مؤلفه های سیاست اخلاقی از دیدگاه آیت الله خامنه ای و ارزیابی آن با آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

هدف: رابطه اخلاق و سیاست یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در علم سیاست و اخلاق کاربردی و حرفه­ای است. هدف این مقاله بررسی آراء و نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای ارائه الگویی از سیاست اخلاقی در حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی است. در دنیای امروز که اصول و مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی سیاست متأثر از جریانات اومانیستی، سکولاریستی، پوزیتیویستی و... است، ارائه مؤلفه­های الگوی سیاست مبتنی بر اخلاق به شدت ضروری است.
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، مؤلفه­های سیاست اخلاقی از دیدگاه آیت‌الله خامنه­ای مورد بررسی قرار ­گرفت. سؤالی که نویسنده در این مقاله در صدد پاسخ به آن می­باشد عبارت است از: مؤلفه­های سیاست اخلاقی از نظر آیت­الله خامنه­ای کدامند؟ برای بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب از مدل توماس اسپریگنزاستفاده شده است.
یافته‌ها: آیت­الله خامنه­ای در مکتوبات و بیانات خود با الهام از آموزه­های دینی خاصه سیره نظری و عملی امام علی(ع) الگویی از سیاست مبتنی بر اخلاق ارائه می­دهند. 
نتیجه‌گیری: اگر سیاست از اخلاق و معنویت جدا گردد، سیاست‌‌‌‌‌ورزی ابزاری برای کسب قدرت و ثروت و برای پیش بردن مطامع دنیوی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran.
-      Al-Dinwari, Abu Hanifa Ahmad Ibn Dawud (1373), Al-Akhbar Al-Tawwal, Qom, Al-Sharif Al-Radhi Publications.
-      Arouti Mowaffaq, Akbar (2017), Fundamentals of Human Dignity in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Research on the Islamic Revolution, Volume 6, Number 20: 155-172.
-      Dehkhoda, Ali Akbar (1998), Dictionary, Tehran, University of Tehran Press.
-      Dueverger, Maurice (2007), Principles of Political Science, translated by Abolfazl Ghazi Shariat Panahi,
-      Fayoumi, Ahmad Ibn Muhammad (1417), Al-Masbah Al-Munira, Beirut, Manshu Rat Dar Al-Radhi.
-      Hakimi, Mohammad Reza (1986), Al-Hayah, translated by Ahmad Aram, Tehran, Islamic Culture Publishing House.
-      Ibn A'tham, Ahmad (1411), Al-Futuh, Beirut, Dar al-Adwa.
-      Ibn Athir, Izz al-Din (1965), Al-Kamil Fi Al-Tarikh, Beirut, Dar al-Sadr.
-      Ibn Faris, Ahmad (2020 AH), Dictionary of Comparative Language, Al-Muhaqiq Abdul Salam Muhammad Harun, Beirut, Dar al-Fikr.
-      Ibn Hamsham, Abdul Malik (1996 AH), Al-Sira al-Nabawiyyah, Beirut, Dar al-Ma'rifah.
-      Ibn Manzur, Muhammad ibn Makram (1414), The Language of the Arabs, Beirut, Dar Sadr.
-      Islami, Seyed Hassan (2004), "The Relationship between Morality and Politics, A Study of Four Theories", Quarterly Journal of Political Science, Volume 7, Number 26: 141-162.
-      Khamenei, Seyed Ali (2012), Moral Security, Collection and Regulation: Mojtaba Javidi, Tehran, Islamic Consultative Assembly Research Center.
-      Khamenei, Seyed Ali (2014), 250-year-old man, Tehran, Sehba.
-      Khamenei, Seyed Ali (2019), "Political Ethics Files", Information Center of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, www.KHAMENEI.IR
-      Khomeini, Seyed Ruhollah (2010), Sahifa Imam, Tehran, Imam Khomeini Publishing House.
-      Khomeini, Seyyed Ruhollah (1997), Velayat-e Faqih, Tehran, Imam Khomeini Publishing House.
-      Klini, Mohammad Ibn Yaqub (1407), Al-Kafi, Research, Correction and Commentary: Ali Akbar Ghaffari, Tehran: Islamic Library.
-      Machiavelli, Niccolo (1995), Shahriar, translated by Dariush Ashouri, Tehran, Flight Book.
-      Majlisi, Mohammad Baqir (1403), Bihar Al-Anwar, Beirut, Al-Wafa Institute.
-      Maki, Hossein (1979), Teacher of the Hero of Freedom, Tehran, translation and publication of the book.
-      Mohammadi Reyshahri, Mohammad (2010), Mizan Al-Hikma, translated by Hamid Reza Sheikhi, Qom, Dar Al-Hadith Scientific and Cultural Institute.
-      Movahed, Mohammad Ali (2018), Right and Abuse, Tehran, Karnameh Publishing.
-      Polanini, Michael (1997), "Beyond Nihilism", Collection of Art and Politics Articles, Tehran, New Design.
-      Pontara, Giuliano (1991), Ethics, Politics, Revolution, translated by Hamid Ghaffari, Farhang Letter, Year 2, Nos. 1 and 2: pp. 98-105
-      Rush, Michael (2009), Society and Politics, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran, Samat.
-      Sartre, Jean Paul (1968), Infected Hands, translated by Jalal Al-Ahmad, Asia Publications, Tehran.
-      Seyyed Razi, Abolhassan Mohammad (2000), Nahj al-Balaghah, translated by Mohammad Dashti, Qom, Presence Cultural and Publishing Institute.
-      Sharifi, Ahmad Hossein (2009), the Rite of Life of "Applied Ethics", Qom, Maaref Publishing.
-      Tokudidis (Tusidid) (1998), History of the Peloponnesian War, translated by Mohammad Hassan Lotfi, Tehran, Kharazmi.
-      Vincent, Andrew (2018), Government Theories, translated by Hossein Bashirieh, Tehran, Ney Publishing.