شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیما

2 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه صدا و سیما رایانامه.

چکیده

هدف: از نگاه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشور است که جایگاه و اهمیت بسیار والایی دارد و در رأس تمام نهادهای کشور است. این پژوهش به دنبال تدوین الگو و شاخص نماینده‌ی تراز انقلاب اسلامی براساس دیدگاه و آراء امام خمینی(ره) می‌باشد، موضوعی که علاوه بر اهمیت ذاتی آن، در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالای برخوردار و راهگشا می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: روش به‌کار گرفته‌ شده در این تحقیق علاوه بر اسنادی و کتابخانه­ایی، تحلیل مضمون است که نوعی روش کیفی است.
یافته‌ها: ارائه طرح‌واره و مدلی از مضامین و شاخصه‌های نماینده تراز جمهوری اسلامی که خلاصه‌ای از یافته‌های پژوهش می‌باشد، مهم‌ترین یافته و دستاورد این پژوهش است.
نتیجه‌گیری: از جمله نتایج تحقیق در معرفی شاخص‌های اصلی نمایندگان تراز انقلاب اسلامی، در بُعد عملکردی تلاش برای استقلال کشور، برخورد قاطعانه با هرگونه خطا، رسیدگی به احوال محرومین و مستضعفین، در بُعد سیاسی امین و امانت‌داری، در بعد فکری، عدم انحراف و ایستادگی در برابر منحرفین و در بُعد اقتصادی، توجه به اقشار مستضعف، مبارزه با اشرافی‌گری و فساد و تأمین رفاه برای عموم جامعه است.

کلیدواژه‌ها


-      Abedi Jafari, Hassan Talimi; Mohammad Saeed, Faghimi; Sheikhzadeh, Mohammad Abolhassan (2011), “Theme Analysis and Theme Network: A simple and efficient way to explain the patterns in qualitative data”, Strategic Management Thought, Management Thought, Volume 5. Number 2. (In Persian)
-      Ahmadzadeh, Mohammad Amir (2013), “The position of the National Assembly in the political structure of the second Pahlavi government”, Baharestan Documents Magazine, summer 2013, No. 2. (In Persian)
-      Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, 1, 385-405.
-      Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
-      Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, 77-101.
-      Ehtesham Al-Saltanah, Mahmoud (1987), Memoirs, by Sayed Mehdi Mousavi, Tehran: Zavar Publishing. (In Persian)
-      Hagh Goyan, Zolfa; Zarei, Matin; Jandaghi, Hassan; Rahmati Gholamreza; et al (2015), “Understanding the process of formation of vitality using data theory”, Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, Year 4, Summer, No. 13. (In Persian)
-      Hooman, Haidar Ali (2010), Practical Guide to Qualitative Research, Tehran, University Humanities Study and Development Organization (Samt), Second Edition. (In Persian)
-      Ismaili, Mahmoud Reza & et al (2015), “Competencies of the Members of the Islamic Consultative Assembly”, Management Perspectives Scientific Quarterly, Volume 7, Number 2, Sumer 2016. (In Persian)
-      Khomeini, Ruhollah (1991), Sahifa Noor (22-volume collection), Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Organization of Cultural Documents of the Islamic Revolution. (In Persian)
-      Khomeini, Ruhollah (2008), Sahifa Imam (23-volume collection) Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Khomeini, Ruhollah (2008), Sahifa Imam (23-volume collection) Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Mahmoudi, Vahid; Nayeri, Shahrzad; Asgharpour Ezzat, Ali (2014), “Reproducing the indicators of human capabilities development in the light of Farman Emma Ali (AS) to Malik Ashtar”, Business Management. (In Persian)
-      Paknia, Abdul Karim (2001), “Characteristics of the members of the Islamic Consultative Assembly”, Journal of the Preachers. Issue 48. (In Persian)
-      Quchani, Mohammad (2002), Big brother is dead (mourning reform movement), Tehran: Naghsh va Negar Publications. (In Persian)
-      Rahmani, Mohammad (2015), “Fundamentals of Criminal Policy at the level of the Islamic Republic, Master Thesis”, Allameh Tabatabai University, Tehran. (In Persian)
-      Ryan, G. W; Bernard, H. R. (2000), “Data Management and Analysis Methods”, In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), Handbook of qualitative research (769-802.), Thousand Oaks, CA: Sage.
-      Safari, Mohammad Ali (1991), Constitutionalists, Tehran: Alam Publishing. (In Persian)
-      The Constitution of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)