تأثیر انقلاب اسلامی ایران در تأسیس سیستم همکاری دولت و ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

10.22084/rjir.2022.25173.3416

چکیده

هدف: بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در تأسیس سیستم همکاری دولت - ملت به دلیل ناشناخته ماندن آن و عدم توجه کافی دولتمردان و محققان محترم کشور، یکی از ضروریات علمی بوده و از اهمیت ویژه‎‌‌ای برخوردار است. فلسفه وجودی این تحقیق، پرداختن به شیوه‌های تحکیم و تقویت روابط دولت - ملت و درک صحیح آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با هدف «کاربردی» و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» و بهره‌گیری از نگرش سیستمی، به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در تأسیس سیستم همکاری دولت و ملت دارد؟
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت و ملت از همدیگر جدا بوده و دولت خود را موجودی برتر از ملت می‌دانست ولی بعد از پیروزی انقلاب، با تأثیرپذیری از مبانی دینی و اندیشه‌های سیاسی رهبران انقلابی و فرهنگ ‌سیاسی خاص اسلامی - ایرانی، موجودیت خود را از ملت گرفته و خود را خدمتگزار ملت می‌داند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است این سیستم؛ در صدد پرکردن خلاء شکاف تاریخی بین دولت و ملت بر مبنای دین و مذهب بوده است. همچنین با تزریق روحیه انقلابی، جهادی و ایجاد انگیزش در جامعه برای دفاع و سازندگی از کشور و ایجاد بستری امن؛ به خنثی‌سازی تهدیدات پرداخته و با تربیت نیروهای متخصص، مجرب و فعالیت‌های پیدا و پنهان خود، ضریب اعتماد ملت نسبت به نظام سیاسی را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran.
 • Abrahamian, Ervand (2005). Iran between two revolutions, translated by Ahmad Golmohammadi and Mohammad Ibrahim Fattahi, Tehran: Nashreney Publication (In Persian)
 • Alefi, Mohammad Reza (2018). “Cooperation between the State and the Nation and its impact on the Islamic Republic of Iran National security”, Islamic Revolution Studies a Research Quarterly, Vol.14. Winter, No 51.
 • Alefi, Mohammad Reza (2019). “Barriers to State - Nation Cooperation and Its Impact on the Stability and Continuity of the Islamic Revolution of Iran”, The Knowledge Studies in Islamic University, (Summer) 79. Vol .23.2: 345. (In Persian)
 • Alferd Bom (1955). State and Economices in the Middle East, London: Bradford, Lund Hanphries Publication.
 • Alikhani, Mohammad (2002). Constitutional Law, Tehran: Dastan Publications. (In Persian)
 • Amid, Hassan (2001). Farhang-e Farsi, 19th edition, Tehran: Amirkabir Publications. (In Persian)
 • Andrew, Vincent (1992). Theories of Stste, translated by Hossein Bashirieh, Tehran: Nashreney Publications. (In Persian)
 • Anthony, Parsons (1984). Pride and fall, translated by Manouchehr Rastineh, first edition, Tehran: Hafte (In Persian)
 • Aristotle (1992). Politics, translated by Hamid Enayat, Tehran: Islamic Revolution Education Publications. (In Persian)
 • Austin, Renny (1995). Government: Introduction to Political Science, translated by Leila Sazegar, Tehran: Markaze Nasher Daneshgahi Publications. (In Persian)
 • Azghandi, Alireza (1997). The inefficiency of Iran's political elite between the two revolutions, Tehran: Qoms Publications.(In Persian)
 • Azghandi, Alireza (2006). The political elites of Iran, Tehran: Qoms Publications. (In Persian)
 • Barry Rubine (1984). The War of Powers in Iran, translated by Mahmoud Mashreghi, first, Tehran: Ashtiyani Publications. (In Persian)
 • Bashirieh, Hossein (2002). An Introduction to the Political Sociology of Iran, (Islamic Republic of Iran, Tehran: Kavir Publications. (In Persian)
 • Dashti, Mohammad (2006). Nahj al-Balaghah, forty, Amir al-Momenin Cultural Research Institute (AS). (In Persian)
 • Doherty, James; Faltzgraf, Robert (1993). Conflicting Theories in International Relations, two volumes, first volume, translated by Alireza Tayeb - Vahid Bozorgi, Tehran: Qoms Publications. (In Persian)
 • Eivazi, Mohammadrahim (2014). An Analysis of the Framework for the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Sadra Islamic Humanities Research Center Publications. (In Persian)
 • Gabriel, Almond (1965). Political Devolopment, New York: Princton University Publications.
 • Halliday, Fard (1979). Dictatorship and the Development of Capitalism in Iran, translated by Fazlullah Nikaien, Tehran: Amirkabir Publications. (In Persian)
 • Katozian, Homayoun (1993). Democracy, Authoritarianism and National Movement, Tehran: Kavir Publications. (In Persian)
 • Katozian, Homayoun (1997). “Democracy, Dictatorship, Authoritarian Government”, Iranfarda Monthly, Vol.5, No. 32, June 1997. (In Persian)
 • Kazemi, Ali Asghar (1993). International Relations in Theory and Practice, Tehran: Qoms Publications. (In Persian)
 • Khaksar, Mohammad Hossein & et al (2011). ”systemic attitude and method in solving socio-cultural problems; Considering the Indigenous Conditions of Iran”, Political-Economic Research Quarterly, Year 25, summer, No. 284. (In Persian)
 • Lewis, Bernard (1999). The Political Language of Islam, translated by Gholamreza Behrooz Lak, Qom: Islamic Propaganda Office Publishing Center. (In Persian)
 • Mohammadi Lord, Abdolmahmoud (2014). Future Studies of Political Stability in Iran, Tehran: Institute for Strategic Studies Publications. (In Persian)
 • Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (Imam Khomeini) (2006). Sahifa Imam, Fourth Edition, Volume 16, Tehran: Imam Khomeini Publishing Institute. (In Persian)
 • Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (Imam Khomeini) (2006). Sahifa Imam, Fourth Edition, Volume.3, Tehran: Imam Khomeini Publishing Institute. (In Persian)
 • Sheikh Tusi (2017). Tahzib Al-Ahkam, vol. 6, 181, http://hdith.com.
 • Taheri, Seyed Mehdi (2009). Reflection of the Islamic Revolution of Iran on the International System, collection of articles (re-reading the effects of the Islamic Revolution of Iran on the awakening of Muslims), Qom: Al-Mustafa International Research Institute. (In Persian)
 • Taleb, Mehdi (1997). Principles and Thoughts of Cooperative, Tehran, University of Tehran Press. (In Persian)
 • Talebi, Mehdi (1997). Principles and Thoughts of Cooperative, Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Vajehyab (2017). “hamkāri”, http://www.vajehyab.com/amid. (In Persian)