بررسی اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه کاشان .

2 استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

3 دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

4 دانشیار دانشگاه شاهد.

5 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف: در طول چهار دهه گذشته اندیشه امام خمینی(ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داده و در برخی از کشورها منجر به شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی شده است، بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته به شناسایی جنبش‌ها در حوزه آسیای‌غربی توجه کرده و حوزه آسیای‌شرقی و توصیفی و راهبرد محور بودن پژوهش‌ها کم‌تر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. کشور اندونزی با جمعیتی 200 میلیون نفری از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک برخوردار است و در آینده جهان نقش اساسی ایفا خواهد کرد. جنبش‌های اسلامی به‌خصوص شیعی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) در این کشور احیاء شدند؛ دو سازمان شیعی ابی و ایجابی به‌عنوان دو نماینده اصلی تفکر شیعی در این کشور فعال هستند.
روش‌شناسی پژوهش: با توجه به عدم وجود منابع مکتوب و اسناد رسمی به‌وسیله ابزار مصاحبه و پرسشنامه از مسئولین این دو سازمان، متصدیان ایرانی و... به جمع‌آوری داده پرداخته شده است.
یافته‌ها: در چارچوب تحلیل سوات و با رویکردی کمی و کیفی به این سوال پاسخ دهد که راهبردهای (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی چیست؟
نتیجه‌گیری: راهبرد شامل نقاط قوت، ضعف، چالش‌ها و فرصت می‌شود. نقاط قوت شامل ویژگی‌های رهبری امام خمینی، و...؛ ضعف‌ها شامل عدم نیازسنجی مناسب برای تبیین و تفسیر آن در اندونزی؛ فرصت‌ها: شامل واکنش مثبت اهل سنت نسبت به ایران و امام خمینی(ره)؛ تهدیدها: شامل گسترش موج شیعه هراسی توسط گروه‌های معاند، است.

کلیدواژه‌ها


-      Aboudit, Abdolrasoul (2003), “Do We Have Islamic Philosophy?”, Quarterly Journal of Philosophical Knowledge, Vol 1. (In Persian)
-      Allama Majlisi (1983), Baharalanvar, vol 69. (In Persian)
-      Asadi, Morteza (nd), Islamic World, Jordan, Afghanistan, Algeria, United Arab Emirates, Indonesia, Bahrain, Bruni, Vol. 1. (In Persian)
-      Assyaukanie, Luthfi (2008), Islamic reform movement in Indonesia and beyond: Progress and regress, Universitas Paramadina publication, June.
-      Azumarrdi, A (1995), “Hadhrami Scholars in the Malay-Indonesian Daispora”, Indonesian Journal for Islamic Studies 2, 1-33,
-      Collection of Authors (2013), Indonesia Book, Qom, Al-Mustafa Society. (In Persian)
-      Darmehdan, Freder (1999), the World of Islam; South Africa and the Middle East. In Tehran, Islamic Culture Publishing Office.
-      Dokmajian, Harair (2004),Islam in the Revolution: Contemporary Islamic Movements in the Arab World, A Study of the Phenomenon of Islamic Fundamentalism, translated by Hamid Ahmadi, Tehran, Kayhan Publications. (In Persian)
-      Enayat, Hamid (2004), Political Thought in Contemporary Islam. Translated by Khorram Shahi, Tehran, Kharazmi Publications. (In Persian)
-      Eshmatzadeh, Mohammad Baqer (2016),the Impact of the Islamic Revolution of Iran on Islamic Countries, Qom Institute of Islamic Sciences and Culture. (In Persian)
-      Farabi (1956), Statistics of Sciences, Bija. (In Persian)
-      Fawzi, Yahya & et al (2015),Contemporary Islamist Movements: A Regional Survey, Tehran: Orouj Publishing. (In Persian)
-      Gharvayan, Mohsen (2000),Philosophy of Ethics, Qom, ‌ Islamic Research Center Representation of the Supreme Leader in the IRGC. (In Persian)
-      Goli Zavareh, Gholam Hossein (1993),Geography of the Islamic World, Introduction to Islamic Countries and the Territory of Muslim Minorities, Imam Khomeini Educational and Research Institute Publications, Qom. (In Persian)
-      Goli Zavareh, Gholam Hossein (2001), The Land of Islam: Recognition of Islamic Countries and Muslim Areas of the World; Qom, Ahl al-Bayt(AS) Research and Publication Institute Publications. (In Persian)
-      Hosseini Jebli, Seyed Mir Saleh (2011), Islamic Movements in Indonesia, Qom, Bustan Ketab Publications. (In Persian)
-      Imam Khomeini, Ruhollah (1992), Sahifa Imam, Tehran, Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA). (In Persian)
-      Imam, Ardhianto (2018), “Contemporary Islamic Mouvement’’, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The IndonesiaTanpaJIL, 151-171.
-      Imam, Reza (2014), “Shia Muslims around the World”. Archived from the original on 22 May 2009.
-      Jacobsen, Frode (2013), Hadrami Arabs in Present-day Indonesia, Taylor & Francis US. 19. ISBN 978-0-415-48092-5.
-      Kartomi, Margaret (2012), Musical Journeys in Sumatra. University of Illinois Press, 75. ISBN 978-0-252-03671-2.
-      Lahiji, Abd al-Razzaq (1662), Shawarq al-Imam fi Sharh Tajrid al-Kalam, vol. 1, Tahiqiq Alizadeh, Akbar Asad. (In Persian)
-      Latief, Hilman (2008), “The Identity of Shi‘A Sympathizers in Contemporary Indonesia”, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia, December, journal Islam in Indonesia.
-      Leo, Leonard (2010), Annual Report to Congress, DIANE Publishing. International Religious Freedom, 261. ISBN 978-1-4379-4439-6.
-      Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2015),Philosophy of Ethics, Research and Writing: Mohammad Hossein Sharifi, Qom, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Third Edition. (In Persian)
-      Meshkini, Ali (1996),jurisprudential and fundamental terms, Qom, Al-Hadi, sixth edition. (In Persian)
-      Motahari, Morteza (2010),Collection of works, Qom, Sadra Publications. (In Persian)
-      Mousavi Bojnourdi, Seyed Mahmoud (2006), “A Study of the Role of Ethics in Jurisprudence and Law (1) and (2)”, Reflection of Thought, No. 83. (In Persian)
-      Muzaffar, Mohammad Reza (1991), Principles of Jurisprudence, Qom, Qom Seminary Islamic Propaganda Office Publications, Fourth Edition. (In Persian)
-      Nouri, Mirza Hussein (1988), Mustadrak al-Sa'il,vol. 11.
-      Qazi Abdul Rahman Ibn Ahmad Iji, (unpublished), Al-Mawaqif Fi Alam Al-Kalam, Qom, Al-Kitab Science Publishing. (In Persian)
-      Rabbani, Mohammad Ali (2014), Culture and Religion in Indonesia, Tehran, Pardis Ghalam Publications. (In Persian)
-      Salehi Najafabadi, Abbas; Rezaei, Ali Reza (2007), “Fundamentals of Islamist Movements: Theories and Perspectives”, Quarterly Journal of Political Studies, Azadshahr, Islamic Azad University. (In Persian)
-      Shirazi, Sadr al-Muta'allehin (2015),Your Messages in Imagination and Confirmation, Beirut, Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi. (In Persian)
-      Tarihi, Fakhruddin bin Muhammad (1995), Bahrain Assembly (Vol. 1). Qom, Ba'ath Institute, Printing and Publishing Center. (In Persian)
-      The official website of the Indonesian Ahl al-Bayt Organization http://www.amnesty.orga/en/2012/02 (396) 05, 11.
-      Zarkasyi, Hamid Fahmy (2008), “The rise of Islamic religious-political movements in Indonesia: The background”, present situation and future 7.13 University of Darussalam Gontor, Article.
-      Zolkifli, (2013). The Struggle of the Shiis in Indonesia, Universitris Leiden press.