صورتبندی مفاهیم مطرح در بیانیه گام دوم جهت تحقق نظم نوین جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه _فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل دکترا

10.22084/rjir.2020.21513.3053

چکیده

هدف: نظم نوین جهانی پس از فروپاشی شوروی در پی تحقق جهانی تک قطبی بود که هدف آن تسلط ارزش ها و هنجارهای آمریکایی بر نظام بین الملل است. این اندیشه با مبانی بسیاری از جریان های فکری رقیب تعارض داشت. دغدغه این مقاله پرسش از صورتبندی مفهومی نظم مطلوب نظام بین الملل بر اساس مفاهیم موجود در بیانیه گام دوم می باشد.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و متمرکز بر بیانات آیت الله خامنه ای بویژه بیانیه گام دوم انقلاب و از نوع اسنادی است.
یافته: یافته های مقاله نشان می دهد مفاهیمی نظیر ضرورت مرزبندی با دشمن، ارائه شعارهای انسانی و فطری و دوگانگی استکبار و اسلام نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران، ضمن مخالفت با نظامات حاکم در روابط بین المللی به دنبال تحقق نظمی نوین در جهان می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به متن پژوهش انجام گرفته، انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین کشورهای مخالف نظم نوین جهانی محسوب می شود که جهت گیریهای سیاست خارجی آن در چهل سال اول نشانگر این مخالفت با وضع موجوداست. از سویی، رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم به تبیین چشم انداز چهل سال دوم جمهوری اسلامی پرداخته است که طرح برخی مسائل نظیر ابتنای انقلاب ایران بر تمدن و ارزش های دینی، تأکید بر عدم جدایی دین از سیاست، تأکید بر ناکامی سردمداران گمراهی و ستم چپ و راست مدرنیته، نشانگر انتقاد به هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل می باشد.

کلیدواژه‌ها