تأثیر سرمایۀ اجتماعی (جوانان بومی قوم ترک و کرد) بر هویت ملّی با تأکید بر شاخص های هویت ملّی از نگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 کارشناس پژوهشی دانشگاه مازندران

10.22084/rjir.2020.20154.2882

چکیده

نخستین عامل و شرط ضروری برای استقلال هر کشور و رهایی از سلطۀ خارجی، شکل‌گیری یک هویت ملی با حفظ ارزشهای بومی در آن کشور است؛ بنابراین شکل‌گیری یا احیای هویت ملی بومی رمز استقلال هر کشور و مانعی بر سر راه سلطۀ قدرت‌های جهانی برای تجزیه طلبی در آن کشور است. امام خمینی (ره) معتقد بوده است که «هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند، الا این که خودش، خودش را بفهمد.»
هدف؛ در این پژوهش هدف آن است که با تکیه بر شاخص‌های هویت ملی از نگاه حضرت امام راحل (ره)، تأثیر سرمایه اجتماعی جوانان بر هویت ملی سنجیده شود.
روش؛ روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی(survey) بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق جوانان 18 تا 25 ساله شهرهای سنندج، بوکان، تبریز و خوی می‌باشد.
یافته ها؛ یافته ها نشان داد 1. بین انسجام اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 2. بین اعتماد اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 3. بین مشارکت اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 4. بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری؛ از نگاه حضرت امام (ره) فرهنگ عنصر اصلی و کلیدی است و هویت ملی را از نگاه فرهنگی می‌بیند و نتایج نشان داده است که بین متغیرهای انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و هویت ملی جوانان تُرک و کُرد رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد و با افزایش سرمایۀ اجتماعی، احراز هویت ملی افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Capital (Native Turkish and Kurdish Youth) on National Identity with Emphasis on National Identity Indicators from Imam Khomeini's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • habibollah halimi jloudar 1
  • seyed ebrahim hosseyni bijikola 2
1 mazandaran university
2 Research Expert, Mazandaran University
چکیده [English]

The first essential factor for the independence of any country and the liberation from foreign domination is the formation of a national identity with the preservation of indigenous values ​​in that country; thus the formation or revival of a native national identity is the key to each country's independence and an obstacle to power domination. There is a world of separatism in that country. Imam Khomeini has held that "no nation can achieve independence unless it understands itself."
Purpose - The purpose of this study is to assess the impact of youth social capital on national identity by relying on the indicators of national identity from Imam Rahel's perspective.
Method 2 The method used in this study was survey. The statistical population of this study is 18-25 year olds in Sanandaj, Bukan, Tabriz and Khoy.
Findings ؛ Findings showed 1. There is a relationship between social cohesion and national identity of Kurds and Turks. 2. There is a relationship between social trust and the national identity of Kurds and Turks. 3. There is a relationship between social participation and national identity of Kurds and Turks. 4. There is a relationship between social capital and national identity of Kurds and Turks.
CONCLUSION: From Imam Khomeini's viewpoint, culture is a key element and sees national identity as cultural, and the results show that among the variables of social cohesion, social trust, social participation, social capital and national identity of young Turks And Kurdish has a direct and positive relationship, and as social capital increases, national authentication increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • national identity
  • Social participation
  • social capital