تأثیر انقلاب اسلامی ایران در تأسیس سیستم همکاری دولت و ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

10.22084/rjir.2022.25173.3416

چکیده

هدف: بررسی تاثیر انقلاب اسلامی در تأسیس سیستم همکاری دولت – ملت به دلیل ناشناخته ماندن آن و عدم توجه کافی دولتمردان و محققان محترم کشور، یکی از ضروریات علمی بوده و از اهمیت ویژه‎‌‌ای برخوردار است. فلسفه وجودی این تحقیق، پرداختن به شیوه‌های تحکیم و تقویت روابط دولت- ملت و درک صحیح آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر با هدف «کاربردی» و ماهیت «توصیفی- تحلیلی» و بهره‌گیری از نگرش سیستمی، بدنبال پاسخگویی به این سوال است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در تأسیس سیستم همکاری دولت و ملت دارد؟
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت و ملت از همدیگر جدا بوده و دولت خود را موجودی برتر از ملت می‌دانست ولی بعد از پیروزی انقلاب، با تأثیرپذیری از مبانی دینی و اندیشه‌های سیاسی رهبران انقلابی و فرهنگ سیاسی خاص اسلامی- ایرانی، موجودیت خود را از ملت گرفته و خود را خدمتگزار ملت می‌داند.
نتایج: نتایج بیانگر آن است این سیستم؛ در صدد پر کردن خلاء شکاف تاریخی بین دولت و ملت بر مبنای دین و مذهب بوده است. همچنین با تزریق روحیة انقلابی، جهادی و ایجاد انگیزش در جامعه برای دفاع و سازندگی از کشور و ایجاد بستری امن؛ به خنثی‌سازی تهدیدات پرداخته و با تربیت نیروهای متخصص، مجرّب و فعالیت‌های پیدا و پنهان خود، ضریب اعتماد ملت نسبت به نظام سیاسی را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها