واکاوی تأثیر نظریه انتظار در کارکرد جریان های سیاسی در جامعه مطلوب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای گرایش انقلاب اسلامی و مدرس گروه معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استادیار گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی.

چکیده

هدف: رفتـار جـریان­ های سیاسی به‌عنوان عامل هنجارسـازی و بی ­هنجـاری در جامعـه، همـواره مورد دغدغه اندیشمندان بوده است. محققان برای ایجاد کنشی مطلوب در جریان ­های سیاسی به نظرات مختلفی معتقد گشتـه ­اند؛ اما تشتت در نظریات، دلیلی بر ناکارآمدی آنها در همسـان ­سازی رفتـار جـریان‌های سیاسـی با نظام اجتماعی می‌باشد. مسلماً برآیند فکری جریان‌های سیاسی در رفتار آن ها متبلور می‌گردد. بدین سبب ساخت فکری جریان ­های سیاسی بر مناسبات همسو با جامعه سیاسی جهت بروز رفتار سیاسی مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. اندیشه انتظار به‌عنوان راهبردی در مطلوب ­سازی کنش جریان‌های سیاسی، ظرفیت سازمان‌دهی فکری جریان‌های سیاسی را برای ایجاد یک جامعه مطلوب اسلامی دارد؛ بنابراین هدف تحقیق پیش‌رو، واکاوی تأثیر نظریه انتظار در کارکرد جریان‌های سیاسی برای ایجاد یک جامعه مطلوب اسلامی است.
روش ­شناسی پژوهش: این مقاله با بهره­مندی از روش کتابخانه ­ای و نگرشی توصیفی­ - ­تحلیلی به تأثیر نظریه انتظار در کارکرد جریان‌های سیاسی در ایجاد جامعه مطلوب اسلامی می‌پردازد.
یافته‌ها: این پژوهش، با ابتنای بر چارچوب نظری برگرفته از نگرش سه لایه­ای حضرت امام به انسان (بینش، گرایش، کنش) به این مسئله دست یافت که فرهنگ انتظار می‌تواند در ابعاد بینشی (مبانی فکری)، گرایشی و ارزشی (اخلاق)، و کنشی (رفتار) جریان‌های سیاسی را ساماندهی نماید.
نتیجه­ گیری: مقوله انتظار در بعد نرم‌افزاری (بینش و گرایش) به ارائه انسجام فکری، تعهد به مؤلفه‌های اخلاقی در عمل سیاسی، انگیزه‌های سیاسی مطلوب، امید اجتماعی و ایجاد روحیه صبر و استقامت و در بُعد سخت‌افزاری (کنش) به کنترل اجتماعی، جامعه‌پذیری سیاسی، تعامل با نظام سیاسی، همبستگی اجتماعی، مشارکت سیاسی مطلوب و ثبات سیاسی در نظام اجتماعی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran.
-      Mafatih al- Jannan.
-      Rhetoric approach.
-      Ahmadi Hajiklaei, Hamid (2010), Left Current Studies in Iran, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian)
-      Ali Akbari, Razieh (2013), Imam Sadegh Lifestyle in the Culture of Unity, Proceedings of the Conference on the Life Style of Imam Jafar Sadegh, Isfahan, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (In Persian)
-      Amid, Hassan (2000), Farhang Amid, Tehran Amirkabir, vol 1. (In Persian)
-      Arbali, Ali Ibn Isa (1962), Discovering sorrow in the knowledge of the Imams, Bani Hashemi, Tabriz. (In Persian)
-      Balkhari, Hassan (2003), Invasion or Cultural Difference, Tehran, Hassan Afra. (In Persian)
-      Ball, Samuel. Dditor (1977), Motivation in Education, New York: Acadmic press, vol 2.
-      Collins, Randall (1990), Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions, Pp: 27-57. In Research Agenda in the Sociology of Emotions, (ed).
-      Darabi, Ali (2011), Political Flow in Iran, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian)
-      Dehkhoda, Ali Akbar (2006), Dehkhoda Dictionary, Tehran, Management and Planning Organization. (In Persian)
-      Dovarjeh, Morris (1978), Political Parties, Reza Olumi, Tehran, Amirkabir. (In Persian)
-      Giddenz, Anthony & Turner, Jonathan (1993), Social Theory, 122-127.
-      Halwani, Hussein Ibn Muhammad Ibn Hassan Ibn Nasr (1989), Nazha Al-Nazir and Tanbih Al-Khater, Qom, School of Imam Al-Mahdi Ajal Allah Almighty Farja Al-Sharif.
-      Haywood, Andrew (2010), Politics, translated by Abdolrahman Alam, Tehran, Ney Publishing. (In Persian)
-      Ibn Babawiyyah Qomi (Sheikh Saduq), Muhammad ibn Ali ibn Husayn (1984), Al-Khasal, Qom, Society of Teachers. (In Persian)
-      Imam Khomeini, Ruhollah (1998), Sharh Chehel Hadith, Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Imam Khomeini, Ruhollah (2008), Sahifa Imam; Collection of Imam Khomeini's Statements and Announcements, Tehran: Imam Khomeini Publishing House, Volume 4, Volume 8, Volume 18, volume 21. (In Persian)
-      Johnson, Chalmers (1984), Revolutionary Transformation, translated by Hamid Eliassy, Tehran, Amirkabir.
-      Kazemi, Seyyed Ali Asghar (1997), Ethics and Politics;Political Thought in the Field of Action, Tehran, Qoms. (In Persian)
-      Khajeh Sarvi, Gholamreza (2003), Political Competition and Political Stability in the Islamic Republic of Iran, Tehran, Islamic Revolutionary Documentation Center Publications. (In Persian)
-      Khajeh Sarvi, Gholamreza; Sharei, Mohammad Mohsen (2014), "The flow of political forces (between the years 57-62)", Strategy Quarterly, Vol. 23, No. 73, Winter. (In Persian)
-      Khorramshad, Mohammad Baqir; Seyed Ebrahim Supervisor of Sadat (2013), "Political Current Studies as a Method", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume 5, Issue 2, Spring.(In Persian)
-      Khosropanah, Abdolhossein (2009), Intellectual Flow of Contemporary Iran, Qom, Cultural Institute of Modern Islamic Wisdom. (In Persian)
-      Khosropanah, Abdul Hussein (2005), "Puzzle of currents; An Analysis of Intellectual and Cultural Currents", Zamaneh Monthly, Volume 4, Issue 37, October. (In Persian)
-      Klini, Mohammad Ibn Ya'qub (1988), Al-Kafi, research: Ali Akbar Ghaffari and Mohammad Akhundi, Tehran, Islamic Bookstore. Vol. 24. (In Persian)
-      Leadership speeches in meetings with different segments of the people on the anniversary of the birth of Imam Zaman, 1995/1/17. (In Persian)
-      Leadership speeches in the meeting of different segments of the people on the occasion of Eid al-Adha, 2002/7/30. (In Persian)
-      Leadership statements in a meeting with members of the Cultural Foundation of Hazrat Mahdi (pbuh) Farjah Al-Sharif and Qom Mahdism Specialized Center on 2011/4/18. (In Persian)
-      Leadership Statements in a Meeting with Professors and Graduates of Mahdism Specialized Center, 2011/2/18. (In Persian)
-      Leadership statements in meetings with different segments of the people on the occasion of mid-Shaban, 2055/6/29. (In Persian)
-      Majlisi, Mohammad Baqir, (1984), Baharalanvar Al-Jame'a for the news of the pure Imams, a group of scholars, Beirut, Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi, vol. 53, vol. 52, vol. 88. (In Persian)
-      Mohammadi Riheshahri, Mohammad, (2000), Mizan al-Hikma, translated by Hamid Reza Sheikhi, Qom, Dar al-Hadith, vol 2. (In Persian)
-      Mostafavi, Sheikh Hassan (2009), Research in the words of the Qur'an, Tehran, publication of the works of Allama Mostafavi. (In Persian)
-      Motahari, Morteza (2020), Mahdi Uprising and Revolution, from the perspective of philosophy of history, Qom, Sadra. (In Persian)
-      Mousavi Esfahani, Seyed Mohammad Taqi (2001), Makial Al-Makarem, translated by Seyed Mehdi Haeri Qazvini, Qom, Barg Shaghayegh Publications. (In Persian)
-      Nasiri, Habibaullah; Jokar, Bahram (2008), "The meaning of life and life satisfaction and mental health in women", Women's Research, Volume 6, Issue 2. (In Persian)
-      Ngo, Fawn & etal (2011), "Role_Taking and Recidivism: A Test of Differential Social Control Theory", JQ: Justice Quarterly, No 28, 667-697.
-      Nomani, Mohammad Ibn Ibrahim (1397 AH), Al-Ghaybah, Tehran, Al-Sadiq School.
-      Nomani, Mohammad Ibn Ibrahim (2011), Nomani's absence, text and translation: Ghaffari, Mohammad Javad, Tehran, Islamic Library, Ch II. (In Persian)
-      Qomi, Ali ibn Ibrahim, (1981), Tafsir al-Qomi, Qom, Dar al-Kitab, vol 2. (In Persian)
-      Ravandi, Saeed Ibn Hiba Allah Qutbuddin, (1988), Dawaat; Al-Hazin Behavior, Qom, Imam Al-Mahdi Publications. (In Persian)
-      Research Institute for Strategic Studies (2001), Proceedings of the Conference on Media and Socio-Political Stability of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
-      Rush, Michael (1998), Society and Politics, Manouchehr Sabouri, Samat Publications. (In Persian)
-      Rusk, Joseph; Roland, Warren (1990), Introduction to Sociology, translated by Behrouz Nabavi and Ahmad Karimi, Tehran, Library Publications. (In Persian)
-      Sadr, Sayyid Muhammad Baqir (nd), Quranic School, Qom, Dar Al-Ta'rif for Press. (In Persian)
-      Saduq, Muhammad ibn Ali (1978), Kamal al-Din and all the blessings, Qom, Dar al-Kitab al-Islamiyya. (In Persian)
-      Shakoori, Abolfazl (1991), “Men's section; Famous figures of cultural-political currents in the contemporary history of Iran (Issa Sedigh)”, Yad Magazine, Vol. 24, autumn. (In Persian)
-      Shamir, R, J. House & Arthur, M. A. (1993), The Motivation EFFects of Charismatic Leadership: A Self, Based Theory, 377 – 509, in: Don Hellriegel, et al, Op. Cit, 4: 398.
-      Shariati, Ali (1978), Ummah and Imamate, Tehran, pen. (In Persian)
-      Tabari Amoli, Emad al-Din Abi Ja'far Muhammad ibn Abi al-Qasim, (1964), Bashara al-Mustafa, Shiite al-Murtada, Najaf, Al-Muktabah al-Haydariyyah, vol 2. (In Persian)
-      Tabarsi, Ahmad Ibn Ali (1984), Al-Ihtijaj Ali Ahl al-Lajaj, research by Mohammad Baqir Khorsan Mortazavi, Mashhad Bina, vol 2. (In Persian)
-      Taheri, Habibaullah (2001), Sima Aftab, Qom, Pilgrim Expectations. (In Persian)
-      Taliban, Mohammad Reza (1997), A Comparative Study on the Commandment of the Good and the Prohibition of Evil and Social Supervision, Tehran, Deputy of Education of the Social Research Office. (In Persian)
-      Tanhaei, Abolhassan (2008), Sociological Theories, Mashhad Marandiz. (In Persian)
-      Turner, Jonathan (2007), Human Emotions: A Sociological Theory, London, UK: Routledge, 66.
-      Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan (1993), Tahdhib al-Ahkam, Qom, Dar al-Ta'rif for publications, vol 3. (In Persian)