سازکارهای امنیت سازی کمیته‌های انقلاب اسلامی در دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارد دانشگاه امام صادق (ع)

10.22084/rjir.2020.21442.3046

چکیده

حفظ و صیانت امنیت داخلی کشور و راه‌کارهای برای تأمین آن از مهمترین مباحثی است که هموراه مورد توجه دانشمندان حوزه امنیت بوده است. لذا ضروری است برای ادامه حیات سیاسی کشور از راهکاها و طرح‌های امنیتی که بیشترین سازگاری با ساختار جامعه اسلامی ما دارد مورد مداقه قرار داد. از این رو پس از پیرزی انقلاب اسلامی در شرایطی که جامعه‌ی ایران از بحران های ناامنی، شدیداً رنج می‌برد و یک نوع نظم نایفتگی در جامعه حاکم‌فرما بود لذا تشکیل نهاد منسجم بومی امنیت ساز را ضروری می ساخت تا ثبات را در جامعه بازگرداند. لذا امام خمنینی (ره) نهاد کمیته انقلاب اسلامی را به عنوان اولین نهاد امنیتی کشور را تأسیس نمودند و ریاست آن را بر عهده آیت الله مهدوی کنی (ره) گذاردند. وظیفه‌ی تعریف شده این نهاد طبق دستور بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تأمین امنیت جان و مال مردم و اماکن عمومی، رسیدگی و کنترل اوضاع بود. در این راستا سؤال اصلی نگارندگان در این پژوهش؛ نقش کمیته انقلاب اسلامی در جهت امنیت سازی جامعه در دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی (ره) چه بوده است ؟ را با به کارگیری روش تحلیل محتوا‌، پاسخ دادند. نتیجه پژوهش در این بخش نشان از آن دارد که کمیته انقلاب اسلامی، ابتدا تهدیدات موجود را شناسایی نمود و سپس بر اساس راهکارهای که متناسب با ظرفیت و ساختارهای جامعه‌ی اسلامی که شامل؛ مسجد، روحانیون و نیروهای مردمی خودجوش هست را به درستی به کار گرفتند و در نهایت در طی اقداماتی ثبات را در کمترین زمان به کشور بازگرداندند.

کلیدواژه‌ها