دفاع مقدس و آینده پژوهی استحکام ساخت درونی نظام سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف و الهیات، گیلان، ایران

چکیده

هدف: استحکام ساخت درونی نظام پدیده بسیار مهم و نقش‌آفرین در تحقق تمدن نوین اسلامی و رویکردی استراتژیک در گام دوم انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. واقعیت این است که انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس از یک دیگر جدایی‌ناپذیر هستند و رابطه‌ای دوسویه میان این دو مقوله برقرار است. بنابراین بررسی تأثیر فرهنگ و گفتمان دفاع مقدس در استحکام ساخت درونی نظام لازم است که مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر شناخت وضعیت فعلی و عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مبتنی بر گفتمان دفاع مقدس پیشران‌های اساسی مؤثر در استحکام ساخت درونی نظام کدامند و چه پیشران‌هایی بیشترین تأثیر را در این زمینه خواهند داشت؟
روش‌شناسی پژوهش: در همین راستا تلاش می‌شود با رویکردی آینده پژوهانه مبتنی بر روش دلفی و تحلیل نتایج با کمک نرم‌افزارهای مناسب در تفسیر داده‌ها از جمله spss و اکسپرت چویس به بررسی شناخت پیشران‌های مؤثر در استحکام ساخت درونی نظام با تأکید بر گفتمان مقدس بپردازیم.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 33 پیشران اساسی که در دسته‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل تفکیک می‌باشند در استحکام ساخت درونی نظام مؤثر خواهند بود. در بین پیشران‌های شناخته شده 6 پیشران سیاسی، 5 پیشران فرهنگی و 3 پیشران اجتماعی، مورد اجماع پنل خبرگان دلفی به‌عنوان اثرگذارترین پیشران‌ها قرارگرفت.
نتیجه‌گیری: نهایتاً از جنبه سیاستگذارانه این مقاله حاوی نکات مهمی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه‌های مختلف خواهد بود تا با تمسک به تجربه تاریخی و ارزشمند دفاع مقدس و اولویت‌ها و پیشران‌های اشاره شده، زمینه تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران و استحکام ساخت درونی نظام سیاسی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


 • Adler, M; Zigilio, E (1996). Gazing into the Oracle: The Delphi Method and Its Application to Social Policy and Public Health, London: Jessica Kingsley. Publishers.
 • Aghaei, Hossein (2011). Analysis of the wills of the holy defense martyrs, Isfahan: University of Isfahan. (In Persian)
 • Akhzarian Kashani, Mohammad Reza (2013). “Powerful Elements of the Internal Construction of the System”, Tehran: Quarterly Journal of Political Science, University of Tehran. (In Persian)
 • Alireza Beigi, Ahmad (2020). “The Strategic Role of the Government in Strengthening and Regulating the True Construction of Security Power with Emphasis on the Views of the Supreme Leader”, Tehran: NAJA Strategic Studies Quarterly. (In Persian)
 • Bell, W. (2011). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: Values, Objectivity, and the Good Society, London and New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Borg, Walter; Gal, Meredith; Joyce, Gal (2003). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology, translated by Ahmad Reza Nasr et al., Tehran: Samat. (In Persian)
 • Daft, RL; Lengel, RH. (1986). “Organizational information requirements”, media.
 • Dator, J. A. (2002). Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education, Greenwood Publishing Group.
 • Fartoukzadeh, Hamidreza; Waziri, Javad (2016). Transition to a Resistance Economy, Tehran: National Defense University Press. (In Persian)
 • Gordon, T; Glenn, JC (2000). Futures Research methodology. Washington DC: The Millennium Project.
 • Hashemian Esfahani, Massoud (2018). Science and Technology Foresight and Evaluation of Regional Competitors and Global Pioneers in Science and Technology, Tehran: University Publishing Center. (In Persian)
 • Hayat Moghadam, Amir; Kalantari, Fathullah; Fallah, Abbas (2016). “Identifying the factors related to the defense-security component to strengthen the internal structure of the system with the emphasis on the menus of the Supreme Command of the Armed Forces”, Tehran: Quarterly Journal of Defense Strategy. (In Persian)
 • Keeney, S; Mckenna, H; Felicity, H. (2010). Delphi Technique in Nursing and Health Research, New York, John Wiley & Sons richness and structural design.
 • Keshtkar, Mehran; Hatami, Hamidreza (2017). “Conceptual model of popular organized company a model for researching the strength of the internal structure of military power”, Tehran: Basij Strategic Studies Quarterly. (In Persian)
 • Khani, Mohammad Hassan; Saeedi, Ruholamin (2015). “Media and its role in strengthening the internal structure of the Islamic Revolution”: A discourse approach, Tehran: Quarterly Journal of Defense Policy. (In Persian)
 • Khazaei, Saeed; Mahmoudzadeh, Amir (2017). Futurology, Tehran: Alam Afarin. (In Persian)
 • Linstone, H.A; Turoff, M. (1975). (digital version: 2002), "Introduction", In H.
 • Linstone, H.A; Turoff, M. (Eds). The Delphi Method: Techniques and Applications, Addison-Wesley.
 • Lombardo, Tom, (2006). “Thinking Ahead: The Value of Future Consciousness”,
 • Malekifar, Aqeel & et al. (2006). The Alphabet of Science and Art Futurism Discovering the Future and Shapig the Favorable World Tomorrow, Tehran: Institute of Industry and Technology. (In Persian)
 • Mosalla Nejad, Abbas (2016). “Policy of Internal Cohesion in the Strategic Area of ​​the Islamic Republic of Iran”, Tehran: Geopolitical Quarterly. (In Persian)
 • Naderi, Mohammad Taghi; Dolatabadi, Mohammad Reza (2016). “The Role of National Unity in Strengthening the Internal Power of the System with Emphasis on the Viewpoint of the Supreme Leader”, Tehran: Quarterly Journal of National Security Studies. (In Persian)
 • Naghi Sadat, Ali Akbar (2001). Culture of Sacred Defense, Tehran: Islamic Research Center. (In Persian)
 • Oner, M. (2010). On theory building in Foresight and Futures Studies.
 • Pedram, Abdul Rahim; Zali, Saman (2016). “A New Model for Scenario Writing in Strategic Issues Case Study: Future Scenarios of the Syrian Crisis”, Tehran: Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World. (In Persian)
 • Qarbi, Mohammad Javad; Heidari, Mansour (2016). “The role of empathy in strengthening the internal structure of the national power of the Islamic Republic of Iran”, Tehran, Quarterly Journal of Defense Policy. (In Persian)
 • Shabani Saroei, Ramadan (2015). “Designing and compiling a model of sacred defense culture”, Tehran: National Studies Quarterly.(In Persian)