صورتبندی مفاهیم مطرح در بیانیه گام دوم جهت تحقق نظم نوین جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو

چکیده

هدف: نظم نوین جهانی پس از فروپاشی شوروی در پی تحقق جهانی تک قطبی، با هدف تسلط ارزش ­ها و هنجارهای آمریکایی بر نظام بین ­الملل است، این اندیشه با مبانی بسیاری از جریان­ های فکریِ رقیب تعارض داشت. دغدغه این مقاله پرسش از صورت بندی مفهومی نظم مطلوب نظام بین ­الملل بر اساس مفاهیم موجود در بیانیه گام دوم می ­باشد.
روش ­شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی و متمرکز بر بیانات آیت الله خامنه ­ای به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب و از نوع اسنادی است.
یافته‌ها: یافته­ های مقاله نشان می ­دهد مفاهیمی نظیر ضرورت مرزبندی با دشمن، ارائه شعارهای انسانی و فطری و دوگانگی استکبار و اسلام نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران، ضمن مخالفت با نظامات حاکم در روابط بین­ المللی به دنبال تحقق نظمی نوین در جهان می­ باشد.
نتیجه ­گیری: با توجه به پژوهش انجام گرفته، انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم­ترین کشورهای مخالف نظم نوین جهانی محسوب می­ گردد که جهت‌گیری­ های سیاست خارجی آن در چهل سال اول انقلاب نشانگر این مخالفت با وضع موجود است. از سویی، رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم به تبیین چشم ­انداز چهل سال دوم جمهوری اسلامی پرداخته است که طرح برخی مسائل نظیر ابتنای انقلاب ایران بر تمدن و ارزش ­های دینی، تأکید بر عدم جدایی دین از سیاست، تأکید بر ناکامی سردمداران گمراهی و ستم چپ و راست مدرنیته، نشانگر انتقاد به هنجارهای حاکم بر نظام بین­ الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-      Agha Bakhshi, Ali; Afshari Zadeh, Minoo (2010), Culture of Political Science, Tehran, Chapar. (In Persian)
-      Aghaei, Seyed Daoud (1996), The Role and Position of the United Nations Security Council in the New World Order, Tehran, Farhang Peak. (In Persian)
-      Autotyle, Gearwood and Simon Dolby and Paul Rotledge (2001), Geopolitical Thoughts in the Twentieth Century, Translated by: Mahmoud Reza Hafeznia and Hashem Nasiri, Tehran, Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs.
-      Barzegar, Kayhan (2009), "Regionalism in Iran's Foreign Policy", Quarterly Journal of Central Ursa Studies, Year 3, No.5. (In Persian)
-      Bashler, Jean (1991), what is Ideology? A Critique of Western Ideologies, translated by Ali Asadi, Tehran, Anteshar Publications.
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2008), "The Islamic Republic of Iran and the Optimal International Order", Political and International Approaches, No.16. (In Persian)
-      Dehshiri, Mohammad Reza (2009), Conceptual and Theoretical Reflection of the Islamic Revolution in International Relations, Tehran, Scientific and Cultural Publishing. (In Persian)
-      Durant, Will (1986), History of Civilization, translated by Ahmad Aram etal., Tehran, Islamic Revolution Publishing and Education Organization.
-      Fuller, Graham (1998), The Qibla of the Geopolitical World; Iran, translated by Abbas Mokhber, Tehran, Markaz Publishing.
-      Hafeznia, Mohammad Reza; Ahmadipour, Zahra; Boyeh, Chamran (2012), “The Islamic Revolution and the Origin of the New Geopolitics of Iran”, Research Journal of the Islamic Revolution, Second Year, No.1. (In Persian)
-      Haghighat, Seyed Sadegh (1999), Dialogue of Civilizations and the Clash of Civilizations, Tehran, Taha Cultural Institute. (In Persian)
-      Hassanzadeh, Ismail (2007), “National Identity in the Slogans of the Islamic Revolution”, Quarterly Journal of National Studies, Volume 8, No. 3. (In Persian)
-      Ibn Khaldun, Abd al-Rahman ibn Muhammad (2011), introduction by Ibn Khaldun, by the efforts of Ali Abdul Wahed, Cairo, head of the Egyptian movement.
-      Imam Khomeini, Ruhollah (1990), Sahifa Noor, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
-      Jafari, Mohammad Taghi (1983), Translation and Interpretation of Nahj al-Balaghah, Tehran, Islamic Culture. (In Persian)
-      Jahanbin, Farzad; Moeinipour, Massoud (2014), “The process of realization of Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei”, Studies of the Islamic Revolution, 11th year, Volume 11, No. 39. (In Persian)
-      Jalali, Reza; Majd, Mehdi (2016), “The New World Order and Its Impact on the Middle East Region between 1991 and 2000”, International Relations Studies (International Relations Research Journal), Volume 9, summer, No. 34. (In Persian)
-      Koohkan, Alireza (2016), "Islamic Revolution and the Development of Positive Peace", Quarterly Journal of Political Thought in Islam, No. 10. (In Persian)
-      Mohammadi, Manouchehr (2007), The Future of the International System and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Ministry of Foreign Affairs Publications. (In Persian)
-      Mohammadi, Manouchehr (2009), "Dealing with Civilizations or Dealing with the Dominance System (New Paradigm in International Relations)", Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies, Volume 5, No. 11. (In Persian)
-      Nekouei Samani, Mehdi (2010), Pathology of Religion and Religious Knowledge, Qom, Bustan Ketab. (In Persian)
-      Noam, Chomsky (1996), Old and New World Order, translated by Mahbod Iran Talab, Tehran, Etelaat Publications.
-      Rasti, Omran (2016), "A Critical Review of Periods of Geopolitical Thought and Action and the Presentation of a New Period", Human Geographical Research, Volume 48, No 4. 
-      Saghafi Ameri, Nasser (1994), Strategy and Geopolitical Developments after the Cold War, Tehran, Ministry of Foreign Affairs Publications. (In Persian)
-      Shabannia, Qasem (2003), "New World Order", Maaref Magazine, No. 68. (In Persian)
-      Simbar, Reza (2008), "Iran and Regionalism in Southwest Asia: Strategies and Strategies in Iran's Foreign Policy", Theoretical Policy Research, First Year, No. 5. (In Persian)
-      Statements during the meeting between the officials of the regime and the ambassadors of the Islamic countries on March 20, 2012.
-      Statements of Ayatollah Khamenei at the International Conference of Islamic Scholars and Awakening, 2013/9/2. (In Persian)
-      Statements of Ayatollah Khamenei in a meeting with members of the Assembly of Leadership Experts, 2016/23/12. (In Persian)
-      Statements of Ayatollah Khamenei in the sermons of Friday prayers, 1991/09/27. (In Persian)
-      Tahaei, Javad (2008), Income on the Basis of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Strategic Research Institute, Foreign Policy Research Group, Expediency Discernment Council. (In Persian)
-      Taheri, Mehdi (2009), Re-reading the Effects of the Islamic Revolution on the Awakening of Muslims, Proceedings: "The Islamic Revolution and the Revival of Contemporary Islamic Movements", Hamid Ahmadi, Qom, Al-Mustafa Community Publishing Center. (In Persian)
-      The text of the second step statement, (March 16, 2017), Khamenei.ir/message-content?id. (In Persian)
-      Utiyak, Richard; James, Dardarian (2001), Critical Theory of Postmodernism Virtual Theory in International Relations, translated by Hossein Salimi, Tehran, Gome No.
-      Yazdan Fam, Mahmoud (2008), “International Rules and Norms of the Origin of Transformation and Influence”, Quarterly Journal of Strategic Studies, Volume 11, No 42. (In Persian)
-      Zahiri, Seyed Majid (2009), "Internal and non-intrinsic borderline in the mirror of the word of leadership", Islamic Social Research, No. 76. (In Persian)
-      Zarei, Bahador & etal. (2015), "Regionalism and its Challenges in Foreign Relations of the Islamic Republic of Iran", Quarterly Journal of Human Geographical Research, Volume 47, No 4. (In Persian)