قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در سایه مولفه‌های اقتدار ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران و مدیر گروه انقلاب و تاریخ

10.22084/rjir.2020.18020.2621

چکیده

جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه شناخته می شود و با افزایش نفوذ منطقه ای در قالب انجام عملیات نظامی برون مرزی عراق، سوریه و لبنان در حال تبدیل شدن به قدرت بین المللی است. ایرانی که می کوشد جهت حفظ موجودیت، استقلال، امنیت و رفاه شهروندان خود و همچنین برای مقابله با تهدیدات خارجی روز به‌روز بر توانمندی، اقتدار و قدرت ملی خود در عرصه‌های گوناگون بیفزاید. مقاله حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت منطقه‌ای بپردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران و بازتاب آن در قالب حضور و افزایش عملیات نظامی برون مرزی، نقش مولفه‌های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران چیست؟ نتایج تحقیق در مجموع نشان از اثرگذاری مثبت مولفه‌های قدرت ملی ایران و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک، ذخایر با ارزش معدنی و نفت، افزایش قدرت نظامی و مولفه‌های هویتی و رهبری رهبران باکفایت دارد .جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه شناخته می شود و با افزایش نفوذ منطقه ای در قالب انجام عملیات نظامی برون مرزی عراق، سوریه و لبنان در حال تبدیل شدن به قدرت بین المللی است. ایرانی که می کوشد جهت حفظ موجودیت، استقلال، امنیت و رفاه شهروندان خود و همچنین برای مقابله با تهدیدات خارجی

کلیدواژه‌ها