مدیریت راهبردی سازمان‌های مردم‌نهاد در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی رویکرد دولت‌های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی است. از ‌این منظر پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع، به بررسی ماهیت سازمان‌های مردم نهاد خواهد پرداخت.
روش‌شناسی پژوهش: مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در ‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در‌ این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد.
یافته‌ها:‌ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، تغییر در ساختار سیاسی در ایران، بروز نشانه‌هایی از گفتمان دمکراتیک بجای گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی و بالاخره انتخاب ساختار جمهوری از سوی رهبران انقلاب برای شکل نظام همه بیانگر سرآغاز جدیدی در حیات سیاسی معاصر ایران و فراهم شدن زمینه برای تکوین نهادهای غیردولتی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران بود ثانیاً، تقویت سازمان‌های مردم نهاد در دوران خاتمی به نسبت دوران احمدی‌نژاد بیشتر بوده و این سازمان‌ها در دوران دولت هشتم بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتیجه کسب شده در این مقاله این است که به دلیل خلاء قانونی و نبود سند راهبردی و تفاوت رویکرد دولت‌ها برای تأسیس، استقرار و توسعه این سازمان‌ها، از ظرفیت بسیارخوب این نهادها تاکنون به‌صورت مناسبی استفاده نشده است.             

کلیدواژه‌ها


-  Abdollah, Javadi Amoli (2015), the relationship between Religion and the Universe, Tehran, Osara.
-  Abrahamian, Ervand (2014), Iran between Two Revolutions, Translator: Ahmad Golmohammadi, Tehran, Ney Publication.
-  Amiri, Abtin (2007), A Study of the Rights of NGOs, MA Thesis, Islamic Azad University.
-  Bashiryeh, Hossein (1995), Political Sociology: the Role of Social forces in the Political Life, Tehran, Ney Publication.
-  Ghosh, B. (2009), NGOs, Civil Society and Social Reconstructioni NC ontemporary India, J ournalo FD eveloping Societies, 25 (2).
-  Golshan Pazhouh, Mahmoudreza (2002), A Guidance to NGOs, Tehran International Studies and Research Institute.
-  Heidari, Nasrollah & Jamshidi Mohsen (2016) “he Role of NGOs in Political Participation during Ahmadinejad and Rouhani”, 12th Year, No. 36.
-  Imam Khomeini (2007), Sahife Noor, Tehran, the Center of Cultural Documents of the Islamic Revolution.
-  Jalali, Mohammad; Hejazi, Yousof; Rezvanfar, Ahmad; and Pourtaheri, Mahdi (2015) “the Analysis of Challenges Facing Environmental NGOs in Korsestan Province”, Journal of Village and Development, 11th Year, No. 3.
-  Lewis, D. (2003), “Theorizing the organization and management of nongovernmental development organizations towards a composite approach”. Public Management Review, 5(3).
-  Majlesi, Mohammadbagher, Bihar al-Anwar, Qom, Bina.
-  Masoumi, Reza (2010), “the Role of NGOs in Preventing Addiction”, Iran Pak, No. 11.
-  Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2010), Laws and Politics in Quran, Tehran, Imam Khomeini Education and Research Institute.
-  Mirzaei Ahranjani, Hamid & Moghimi, Mohammad (2003), “Presenting Appropriate Organizational Pattern for NGOs in Iran by Using Entrepreneurship Approach”, Knowledge of Management, No. 62.
-  Mohammad Hossein Naeini (2003), Tanbih al-Umma and Tanzi al-Mellat, Qom, Book Garden.
-  Nongovernmental organization (NGO) (2012), Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, Chicago, Encyclopædia Britannica.
-  Palmer, Robert Roosevel (1970), the History of Modern World, Translator: Abolghasem Taheri, Tehran, Amir Kabir.
-  Saeidi, Mohammadreza (2002), the Obstacles of the Growth and Development of NGOs in Iran, PHD Thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
-  Shojaei, A. (2007), “the Role of NGOs in Sustainable Development and Tourism Industry”, Passengers, No. 40.
-  Soltankhah, V. (2005), Women political participation in Isfahan Province (awareness, attitudes and strategies), Women and Research, Province Researches, foreign ministry's women affairs office.
The Research Center of Islamic Science and Culture (2007), the Political Thought in Alawi Discourse, Qom, Book Garden.