شناسایی عوامل موثر بر ریزش مدیران انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیش.

10.22084/rjir.2022.24835.3370

چکیده

هدف: ریزش مدیران انقلابی مسئله بسیار مهمی است و می‎تواند پیامدهای سنگینی مثل سست شدن پایه‏های نظام را به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ریزش مدیران انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب می‎باشد.
روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد(گرندد تئوری) صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده ‎ها در این پژوهش اسنادی، که شامل مجموعه بیانات ایشان از سال 1368 تاکنون که در پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‎الله العظمی خامنه‎ای جمع‎آوری شده‎اند.
یافته ‎ها: 76 شاخص که ذیل 5 دسته عوامل اصلی و عوامل اصلی ذیل 9 عامل فرعی دسته بندی گردیدند که شامل عوامل علّی (رفتار فردی و رفتار اجتماعی)، عوامل زمینه ساز (پیروی از هوای نفس، لغزش‎ های اخلاقی)، عوامل مداخله ‏گر (دشمن و فعالیت ‎های آنها، دوستان و خانواده)، راهبردها (انواع فساد، تغییر رویکرد و نگرش) و پیامدها(جامعه‎ شناختی) می باشند.
نتیجه گیری: در دیدگاه رهبر انقلاب، وجود پدیده های ریزش و رویش، نشان دهندۀ حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی و علامت تکامل آن است، لذا رفتار و برخورد ما در مواجه با ریزش ها از اهمیّت خاصی برخوردار است لذا شناسایی عوامل ریزش ها به ما کمک خواهد کرد که راهبرد مناسبی را در برخورد با آنها داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها