اهمیت مبانی فرهنگی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت (با تاکید بر دلالت های فرهنگی- مذهبی در توسعه ژاپن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم سیاسی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه بوعلی سینا

10.22084/rjir.2020.20519.2927

چکیده

اهمیت مبانی فرهنگی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت
(با تاکید بر دلالت های فرهنگی- مذهبی در توسعه ژاپن)

چکیده
پیشرفت و توسعه مفهوم چندگانه و پیچیده‌ای است‌که عوامل متعدد و متنوعی در سطوح گوناگون بر تحقق و گسترش آن تأثیرگذار است. از میان این عوامل، برخی عوامل از قبیل فرهنگ و عوامل فرهنگی را می‌بایست به‌عنوان متغیر نسبتاً مغفول و پنهان و البته تعیین‌کننده قلمداد کرد که به‌مثابه موتور محرکه اصلی در پیشبرد توسعه و پیشرفت عمل می‌کند. براین اساس، نمی‌توان بدون تغییر فرهنگ و خصوصاً بدون نهادینه کردن فرهنگ اسلامی، نمی‌توان به گفتمان سازی و طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت امیدوار بود. براین اساس، پرسش اصلی مقاله پیش رو آن است‌که چه مؤلفه‌هایی در بطن فرهنگ و اجتماع ژاپن وجود دارد که زمینه پیشرفت اقتصادی جهشی و شتابان این کشور را فراهم آورده است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند حاوی دلالت‌هایی فرهنگی- مذهبی برای الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت باشد؟ فرضیه اصلی این نوشتار آن است‌که عامل اولیه اصلی در پیشرفت صنعتی اروپا و رشد شتابان اقتصادی در ژاپن در سده گذشته حاصل تأثیرپذیری از روایت‌های مذهبی و فرهنگی آن‌ها از مقولات مرتبط با پیشرفت و توسعه است. ازاین‌رو با الهام از این واقعیت تاریخی، لازمه ایجاد و تثبیت گفتمان ترقی و توسعه در ایران فارغ از تغییرات سیاسی در سطح دولتی، شکل‌گیری نوعی تحول اساسی در رویکردهای فرهنگی- مذهبی ایرانیان نسبت به مفهوم پیشرفت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها