راهبرد جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل چند قطبی: مطالعه موردی گروه بریکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گوه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

10.22084/rjir.2020.16627.2443

چکیده

نشانه های فروپاشی نظام مستعجل تک قطبی آشکار شده است. مهم‌ترین تجلی فروپاشی نظام تک قطبی را که حدود یک دهه پس از جنگ سرد بر جهان حاکم بود می‌توان در "ظهور ‘گروه بریکس" دید. از این رو، نظمی که در آن قدرت‌های در حال ظهور نقش موثری ایفا می کنند، در حال شکل گرفتن است، به شکلی که بسیاری از متفکران از نظام چند قطبی سخن می گویند. در همین راستا، گروه بریکس با توجه به جمعیت انبوه و قدرت اقتصادی در حال رشد خود عمده‌ترین قدرت در حال ظهور در نظام بین المللی چند قطبی می باشد. با توجه به شرایط کنونی نظام بین الملل، این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر تصمیم ایران مبنی بر عضویت احتمالی در بریکس و اهداف ایران در عضویت در این گروه چه می باشد ؟ روش پژوهش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. مهمترین یافته‌های پژوهش حاکی از این استکه ایران تحت تاثیر و با استفاده از شرایط ایجاد شده در ساختار نظام بین الملل( تضعیف هژمونی جهانی آمریکا و ایجاد فرصتی ساختاری)، با اتخاذ سیاست متناسب با عضویت در این گروه به دنبال مقابله با هژمونی‌گرایی آمریکا در سطح جهانی و در نتیجه تضمین امنیت ملی خود می باشد و مفهوم هژمونی و نظریه های ساختاری بهتر می توانند این رفتار را تبیین نمایند. به علاوه ممکن است عضویت در بریکس زمینه های برقراری افزایش قدرت منطقه ای را در غرب آسیا فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran's Strategy in the Multipolar International System: Case Study of Brix Group

نویسندگان [English]

  • reza simbar 1
  • danial rezapour 2
1 professor international relations
2 student
چکیده [English]

Signs of the collapse of the monopolar system have been revealed. The most important manifestation of the collapse of the unipolar system that dominated the world over a decade after the Cold War could be seen in the "emergence" of the Brix group. Hence, the order in which emerging powers play an effective role are taking shape, in a way that many thinkers speak of a multipolar system. In the same vein, the BRICS Group is the most powerful emerging power in the international multipolar system, given its massive population and growing economic power. Given the current state of the international system, this paper seeks to answer the question, what is the most important factor affecting Iran's decision on possible membership in the BRICS and what is the purpose of Iran in membership in this group? The descriptive-analytic method and the data collection tool are also libraries. The most important findings of the research indicate that Iran is influenced by the conditions created in the structure of the international system (weakening the global US hegemony and creating a structural opportunity) by adopting a policy appropriate to membership in this group seeking to cope with hegemony Americanism is global in the world and, as a result, is a guarantee of national security, and the concept of hegemony and structural theories can better explain this behavior. In addition, membership in BRICS may provide areas for increasing regional power in West Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brix
  • Iran's foreign policy
  • hegemony
  • anti-hegemony
  • America