توان سنجی گفتمان های جنبش دانشجویی ایران معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

جنبش دانشجویی دو دهه پس از تأسیس اولین دانشگاه در ایران پا به عرصة مبارزه سیاسی نهاد. ناکامی­های مستمر جنبش دانشجویی در مواجهه با پهلوی دوم، باعث شد از یک سو، دائماً در حال گفتمان­سازی باشد و از سوی دیگر، همواره ظرفیت هر یک را برای کامیابی در مبارزه بسنجد. سؤال اصلی این است که جنبش دانشجویی چه تحولی را در عرصة گفتمان­سازی و جایگزینی گفتمان­های رقیب، تجربه کرد؟ دستیابی به دال­های مرکزی، عناصر و مؤلفه­ها، قابلیت­های دسترسی، وجوه از جاشدگی و نیز خصایص گفتمان­های رقیب از دیگر پرسش­های این مقاله است. به نظر می­رسد که نظریه گفتمان می­تواند راه­هایی را بگشاید تا پاسخ به سؤالات مذکور هویدا گردد. فرضیة این مقاله آن است که با مطالعة جنبش دانشجویی با یک روش نوین(نظریة گفتمان) وجوه تازه­ای از این جنبش را آشکار نماید. آشکار شدن روند و نوع جابه­جایی دال­های مرکزی، نوسان در قابلیت­های دسترسی و اعتبار و تغییر مستمر در عناصر و مؤلفه گفتمان­های دانشجویی از یافته­های مقاله حاضر است، به علاوه، ناتوانی جنبش دانشجویی در گفتمان­سازی و بهره­گیری از گفتمان­های بیرون دانشگاه، لزوم بهره­گیری از گفتمان حاکم بر جامعه در گفتمان­سازی نوین دینی دانشجویی، از دیگر یافته­های این نوشتار است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ability of deliberating conversations of student's movement in contemporary Iran

نویسنده [English]

  • morteza shiroudi
چکیده [English]

This student's movement set his foot in field of political combat, two decades after the establishment of the first university of Iran, In presence of second Pahlavi this pressure group faced continuously disappointments and on the one hand it cause that this discourse should be always discussed, on the other hand, in order to achieve success in combat, must always deliberate capacity of each of them. (Short history). However, the essential question is, what changes did the student's movement experience in field of discourses and replacing discourses of competitor? (Essential question) To achieve central denoting, elements and compilations, ability to access, aspects
 from its place and special features of competitor discourses are other questions of this article.(secondary question). It seems that conversational thought (method) has ability to expose the way to know what the answers of questions that mentioned above was. (Theory). The purpose of this article is, by study of student's movement, by a recent method (conversational thought) an advanced aspect will be manifest out of this movement. (Goal). To  become manifest in process in sort of central displacement and uprising in access ability and  credibility and continuously alternation in components and compilations conversation of student are present in this article  from the obtained  resource, furthermore, the inability of the student's movement in discourses and take benefit from out of the university discourses, necessity of  taking advantage from the magistrate of discourses  over the society in recent discourses in religious student ,  these are written from other obtained resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student's movement
  • conversational thought
  • contemporary Iran
  • Islamic revolution and Imam Khomeini

- آبراهمیان، یرواند(1377)، ایران بین دو انقلاب، مترجمان: احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی.

- ادیب، علی(1363)، نقش دانشجو در تحول اجتماعی، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

- ادیبی، حسین (1358)، طبقه متوسط جدید ایران، تهران: انتشارات جامعه.

- باژن، کیوان(1391)، خصلت توده­ای جنبش دانشجویی، مندرج در: jour4peace.com

- بشیریه، حسین(1381)، دیباچه­ای بر جامعه شناسی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.

- _______ (1378)، تاریخ اندیشه­های سیاسی قرن بیستم، ج 1، اندیشه­های مارکسیستی، تهران: نشر نی.

- _______ (1374)، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.

- _______ (1376)، ساختار جنبش دانشجویی، ماهنامه ایران فردا، سال ششم، شمارة 28.

- بیات، مجتبی(1391)، دو وجه جنبش دانشجویی، مندرج در: gooya.eu

- تانسى، استیون(1381)، مقدمات سیاست، ترجمه هرمز همایون‏پور، تهران: نشر نى.

- جمشیدی، مهدی(1391)، جامعه­شناسی گفتمان­های سکولاریستی در جنبش دانشجویی متأخر ایران، majiran.ir.

- حقیقت، حقیقت(1385) تحلیل گفتمانی انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.

- خرمشاد، محمدباقر(1384)، جنبش دانشجویی در ایران: تأملی نظری، خردنامه، شمارة 79.

- __________(1385)، جنبش دانشجویی در ایران: به سوی موج چهارم، مجموعه مقالات تاریخ جنبش دانشجویی ایران: دفتر تحکیم وحدت 1380-1357، تهران: الهدی.

- __________، میزگرد گفتمان انقلاب سلامی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شمارة 1.

- __________، نگاهی به جنبش دانشجویی ایران، مندرج در: Farsnews.net .

- __________ (1382)، روشنفکری و روشنفکری دینی در ایران در سه حرکت، مجله رهیافت­های سیاسی و بین­المللی،  شمارة 4.

- درستى، احمد(1381)، شعر سیاسى در دوره پهلوى دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى.

- درویش پور، مهرداد، نگاهی به جامعه شناسی سیاسی جنبش دانشجویی ایران، مندرج در: Sociologyofiran.com

- رجایی، علی رضا، تحولات جنبش دانشجویی ایران، مندرج در:Esfahan.yarinews

- زاهدی، احمد، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری، مندرج در: if-id.de.com.

- زرشناس، شهریار(1378)،  اشاراتى درباره لیبرالیسم در ایران، تهران: کیهان.

- کاتوزیان، محمدعلی(1372)،  اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، تهران: نشرمرکز.

- کریمیان، علی­رضا(1381)، جنبش دانشجویی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- لوین، آندره(1380)، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سمت.

- مارش، دیوید، استوکر، جری(1384)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- مرکز اسناد انقلاب اسلامی(1379)، فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- منوچهری، عباس(1386)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران: سمت.

- میزگرد نمایندگان ادوار اتحادیه­های دانشجویی درباره انتخابات دورة دهم، مندرج در:ews farsn.

- نراقی، احسان(1354)، جامعه، جوانان و دانشگاه، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

- وکیلی، محمدعلی، تبارشناسی جنبش دانشجویی در ایران، مندرج در: ebtekarnews.com

- هانتینگتون، ساموئل(1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، مترجم: محسن ثلای، تهران: نشر علم.

- David Howarth,(2000) Discourse Theory and Political Analysis, Manchester University Press.

- E.Laclau and C.(1985) Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso.