تأثیر سرمایۀ اجتماعی (جوانان بومی قوم ترک و کرد) بر هویت ملّی با تأکید بر شاخص های هویت ملّی از نگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشـیار دانشـکده الهـیات دانشـگاه مـازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

هویت ملی با حفظ ارزشهای بومی در آن کشور است؛ بنابراین شکل گیری یا احیای هویت ملی بومی رمز استقلال هر کشور و مانعی بر سر راه سلطۀ قدرت های جهانی برای تجزیه طلبی در آن کشور است. امام خمینی(ره) معتقد بوده است که «هیچ ملتی نمیتواند استقلال پیدا بکند، الا این که خودش، خودش را بفهمد.» در این پژوهش هدف آن است که با تکیه بر شاخص های هویت ملی از نگاه حضرت امام راحل (ره)، تأثیر سرمایه اجتماعی جوانان بر هویت ملی سنجیده شود.
روش‌شناسی پژوهش: روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی(survey) بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق جوانان 18 تا 25 ساله شهرهای سنندج، بوکان، تبریز و خوی می باشد.
یافته‌ها:یافته ها نشان داد 1. بین انسجام اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 2. بین اعتماد اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 3. بین مشارکت اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد. 4. بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی اقوام (کرد و ترک) رابطه وجود دارد.
نتیجه‌گیری:از نگاه حضرت امام (ره) فرهنگ عنصر اصلی و کلیدی است و هویت ملی را از نگاه فرهنگی می بیند و نتایج نشان داده است که بین متغیرهای انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و هویت ملی جوانان تُرک و کُرد رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد و با افزایش سرمایۀ اجتماعی، احراز هویت ملی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


-    The Holy Quran (1994), translation: Makarem Shirazi Nasser, Qom: Dar Al-Quran Al-Karim, Ch 2.
-    Abdollahi, Mohammad (1995), Collective identity, dynamism and its evolution mechanism in Iran, Letter of the Iranian Sociological Association, first book: 83-63. (In Persian)
-    Akhundi, Mohammad Baqer (2004), National and religious identity of the youth, prepared by the Shiite Islamic Propaganda Office of Khorasan. (In Persian)
-    Alavi, Seyed Babak (2001); "The Role of Social Capital in Development", Tadbir Monthly, No. 116: 40-34. (In Persian)
-    Alivardinia, Akbar; Sharipour, Mohammad and Varmziar, Mehdi (2008), "Social Capital of the Family and Delinquency" Women's Research Quarterly, Volume 6, Number 2: 132-107. (In Persian)
-    Al-Taie, Ali (1999); Ethnic Identity Crisis in Iran, Tehran: Shadegan. (In Persian)
-    Azkia, Mostafa and Ghaffari, Gholamreza (2009), Rural Development with Emphasis on Iran's Rural Society, Third Edition, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-    Barzegar, Ebrahim (2007), Sarat, the criterion of identity in Imam Khomeini's thinking, a collection of articles "Discourse on the Relationship of Iranian Intellectuals and National Identity", by Noorullah Qaisari, Tehran, Iranian Civilization Publications: 74-57. (In Persian)
-    Biabangard, Ismail (2002), Adolescent Psychology, Tehran: Islamic Culture Publishing House. (In Persian)
-    Castells, Manuel (2002), "Information Age, Economy, Society and Culture", translated by Hassan Chavoshian, Volume 2, Tehran: New Plan.
-    Durrani, Kamal and Rashidi, Zahra (2008); "Study of definitions, concepts and how to create social capital (with emphasis on social trust)", Cultural Engineering Monthly, Second Year, No. 17: 19-8. (In Persian)
-    Ghahramanpour, Rahman (2006), "The Role of Civic Institutions in the Process of Developing National Identity in Iran", Collection of Articles "Civic Institutions and National Identity in Iran", by Davood Gharagh Zandi, Tehran, Iranian Civilization Publications: 39-62. (In Persian)
-    Ghasemi, Vahid and Negini, Somayeh (2002), "Study of the effect of neighborhood texture on social identity, with emphasis on neighborhood identity in the city of Isfahan", Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, Second Year, No. 7: 136-113. (In Persian)
-    Hajiani, Ebrahim (2000), "Sociological analysis of national identity in Iran and the design of several hypotheses", Quarterly Journal of National Studies, No. 5: 228-193. (In Persian)
-    Hajiani, Ebrahim (2008), "The Relationship between National Identity and Ethnic Identity among Iranian Ethnicities", Iranian Journal of Sociology, Volume 9, Numbers 3 and 4: 164-143. (In Persian)
-    Hosseinzadeh, Mikael (2009), "Study of the relationship between cultural capital and social identity among Tabriz students", Quarterly Journal of National Studies, Tenth Year, No. 1: 73-49. (In Persian)
-    Hosseinzadeh, Mikael (2009), "Study of the relationship between cultural capital and social identity among Tabriz students", Quarterly Journal of National Studies, Tenth Year, No. 1: 73-49. (In Persian)
-    Jalaipour, Hamidreza and Mohammadi, Jamal (2009), Recent Sociological Theories, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-    Jenkins, Richard (2002), Social Identity, translated by Touraj Yar Ahmadi, Tehran: Shirazeh Publishing. (In Persian)
-    Marwar, Mohammad (2007), "Iranian Identity in the Thought of Reza Davari Ardakani", a collection of articles "Discourse on the Relationship of Iranian Intellectuals and National Identity", by Noorullah Gheissari, Tehran, Iranian Civilization Publications: 188-165. (In Persian)
-    Moazzampour, Ismail (2007), "Nationality and Identity: A Reflection on the Relationship between Iranian Nationality and Identity in the Thoughts of Kazemzadeh Iranshahr", a collection of articles "Discourse on the Relationship of Iranian Intellectuals and National Identity", by Noorullah Qaisari, Tehran, Iranian Civilization Publications: 114-93. (In Persian)
-    Moeini Alamdari, Jahangir (2005), "Identity and Authority: The Impact of Internet Identity", National Studies Quarterly, Fifth Year, No. 4: 124-107. (In Persian)
-    Mohseni Tabrizi, Alireza; Abbas Ghaderi, Mojtaba and Kamri, Ali Abbas (2008), "Study of the Relationship between Internet Use and Users' Religious Identity", Quarterly Journal of Intercultural Studies, Third Year, No. 8: 30-1. (In Persian)
-    Mousavi Khomeini, Ruhollah (2001), Sharh Chehel Hadith (Arbaeen Hadith), Qom: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (PBUH), Ch24. (In Persian)
-    Mousavi Khomeini, Ruhollah (2003), Sharh Hadith "Soldiers of Reason and Ignorance", Qom: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (PBUH), Ch7. (In Persian)
-    Mousavieh Khomeini, Ruhollah (2010), Sahifa Imam, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (PBUH), Ch5. (In Persian)
-    Niazi, Mohsen and staff, Mohammad (2007), "Sociological explanation of the relationship between family cultural capital and youth social identity", National Studies Quarterly, Year 8, No. 31: 81-55. (In Persian)
-    Pantam, Robert (2001), "Democracy and Civic Traditions", translated by Delfruz, Tehran: Salam Newspaper Publications.
-    Payende, Mahboubeh and Jafarzadeh, Forouzandeh (2010), "Study of the relationship between national identity and ethnic identity among the youth of Dehdasht", Quarterly Journal of Youth Research, Culture and Society, No. 5: 122-110. (In Persian)
-    Razazifar, Officer (2000), "Sociological Model of National Identity in Iran", National Studies Quarterly, Second Year, No. 5: 133-110. (In Persian)
-    Rezaei, Ahmad and Ahmadlou, Habib, (2005), "The Role of Social Capital in Inter-Ethnic Relations and National Identity (Study of Tabriz and Mahabad Youth)", Quarterly Journal of National Studies, Year 6, No. 4: 33-7. (In Persian)
-    Rezaei, Ahmad; Riahi, Mohammad Ismail and Sakhvatifar, Noor Mohammad (2007), "Tendency to National and Ethnic Identity in the Turkmen of Iran", Quarterly Journal of National Studies Studies, Year 8, No 4: 140-119. (In Persian)
-    Rifat Jah, Maryam and Shakouri, Ali (2008); "The Impact of the Internet on Some Dimensions of Social Identity", World Media Magazine, Volume 3, Number 1: 17-1. (In Persian)
-    Sanei Ejlal, Maryam (2005), An Introduction to Iranian Culture and Identity, Tehran: Institute of National Studies, Iranian Civilization. (In Persian)
-    Tajik, Mohammad Reza (2000), "Iranian Intellectuals and the Riddle of National Identity", Quarterly Journal of National Studies, Second Year, No. 5: 179-159. (In Persian)
-    Tarzi, Taqi; Alaei Nasab, Mohammad and Abdi Ardizi, Tayebeh (2009), "Study of the role of social capital in social security", Quarterly Journal of Social Security Studies, No. 18: 140-125. (In Persian)
-    Yousefi, Ali (2000), "Iranian Culture and Identity, Opportunities and Challenges (Roundtable)", Quarterly Journal of National Studies, No. 4, 61-11. (In Persian)