تحلیل کنش‌های گفتاری وصیت‌نامه شهید سید اسدالله مدنی بر اساس مدل جان سرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: این پژوهش در نظر دارد تا کنش‌های گفتاری در وصیت‌نامه شهید محراب سید اسدالله مدنی را مورد واکاوی قرار دهد و تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای کنش‌های گفتاری سرل، وصیت‌نامه شهید مدنی از چه کنش‌هایی برخوردار می‌باشد و بسامد هر کنش به چه میزان است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی و تحلیل شده است.
یافته‌ها: از بین 41 کنش گفتاری، بیشترین کنش گفتاری در وصیت‌نامه شهید مدنی با 85/65 درصد مربوط به کنش‌های اظهاری است. همچنین در وصیت‌نامه ایشان هشت مورد معادل 51/19 درصد کارگفت‌ها، کارگفت‌های ترغیبی هستند. 63/14 درصد از کنش‌ها به کنش‌های عاطفی اختصاص دارد.
نتیجه‌گیری: همچنین لازم به ذکر است کنش تعهدی (کنش گفتاری که گوینده را متعهد به انجام کاری در آینده می‌کند) و کنش اعلامی (کنش‌های گفتاری است که به ‌محض بیان آنها تغییراتی واقعی در جهان خارج ایجاد می‌شود) در وصیت‌نامه شهید مدنی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها