra Ahmadipour and Abdolreza Rokanuddin Eftekhari (2006), "Designing a Model for Measuring the National Power of Countries", Geopolitical Quarterly, Volume 2, Number 2.
-      Heywood, Andrew (2002), Politics, MacMillan, Palgrave.
-      ­https://www.breitbart.com/big-government/2015/07/15/obama-iran-will-be-and-should-be-a-regional-power/
-      Jamalzadeh, Sajjad (2012), "The Soft Power of the Islamic Revolution and the Theory of Cultural Issuance of the Revolution", Research Journal of the Islamic Revolution, Volume 1, Number 4, pp. 86-61.
-      Kamran, Hossein (2010), "Geography and National Power of Iran", Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 13-16.
-      Khamenei, Seyed Ali (1995), Meeting with a group of police commanders, on 21/4/1374.
-      Khani, Heisin (2010), "Theoretical Components of" National Authority "in Foreign Islamic Politics, with Emphasis on Imam Khomeini's Thoughts", Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 49.
-      Nabavi, Seyed Abbas (2000), The Philosophy of Power, Tehran, Samat Publications.
-      Osterud, oyvind (1992), "Regional great powers", in: Iver .B. Neumann (eds), regional great power in International politics, Basingstoke: St. martin press.1-15.
-      Pasandideh, Abbas (2007), "Unity and Theory of Authority in the Political Philosophy of Islam" Quarterly Journal of Islamic Government, Vol. 44.
-      Roshandel, Jalil, (1995), National Security and the International System, Tehran, Samat.
-      Seifzadeh, Seyed Hossein (1999), Principles of International Relations in Tehran. Published by: Justice, Volume 1.
-      Taylor, Peter (1993), Political Geography. England: Longman Scientific & Technical.
-      Zarghani, Seyed Hadi (2006), "Evaluation of Factors and Variables Affecting National Power and Designing the Model of Country's National Power Measurement", PhD Thesis in Political Geography, Tarbiat Modares University.
-      Zarghani, Seyed Hadi (2010), "Critique and Evaluation of National Power Measurement Models", Geopolitical Quarterly, 6-1.