واکاوی توسعه و امنیت در انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر روش سناریو‌نویسی درآینده‌پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه آینده‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10.22084/rjir.2020.20928.2985

چکیده

امنیت و توسعه هر دو مفاهیمی ‏چندبعدی و پیچیده هستند که از زوایا مختلف قابل بررسی می‌باشند. در امر توسعه، امنیت یکی از زیربناهای اصلی است و توسعه خود عاملی برای تقویت امنیت است. در این پژوهش کاربردی- توسعه‌ایی تلاش خواهیم کرد تا در فضایی کیفی و اکتشافی، مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهانه و با استفاده از بررسی روند‌ها و مستندات کتابخانه‌ایی این دو مفهوم کلیدی را دوران 40 ساله انقلاب اسلامی ایران بازخوانی نمائیم تا ضمن ارائه تعریف و بررسی وجوه هر یک از آن‌ها با رویکرد آینده‌پژوهی به سناریوهای پیش‌ٌّروی ایران در این خصوص بپرداریم. ارتباط بین مفاهیم امنیت و توسعه مبتنی بر دیدگاه آینده‌پژوهی سوال این تحقیق است که برای پاسخ به این پرسش مفهوم ظرف زمانی آینده برای توسعه و امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از روش ماتریس متقابل با دو مولفه امنیت و توسعه، حالت‌های ممکن ارزیابی و بررسی می‌شوند. سناریوهایی چهارگانه ارائه شده در این تحقیق به روش شناسایی پیشران‌ها و تحلیل عدم قطعیت‌ها تدوین و پردازش خواهند شد که از این حیث نوآوری تحقیق به شما می‌آیند. با تحلیل و بررسی سناریوهای تدوین شده؛ نکات قابل توجهی احصاء خواهد شد که با بررسی و مطالعه آن‌ها به موضوعات و توصیه‌های سیاستی و کاربردی حائز اهمیتی دست خواهیم یافت که کاربست آن‌ها موجبات همگرایی توسعه و امنیت انقلاب اسلامی ایران را در آینده فرآهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Development and Security in the Islamic Revolution of Iran Based on the scenario method of Futures Studies

نویسنده [English]

  • Amir Hushang Heidari
Assistant Professor and Director of the futures studies department at national research institute for science policy.
چکیده [English]

Security and development are both complex and multidimensional concepts that can be examined from different angles. In development, security is one of the key infrastructures, and development is a factor in enhancing security. In this applied-developmental research, we will attempt to recapitulate these two key concepts in the 40-year period of the Islamic Revolution in Iran in a qualitative and exploratory space, based on a futuristic approach and using library trends and documentation. Each of these aspects, with a forward-looking approach to Iran's forward-thinking scenarios. The Relationship between Security and Development Concepts Based on Future Research The question of this research is to investigate the concept of future timeframe for development and security by answering this question and using the matrix method with two components of security and development, possible modes of evaluation and Are checked. The four scenarios presented in this research will be formulated and processed by the method of identifying the uncertainties and analyzing the uncertainties that come to you in terms of research innovation. Analyzing and analyzing the developed scenarios, we will highlight some important issues that will be addressed by studying the relevant policy and practical issues and recommendations that will enable them to integrate the development and security of the Islamic Revolution in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • futures studies
  • Scenario
  • Islamic revolution of Iran
  • security
  • Development