سازکارهای امنیت سازی کمیته‌های انقلاب اسلامی در دوران ریاست آیت الله مهدوی کنی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسـی دانشـکده معارف اسـلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسـی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف: حفظ و صیانت امنیت داخلی کشور و راهکارهای برای تأمین آن از مهم‌ترین مباحثی است که همواره مورد توجه نظام و دانشمندان حوزه امنیت بوده است. لذا ضروری است برای ادامه حیات سیاسی کشور از راهکارها و طرح‌های امنیتی که بیشترین سازگاری با ساختار و فرهنگ جامعه اسلامی را دارد مورد مداقه قرار داد که کمیته انقلاب اسلامی از جمله‌ی آنان است.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش نیز «تحلیل محتوا» است؛ بدین صورت که پس از طی مرحله موضوع‌شناسی و استخراج عناصر سازوکارهای به‌وجود آورنده امنیت در کشور توسط کمیته‌ها در مکتوبات و مصاحبه‌های تاریخ شفاهی انجام شده به جستجوی فیش‌های مرتبط پرداخته و مضامین و دلالت‌ها را استخراج کردند و در نهایت به تحلیل دقیق آنها پرداخته شده است.
یافتهها: پس از پیرزی انقلاب اسلامی در شرایطی که جامعه‌ی ایران از بحران‌های ناامنی شدیداً رنج می‌برد شرایط را فراهم آورده بود تا دشمنان انواع توطئه را برای براندازی انقلاب صورت دهند، تشکیل نهاد منسجم بومی امنیت ساز را ضروری می‌ساخت تا ثبات، امنیت و اقتدار را در جامعه بازگرداند. از این‌رو امام خمینی(ره) نهاد کمیته انقلاب اسلامی را به‌عنوان اولین نهاد امنیتی کشور تأسیس نمودند و ریاست آن را بر عهده آیت‌الله مهدوی کنی(ره) گذاردند تا امنیت جان و مال مردم و اماکن عمومی، رسیدگی و کنترل اوضاع را تأمین نمایند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان از آن دارد که کمیته انقلاب اسلامی، ابتدا تهدیدات موجود را شناسایی نمود و سپس بر اساس راهکارهای که متناسب با ظرفیت و ساختارهای جامعه‌ی اسلامی که شامل؛ مسجد، روحانیون و نیروهای مردمی و خودجوش هست را به درستی به‌کار گرفتند و در نهایت در طی اقداماتی امنیت و ثبات را به کشور بازگرداندند.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran
-      Abdi, Sohrab; Morshizad, Ali; Ghaffari Hashjin, Zahed (2012), “The Performance of the Committees of the Islamic Revolution in the Fight against the Revolution”, The Approach of the Islamic Revolution, Year 6, Issue 20.
-      Al-Weeri, Mohsen (2008) Memoirs of Ayatollah Seyyed Ahmad Alam al-Huda, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center.
-      Clementes, Quinn (2005), “Towards a Sociology of Security”, Strategic Studies Quarterly, Year 8, Issue 2.
-      Clock, Narges (2005), Ezzat Shahi Memoirs, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
-      Eftekhari, Asghar (2013), Social Security with an Islamic Approach, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
-      Eftekhari, Asghar; Pourjafari Sadrabad, Mehdi (2018), “The Model of Imam Jamaat in the Islamic Republic of Iran; A Case Study of Imam Mahdavi Kani in Jalili Mosque”, Two Quarterly Journal of Political Sociology of the Islamic World, Volume 6, Number 13.
-      Eftekhari, Asghar; Pourjafari Sadrabad, Mehdi; Zarezadeh; Mohammad Hossein (2015), “Management Principles of Ayatollah Mahdavi Kani in the Committee of the Islamic Revolution”, Quarterly Journal of the Islamic Revolution, Volume 8, Number 29.
-      Ezatullah, Shahi (5/2/1397), the text of the interview is available at the following address: Archive of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Mahdavi Kani.
-      Goodarzi, Ayatollah (4/6/1396), the text of the interview is available at the following address: Archive of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Mahdavi Kani.
-      Hashemi, Seyed Ali; Ranjbar Azerbaijan, Mehdi (2008), Oral History of the Islamic Revolution Committee, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
-      Iman, Mohammad Taghi (2009), Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in the humanities. Qom: Research Center and University,
-      Jafari, Nader (2014), Political Ethics and Moral Politics, Tehran: Imam Sadegh (AS) University Press,
-      Jalali Khomeini, Haidar Ali (2/2/1397), the text of the interview is available at the following address: Archive of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Mahdavi Kani.
-      Khajeh Sarvi, Gholamreza (2005), Oral Memoirs of Ayatollah Mahdavi Kani, Tehran: Documents of the Islamic Revolution,
-      Makin Lai, Ardi; Little, R (2001), Global Security: Approaches and Theories, Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
-      Manager, Morteza (2006), Oral Memoirs of Hojjatoleslam Nategh Nouri, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center,
-      Mandel, Robert (2000), The changing face of national security, Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
-      Navidnia, Manijeh (2003), Security and Social Interactions, Tehran, Research Institute for Strategic Studies.
-      Pakdaman, Mohammad (11/10/1396), the text of the interview is available at the following address: Archive of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Mahdavi Kani.
-      Strauss, Anselm; Carbin, Juliet (2017), Fundamentals of Qualitative Research: Techniques and Stages of Production of Background Theory. Ebrahim Afshar, Tehran: Ney.
-      Torabi, Yousef; Rahmani, Seyed Ehsan (2007), “Sepehr is a socialist and popular police”, Disciplinary Knowledge, No. 35.
-      Yazdanpanah, Hossein (23/2/1396), the text of the interview is available at the following address: Archive of the Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Mahdavi Kani.