دفاع مقدس و آینده پژوهی استحکام ساخت درونی نظام سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف و الهیات

10.22084/rjir.2022.25247.3412

چکیده

استحکام ساخت درونی نظام پدیده بسیار مهم و نقش‌آفرین در تحقق تمدن نوین اسلامی و رویکردی استراتژیک در گام دوم انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. واقعیت این است که انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس از یک دیگر جدایی ناپذیر هستند رابطه‌ای دوسویه میان این دو مقوله برقرار است بنابراین بررسی تاثیر فرهنگ و گفتمان دفاع مقدس در استحکام ساخت درونی نظام لازم است که مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر شناخت وضعیت فعلی و عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب سوال اصلی مقاله حاضر این است که مبتنی بر گفتمان دفاع مقدس پیشران های اساسی موثر در استحکام ساخت درونی نظام کدامند و چه پیشران هایی بیشترین تاثیر را در این زمینه خواهند داشت ؟ در همین راستا تلاش می شود با رویکردی آینده پژوهانه مبتنی بر روش دلفی به بررسی شناخت پیشران های موثر در استحکام ساخت درونی نظام با تاکید بر گفتمان مقدس بپردازیم یافته های پژوهش حاکی از آن است که 33 پیشران اساسی که در دسته های سیاسی فرهنگی و اجتماعی قابل تفکیک استحکام ساخت درونی نظام موثر خواهند بود و در بین آنها 6پیشران سیاسی 5 پیشران فرهنگی و 3 پیشران اجتماعی ، مورد اجماع پنل خبرگان دلفی به عنوان اثرگذارترین پیشران ها قرارگرفت. نهایتا از جنبه سیاستگذارانه این مقاله حاوی نکات مهمی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه های مختلف خواهد بود تا با تمسک به تجربه تاریخی و ارزشمند دفاع مقدس و اولویت های اشاره شده ، زمینه تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها