شناسایی عوامل موثر بر ریزش مدیران انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیش.

10.22084/rjir.2022.24835.3370

چکیده

هدف: ریزش مدیران انقلابی مسئله بسیار مهمی است و می‎ تواند پیامدهای سنگینی مثل سست شدن پایه‏ های نظام را به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش مدیران انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب می ‎باشد.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده‎ ها در این پژوهش اسنادی، که شامل  مجموعه بیانات ایشان از سال 1368 تاکنون است در پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‎ الله العظمی خامنه ‎ای جمع ‎آوری شده ‎اند.
 یافته ها: 76 شاخص که ذیل 5 دسته عوامل اصلی و عوامل اصلی ذیل 9 عامل فرعی دسته‌بندی گردیدند که شامل عوامل علّی (رفتار فردی و رفتار اجتماعی)، عوامل زمینه‌ساز (پیروی از هوای نفس، لغزش‎ های اخلاقی)، عوامل مداخله‏ گر (دشمن و فعالیت ‎های آنها، دوستان و خانواده)، راهبردها (انواع فساد، تغییر رویکرد و نگرش) و پیامدها (جامعه ‎شناختی) می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در دیدگاه رهبر انقلاب، وجود پدیده‌های ریزش و رویش، نشان دهنده‌ی حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی و علامت تکامل آن است، لذا رفتار و برخورد ما در مواجه با ریزش‌ها از اهمیّت خاصی برخوردار است لذا شناسایی عوامل ریزش‌ها به ما کمک خواهد کرد که راهبرد مناسبی را در برخورد با آنها داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


 • Azizi, Shahriyar (2016). Research Methodology in Management, Second Edition, Tehran: Samat Publishing. (In Persian)
 • Bazargan Harandi, Abbas (2016). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Didar Publishing. (In Persian)
 • Didar Media Center, (2017). Rises and Falls of the Revolutio, Tehran: tavalla. (In Persian)
 • Hedayati, Ahmad Reza (2017). “if management is revolutionary”. Newsletter Alef, at: old.alef.ir/vdcg339tuak9nq4.rpra.html?456167. (In Persian)
 • Rahimian, Mohammad Hussein (2013). "Falls, its causes and roots" Journal of Islamic Guards, Vol. 4, 381:22-25. (In Persian)
 • Danaeifard, Hassan; Alwani, Mahdi; Azar, Adel (2013). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach, Tehran, Saffar Publishing. (In Persian)
 • Ranjbar Hosseini, Mohammad; Rahbar, Atefeh (2019). "Rises and Falls in the Uprising of Imam Hossein", Journal of Maaref Hosseini , Vol. 4, No.16: 7-22 (In Persian)
 • Rokabian, Rashid; Alipour Gorji, Mahmoud (2017). "Components of Revolutionism, Being Revolutionary and Remaining Revolutionary in the Political Thought of the Supreme Leader", Journal of Islamic Revolution Studies, Vol.2, No. 57: 95-110. (In Persian)
 • Rashad, Ali Akbar (2015). "Causes of the rotation of some figures from the foundations of the revolution", at: https:www.mehrnews.com.news.2786847. (In Persian)
 • Ziarani, Ahmad (2018), "The Foundations of the Falls and Rises of the Islamic Revolution from the Perspective of the Qur'an and Traditions", at: http:ziarani1.blog.ir.1397.08.06. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyed Ali (1990-08-23). Statement in the meeting between the President and members of the Council of Ministers, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1991-06-03). message on the occasion of the second anniversary of the demise of Imam Khomeini (RA), Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1993-01-26). Statement in a group meeting with the Revolutionary Guards, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1993-05-29). Statement in the meeting of the members of the Islamic Consultative Assembly, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1993-11-03). Statements in a group meeting of students, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1994-07-13). speeches in the meeting of artists and cultural officials of the country, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1994-09-12). Speeches at the beginning of the 10th National Assembly of Imams Friday, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1997-03-21). Statements in the meeting of pilgrims and neighbors of the holy shrine of Razavi, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (1999-12-17). Friday prayer sermons, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2002-03-18). Statements in the meeting of the agents of the system, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2003-02-04). Statement in the meeting of the officials of the Radio and Television of Iran, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2004-02-13). Friday prayer sermons, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2005-01-29). Statements in the meeting of Pakdasht people, Eid Saeed Ghadir anniversary, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2005-06-28). Statements in the meeting of judicial officials, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian).
 • Ayatollah Khamenei, Seyed Ali (2008-12-14). Statements in the meeting of professors and students at the University of Science and Technology, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at:https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2009-07-27). Statements in the meeting of the members of the Office of the Supreme Leader and the Guardian Guard Corps, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2010-08-30). Statement at the meeting between the President and members of the Cabinet, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2010-09-16). Statement at the meeting of members of the Assembly of Leadership Experts, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2010-09-22). Statements in the Meeting of Basij Sazandegi Jihadists, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2011-02-04). Friday prayer sermons in Tehran, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir.(In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2011-02-20). Statements in the meeting of the participants in the Conference on Islamic Unity, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2012-02-03). Friday prayer sermons, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2012-10-13). Statements in the meeting of the families of martyrs, veterans and martyrs of North Khorasan, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir.(In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2013-09-17). Statement in the meeting of the commanders of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2014-11-27). Statements in the meeting of the members of the Supreme Assembly of the Basij of the Oppressed, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2015-11-25). Statement in the meeting of the commanders of the Basij battalions, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2016-01-09). Statements in the Meeting of the People of Qom, Imam Khomeini Hosseinieh, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2016-05-26). Statement at the meeting between the Chairman and members of the Assembly of Leadership Experts, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir.(In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2016-06-03). Speeches at the 27th anniversary of the death of Imam Khomeini (RA), Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2016-06-29). Statement in a meeting with the head and officials of the Judiciary, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2018-02-18). Statements in the Meeting of the People of East Azerbaijan, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2018-05-24). Statements in the Meeting of Representatives and Staff of the Islamic Consultative Assembly, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2018-10-04). Speeches at the Basij Conference, Azadi Stadium, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian).
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2018-12-12). Statements in a group meeting with the families of the martyrs, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2019-02-11). Statement of the second step of the revolution addressed to the Iranian nation, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2019-02-18). Speeches in the meeting of the people of East Azerbaijan, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2019-03-21). Statements in the community of pilgrims and neighbors of the holy shrine of Razavi, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2020-01-08). Speeches in the meeting of the people of Qom, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Seyyed Ali (2020-05-17). Statements in video communication with representatives of student organizations, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)