بررسی چالش‌های سیاست صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابق با نظریه سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی مقطع ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

10.22084/rjir.2023.26701.3527

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش آن است که دریابد پیگیری سیاست صدور انقلاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رهنمود‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران، چه آثار و پیامد‌هایی در عرصه‌های داخلی و خارجی برای نظام جمهوری اسلامی داشته است؟
روش‌شناسی پژوهش: به منظور پاسخ به پرسش فوق در این پژوهش کیفی از روش مصاحبه‌ی نخبگانی استفاده شده است. سپس برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، روش تحلیل محتوای متن‌محور مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در جهت تبیین بهتر دستگاه سیاست خارجی از چهارچوب نظریه‌ی سیستمی در این مطالعه بهره ‌برده شده است.
یافته­‌ها: یافته‌ها شامل استخراج چالش‌های سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه ورودی، خروجی و بازخورد است.
نتیجه­‌گیری: بر این اساس در مطالعه‌ی صورت گرفته با در نظر گرفتن دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک سیستم به این نتیجه می‌رسیم که با تعریف سیاست صدور انقلاب در سیاست خارجی و در نتیجه چنددستگی نیروها، ضعف سازمانی و نیروی انسانی، پیامدهایی چون: بروز تناقض در سیاست‌های کلی نظام، سوءاستفاده از حسن نیت ایران، تنش با همسایگان و قدرت‌های بزرگ و تأخیر در شناسایی دولت جدید انقلابی؛ سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را درگیر خود کرد.

کلیدواژه‌ها


Asayesh Zarchi, M. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, Interviewer).
Athari, Seyyed Hossein; Zamani, Somia (2013). “Critical Analysis of Imam Khomeini's Revolution Issuing Speech” (1978-1981), Islamic Revolution Studies Journal. No 34: 200-181. (In Persian)
BBC Arabic (2020). “Al-Iraqi-Iranian al-Dammiya war in the memories of al-Arbaee”, at the address: https://www.bbc.com/arabic/world-54239290, access date: 2022/05/24
BBC Farsi (2013). “From Imprisonment to Hesr; The full text of the interview with Ayatollah Montazeri”, at the address: https://www.bbc.com/persian/arts/2014/12/141217_montazeri_interview_long_ version, access date: 2022/05/26
Behestani, Majid (2020). Diplomacy without tie, Tehran: Young Thought Center. (In Persian)
Dehghani Firouzabadi, Seyyed Jalal (2017). Principles and relations of international foundations (2c), Tehran: Samt. (In Persian)
Easton, David (1965). A Systems Analysis of Political Life, New York: Wiley.
Eskandari Farooji, Abulfazl; Aghahosseini, Alireza (2015). “The use of public diplomacy in exporting the Islamic Revolution”, Journal of Islamic Revolution Studies, No 43: 7-26. (In Persian)
Esposito, John L. (2003). The Iranian Revolution and its Global Reflection, Mohsen Modir Shanachi, translator, Tehran: Iran and Islam Recognition Center. (In Persian)
Fallahnejad, Ali (2005). Islamic Revolution Export Policy, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
Ghanezadeh, M. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, Interviewer).
Hall, A.D. and Fagen, R.E. (1956). “Definition of System. General Systems, the Yearbook of the Society for Advancement of General Systems Theory”. The Society, Ann Arbor, vol 1: 18-28
Imam Khomeini (2000). Imam Khomeini's Sahifa, Tehran: Imam Khomeini's Writing and Publishing Institute. (In Persian)
Iraqi, Gholamreza (2015). “The role of cultural diplomacy in issuing the Islamic Revolution of Iran”, Scientific Journal of Islamic Revolution Research. No 14: 179-157. (In Persian)
Jafari, Ali Akbar; and Nikravesh Rostami, Maleeha (2017). “The reflection and patterns of the Islamic revolution in the West Asian region; A case study of Iraq”, Scientific Journal of Islamic Revolution Studies. No 44: 102-81. (In Persian)
Khomeini, Ruhollah (1995). Issuing the Revolution from the perspective of Imam Khomeini (PBUH), Tehran: Imam Khomeini Institute for Editing and Publishing. (In Persian)
Mansouri, J. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, Interviewer).
Mehmanparast, R. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, Interviewer).
Mirsadeghi, M. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, Interviewer).
Mohammadi, Manouchehr (1987). Principles of foreign policy of the Islamic Republic, Tehran: Amirkabir. (In Persian)
Mohammadi, Manouchehr (1999). Islamic Revolution and its Consequences, Qom: Maarif Publishing House. (In Persian)
Nawazani, Bahram (2009). Exporting the Islamic Revolution: its contexts and international messages, Tehran: Imam Khomeini Research Institute. (In Persian)
Palmer, Monty & et.al (1993). A new essay on the science of politics, Manouchehr Shojaei, translator, Tehran: Office of Political and International Studies. (In Persian)
Rashid Kordestani, Mohammadreza; Azghandi, Alireza (2020). “Criticism of the Doctrine of exporting the Revolution policy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran (1979-1984)”, Journal of Political Science, No 60: 143-188. . (In Persian)
Rezaian, Ali (2007). System analysis and design, Tehran: (In Persian)
Shaterzadeh Yazdi, M. (2020). (M. Nasaj, and M. Behestani, interviewer).
Talashan, Hassan, and Nasr Dehrizi, Almas (2014). “The effect of Iran's Islamic revolution on Tunisia's Islamic awakening”, Siasat magazine. No 32: 743-762. (In Persian)
Velayati, Ali Akbar (1987). “The nature of international relations”. Foreign Policy Journal. No 2: 286-275. (In Persian)