مشروعیت حکومت ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله مهدوی کنی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام‌صادق(ع)، تهران، جمهوری اسلامی ایران .

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.

چکیده

هدف: بحث پیرامون عناصر مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی بیش از پیش در جامعه علمی کشور مطرح شد. اندیشمندان بیشتر بر روی دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره) در این زمینه پژوهش کردند و کمتر به تحقیق در باب دیدگاه سایر افراد صاحب‌نظر در این حوزه، همچون آیت‌الله مهدوی کنی، پرداختند. بنابراین هدف نویسندگان از انجام این پژوهش، یافتن پاسخ این سؤال است که عناصر مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر آیت‌الله مهدوی کنی، چیست؟
روش‌شناسی پژوهش: در راستای پاسخ به سؤال نگاشته، از روش تحلیل محتوا و رجوع به منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که آیت الله مهدوی کنی، مشروعیت حکومت فقیه عادل دارای تدبیر و بینش رهبری را در گرو دو عامل می‌دانستند؛ انتصاب الهی در مرحله ولایت بالقوه و نصرت مردمی در مرحله ولایت بالفعل.
نتیجه‌گیری: نظر آیت‌الله مهدوی کنی در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه، به‌طور کامل ذیل هیچ ‌یک از سه نظریه انتصابی محض، انتخابی محض و انتصابی - انتخابی (به معنای مرسوم آن) قرار نمی‌گیرد بلکه ایشان جایگاه مردم را در این مشروعیت‌بخشی، نه جایگاه انتخاب که نصرت می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


 

-      The Holy Quran
-      Akhavan Kazemi, Bahram (1998), The antiquity and continuity of the theory of absolute jurisprudence from the point of view of Imam Khomeini, Tehran: Islamic Propaganda Organization Publishing Organization. (In Persian)
-      Bazargan, Mehdi (1994), Defense of Islam, Kayhan Havaie, No. 1097, 16 September. (In Persian)
-      Borji, Yaqub Ali (2011), Velayat-e-Faqih in the thought of jurists, Tehran: Samat, second edition. (In Persian)
-      Eftekhari, Asghar; Movahedian, Milad (2017), “Conceptual Dimensions of Political Tolerance in Islamic Society with Emphasis on the Life of Ayatollah Mahdavi Kani”, Scientific Journal of Political Science. 13 (26), 58-35. (In Persian)
-      Eftekhari, Asghar; Pourjafari, Mehdi (2018), “The Model of Imam Jamaat in the Islamic Republic of Iran: A Case Study of Imam Mahdavi Kani in Jalili Mosque”, Journal of Political Sociology of the Islamic World 6 (20), 142-93. (In Persian)
-      Haeri Yazdi, Mehdi (1994), Wisdom and government, London: Shadi Publications, ‌ First Edition. (In Persian)
-      Heydari, Sayyid al-Ra'id (2001), Scheduled in explaining the logic of victory, Qom: Publications of Dhu al-Qirbi.
-      Jafar Pishefard, Mostafa (2002), The intellectual challenges of the theory of Velayat-e-Faqih, Qom: Book Garden Institute, first edition. (In Persian)
-      Jafari Haftkhani, Nader (2014), Ethical politics and political ethics, Tehran: Imam Sadegh University Press. (In Persian)
-      Jahan Bozorgi, Ahmad (2002), An Introduction to the Evolution of Government Theory in Islam, Tehran: Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought, first edition. (In Persian)
-      Javadi Amoli, Abdullah (2012), Faqih; Province of jurisprudence and justice, Qom: Isra Publishing Center, 14th edition. (In Persian)
-      Javan Arasteh, Hossein (2007), Fundamentals of Islamic Government, Qom: Book Garden Institute, eighth edition. (In Persian)
-      Kadivar, Mohsen (1999), Provincial government, Tehran: Ney Publishing, ‌ Second Edition. (In Persian)
-      Kaini, Mohammad Reza; Movahedian, Milad (2019), On the carrier of memories. Tehran: Imam Sadegh University Press. (In Persian)
-      Kavakebian, Mustafa (1999), Fundamentals of legitimacy in the system of Velayat-e-Faqih, Tehran: Orouj Publishing Institute, second edition. (In Persian)
-      Khajeh Sarvi, Gholamreza (2006), Memoirs of Ayatollah Mahdavi Kani, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center Publications. (In Persian)
-      Khaleghi, ali (2002), The legitimacy of power from Imam Khomeini's point of view. Tehran: Imam Khomeini Publishing House, First Edition. (In Persian)
-      Khomeini, Ruhollah (2011), Faqih; Islamic government, Tehran: Imam Khomeini Publishing House, 23rd edition. (In Persian)
-      Krippendorf, Kloss (2004), Content analysis; Methodological foundations, Translated by Houshang Naebi, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-      Mahdavi Kani, Mohammad Reza (2011), Reason and religion; Twenty speeches on recognizing the spiritual dimensions of human intellectual life, Tehran: Imam Sadegh University Press. (In Persian)
-      Mahdavi Kani, Mohammad Reza (2011), Twelve speeches; Collection of statements of Ayatollah Mohammad Reza Mahdavi Kani, Tehran: Islamic Culture Publishing Office. (In Persian)
-      Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2001), Islamic legal theory, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute Publishing Center. (In Persian)
-      Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2006), A brief look at the theory of Velayat-e-Faqih, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute Publishing Center. (In Persian)
-      Movahedian, milad; Pourjafari, Mehdi (2019). Honest politician, Tehran: Imam Sadegh University Press. (In Persian)
-      Rafiei, Kamaluddin Mohammad (2010), The role of the people in the Islamic government from the perspective of Imam Khomeini and the constitution, Tehran: Vice Chancellor for Research, Islamic Azad University, First Edition. (In Persian)
-      Sayyid Razi, Muhammad ibn Husayn (1994), Nahj al-Balaghah (Subhi Saleh, corrected), Qom: Hijrat Publications.
-      Sidamami, Kavous (2012), Research in political science, Tehran: Imam Sadegh University. (In Persian)
-      Taheri, Abu al-Qasim (2001), Research Methods in Political Science, Tehran: Qoms Publishing. (In Persian)