تأثیر ترور شهید قاسم سلیمانی بر قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.22084/rjir.2023.26990.3554

چکیده

هدف: یکی از اهداف آمریکا برای ترور شهید سلیمانی پایان دادن به نفوذ و قدرت منطقه‌­ای ایران بود. اکنون و پس از گذشت سه سال از ترور ایشان، این سؤال مطرح است که شهادت حاج قاسم سلیمانی چه تأثیری در میزان نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران برجای گذاشته است؟ فرضیه پژوهش این است که با ترور شهید سلیمانی تغییری در قدرت منطقه‌­ای ایران ایجاد نشده است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر اساس روش مقایسه‌ای- تحلیلی و نظریه ساختار- کارگزار انجام شده است.
یافته­‌ها: یافته‌­های پژوهش نشان دادند که برخلاف انتظار مقامات آمریکایی ترور شهید سلیمانی به قدرت و نفوذ منطقه­‌ای ایران پایان نبخشیده است. ایران همچنان در سوریه، یمن و عراق حضور فعال دارد. در سوریه بشاراسد روند تنش‌­زدایی با دولت‌­های عرب منطقه را آغاز نموده و با مشارکت ایران روند بازسازی شهرها را پیگیری می­کند. در یمن هر دو طرف منازعه- انصارالله و عربستان- بر سر آتش‌بس موقت توافق کرده‌­اند و زمینه برای گفتگوهای سیاسی در حال آماده شدن است. در عراق نیز با کنار رفتن دولت ضدایرانی مصطفی الکاظمی و تشکیل دولت شیاع السودانی فضا برای کنشگری ایران بیشتر شده است.
نتیجه‌­گیری: قدرت منطقه‌­ای ایران برخاسته از شبکه قدرت و ارتباطات گسترده و پیچیده آن در خاورمیانه است. این شبکه به هیچ وجه متکی به فرد یا مقام خاصی در ایران و منطقه نیست و ساختارهای این شبکه به نحوی طراحی شده‌اند که با تغییر و برکناری مدیران نیز قادر به تداوم فعالیت و اثربخشی است.

کلیدواژه‌ها


Al Nofal, W. (2020). “Iran’s post-Soleimani Strategy in Syria”, Syria Direct, 14 January, https://syriadirect.org/irans-post-soleimani-strategy-in-syria/
Al-Dagher, M. (2018). “Iran’s Influence in Iraq Is Declining. Here’s Why.” IIACSS, 22 November, https://iiacss.org/irans-influence-in-iraq-is-declining-heres-why-2/
Aliakbarpoor, R., Keshishyan Siraki, G., Dehshiri, M. R., Yalizadeh, A. (2020). “The Evolution of the Concept of Power and its Impact on the Regional Policy of Iran”, Journal of Politics and International Relations, Vol.3, No. 6: 212-241. (In Persian)
Alsmadi, F. A. (2021). “A Year without Soleimani: Will Iran Retreat Regionally?” Al Jazeera, 10 Jan, https://www.aljazeera.com/opinions/2021/1/10/a-year-without-soleimani-will-iran-retreat-regionally
AmirAbdollahian, H. (2015). “Syria would have been Lost without the Help of Iran's Advisers”, interview with Asre Iran analytical website, November 16, available at: http:// defapress. Ir/fa/news/79788. (In Persian)
Ayatollah Khamenei, S.A. (2007). “Meeting of the President of Syria with the Leader of the Revolution”, Ayatollah Khamenei's Works Preservation and Publishing Office, February 18, available at: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1474. (In Persian)
Azizi, H. (2021). “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era, Stiftung Wissenschaft und Politik”, SWP, No.44, July 2022. https://www.swp-berlin.org/en/publication/challenges-to-irans-role-in-iraq-in-the-post-soleimani-era
Badie, D. (2017). After Saddam: American Foreign Policy and the Destruction of Secularism in the Middle East, US: Lexington Books.
Bagheri Dolatabadi, A. (2020). “The Role of Martyr Soleimani in Designing Iran's Power and disrupting America's Calculations in West Asia: 2001-2020”, The Second International Conference on the Second Step of the Revolution, Tehran: Imam Hossein University: 1 -24. (In Persian)
Bagheri Dolatabadi, A. (2022). “The Islamic Revolution and Creating School Thought: A Case Study of the Martyr Qasem Soleimani’s thought School”, Holy Defense Studies, Vol.7, No. 4: 27-50. (In Persian)
Bagheri Dolatabadi, A., shafiee seifabadi, M. (2020). “Effective Factors on Unrest in Iraq: A Case Study of the Political, Economic and Social Dimensions of the 2019 Protests”, Political studies of Islamic world, Vol.8, No.4: 101-125. (In Persian)
Cordesman, A. H. (2021). “The New Strategic Dialogue: Shaping the Iraqi-U.S. Relationship”, CSIS, July 14, https://www.csis.org/analysis/new-strategic-dialogue-shaping-iraqi-us-relationship
Dolat Pansadi, M. (2020). “Identifying the Principles, Basics and Components of Jihadist Management Based on the Martyr Soleimani School”, Second International Conference on the Second Step of the Islamic Revolution: The Martyr Soleimani School is a Model for the Training of Civilizing Jihadist Managers, Tehran: Imam Hossein University. (In Persian)
Eltiyaminia, R., Bagheri Dolatabadi, A. (2021). “The Role of Political-Cultural Structure on the Reproduction of Violence in Iraq after (2003-2020)”, World Politics, Vol.9, No. 1: 152-188. (In Persian)
Erfanifar, A. (2019). “Strategic role of Hajj Qassem Soleimani in the formation of the axis of resistance and management of its monotheism”, Shahid Beheshti School of Governance Quarterly: Transcendental Governance, Vol.1, No. 1: 63-80. (In Persian)
Fassihi, F., Bergman, R., Schmit, E. (2022). “Iran’s Attack Was Response to Secret Israeli Attack on Drone Site”, The New York Times, 16 March, https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/iran-israel-attack-drone-site.html
Fuller, G. (2006). “The Hezbollah - Iran Connection: Model for Sunni Resistance”, The Washington Quarterly, Vol. 30, No. 1: 139-150.
Garmone, J. (2021). “U.S. Completes Troop-Level Drawdown in Afghanistan, Iraq”, S Department of Defense, 15 Jan, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2473884/us-completes-troop-level-drawdown-in-afghanistan-iraq/
Geramian, S., Rezapoorhoshchi, M. (2015). “Globalization and Cultural Positions of Islamic Republic of Iran based On Agent- Structure theory”, Strategic Studies of public policy, Vol. 6, No.19: 130-166. (In Persian)
Ghanbarloo, A. (2008). “A Survey on Approaches of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran through the Structure- Agent Model”, Strategic Studies Quarterly, Vol. 11, No. 40: 349-377. (In Persian)
Ghantous, G. (2021). “Saudi Crown Prince Softens Iran Rhetoric in Balancing Act”, Reuters, 28 April, https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-softens-iran-rhetoric-balancing-act-2021-04-28/
Giddens, A. (2005). Central Issues in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, translated by Mohammad Rezaei, Tehran: Soad Publishing. (In Persian)
Haghighat, S. (2015). Political Science Methodology, Qom: Mofid University Publications. (In Persian)
Ibrahim, A. (2020). “EsmaiI Qaani: New ‘Shadow Commander’ of Iran’s Quds” Force, Aljazeera, 20 January, https://www.aljazeera.com/features/2020/1/20/esmaii-qaani-new-shadow-commander-of-irans-quds-force
IISS (2019). “Iran’s Networks of Influence in the Middle East November”, The International Institute for Strategic Studies (IISS), November 2019, Available at: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier
International Crisis Group (2014). “The Huthis: From Saada to Sanaa”, International Crisis Group, 10 June http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/ Middle%20 East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yeme n/154-the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf.
Islamic World Events news-analytical series (2021). Infographic: Iraqi Resistance Groups, December 31, available at: https://iswnews.com/43689. (In Persian)
Jansiz, A., Bahrami Moghadam, S., Stoodeh, A. (2015). “Iran-Saudi Arabia Confrontation in Syria Crisis”, Political studies of Islamic world, Vol. 3, No.12: 67-92. (In Persian)
Kargari, G., Pahlavan Sharif, M. A., Alavian M. (2020). “Explaining the Principles of Human Capital Management of Martyr Soleimani”, selected articles of the second international conference of the second step of the revolution, Vol. 2, No.3: 1-17.
Karimpour, A. (2022). “The Unique Feature of Haj Qassem in the Knowledge of the Enemy”, Islamic Revolution Documents Center database, 3 January, https://www.irdc.ir/fa/news/7420. (In Persian)
Kaveh, N. (2019). I Am Qasem Soleimani, Soldier of Velayat, Tehran: Noavavarane Sina.
Kiani, M. (2012). “Syrian Crisis, Characteristics and Differences”, Journal of Events and Analysis, No. 269: 25-32. (In Persian)
Lob, E. (2016). “The Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy and Construction Jihad’s Developmental activities in Sub-Saharan Africa”, Middle East Studies, Vol.48: 313-338.
Lob, E. (2021). “Iranian Reconstruction, Development, and Aid in Syria”, The Middle East Journal, Vol.75, No. 2: 223-242.
Lobel, O. (2021). “Becoming Ansar Allah: How the Islamic Revolution Conquered Yemen”, European Eye on Radicalization, No. 20: 1-30.
Lotfian, S. (2008). “Iran and the Middle East: Hard Choice and the Relevance of Realism”, Politics Quarterly, Vol.38, No. 3: 191-216. (In Persian)
Marsh, D., Stoker, G. (2008).Theory and Methods in Political Science, Translated by Amir Mohammad Haji Yusefi, Tehran: Strategic Studies. (In Persian)
Nejat, S. A., Musavi, R., Saremi, M. (2016). “Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran Strategy towards the Crisis in Yemen”, Research Letter of International Relations, Vol.9, No. 33: 137-179. (In Persian)
Nissenbaum, D. (2022). “Israel’s ‘War between the Wars’ With Iran Expands across Middle East”, Wall Street Journal, 10 April, https://www.wsj.com/articles/israels-war-between-the-wars-with-iran-expands-across-middle-east-11649595603
Parker, C., Noack, R. (2020). “Iran has Invested in Allies and Proxies across the Middle East. Here’s Where They Stand after Soleimani’s Death” , Washington Post, January 3, https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/03/iran-has invested-allies-proxies-across-middle-east-heres-where-they-stand-after-soleimanis-death/
Patel, D. S. (2020). “Iran, Iraq, and Lebanon after Soleimani”, Crown Center for Middle East Studies, 17 January, https://www.brandeis.edu/crown/publications/crown-conversations/cc-1.html
Ramadhan, R. (2020). “The Role of Iran in Yemen Conflict 2014-2018 (An Analysis of Constructivism)”, Conference: Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies, ICSGS 2019, 6-7 November 2019, Sari Pacific, Jakarta, Indonesia.
Robinson, K. (2022). “How Much Influence Does Iran Have in Iraq?” Council on Foreign Relations, 18 October, https://www.cfr.org/in-brief/how-much-influence-does-iran-have-iraq
Rouhi Dehbaneh, M., Moradi Kelardeh, S. (2016). “The Role of Iran's Regional Strength in Persian Gulf Cooperation Council Policies: 2005 – 2015”, International Relations Researches, Vol.5, No.18: 277-310. (In Persian)
Rozen, A. (2014). “Iran's Military Mastermind Was Reportedly Present during Iraq's Biggest Victory So Far against ISIS”, Business Insider, 3 September, https://www.businessinsider.com/suleimani-was-present-during-battle-for-amerli-2014-9
Sadeghi, S., Asgarkhani, Abu Mohammad (2012). “Study on the Performance of Soft Power of the Islamic Republic of Iran in Modern Iraq”, Foreign Policy Quarterly, Vol. 25, No. 24: 927-950. (In Persian)
Sadrzadeh, A. (2021). “The Absence of Qassem Soleimani is Clearly Visible, Especially in Iraq”, Interview with BBC, https://www.iranintl.com/en/video. (In Persian)
Sajadpoor, k. (2022). “2 Years after the U.S. Killed Iran's Qasem Soleimani, Tensions Remain”, NPR Agency, January 3, https://www.npr.org/2022/01/03/1069983221/2-years-after-the-u-s-killed-irans-qasem-soleimani-tensions-remain
Shafiee Seifabadi, M., Bagheri Dolatabadi, A. (2021). “Explaining the Causes for the Failure of ISIS in Iraq Based on the Theory of Political Opportunity of Sydney Tarrow and Mcadam”, Political studies of Islamic world, Vol.10, No.2: 137-166. (In Persian)
Simbar, R., Ghasemian, R. (2015). “Main Components of Iran-Syrian Security Relations”, Political Strategic Studies, Vol.3, No. 9: 143-178. (In Persian)
Soufan, A. (2018). “Qassem Soleimani and Iran’s Unique Regional Strategy”, Combating Terrorism Center, Vol.11, Issue.10, https://ctc.usma.edu/qassem-soleimani-irans-unique-regional-strategy/
Talashan, H. (2012). “Islamic Revolution and its Effect on the Shiite Geopolitical Changes in Yemen”, Shi'ite Studies, Vol.10, No. 40: 7-30. (In Persian)
The White House (2020). “Remarks by President Trump on the Killing of Qasem Soleimani”, The White House, 3 Jan 2020, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-killing-qasem-soleimani/
S. Department of Defense (2020). “Statement by the Department of Defense, U.S”. Department of Defense, 2 Jan. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/ 2049534/statement-by-the-department-of-defense/
Watkins, J. (2020). “Iran in Iraq: Soft Power after Soleimani”, LSE, 8 January, https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/01/08/iran-in-iraq-soft-power-after-soleimani
Wendt, A. (2006). “The Structure-Agent Problem in International Relations Theory”, Andrew Linklater (edited), Basic Concepts in International Relations: The Challenge of Science and Tradition, translated by Bahram Mostaghimi, Tehran: Ministry of Foreign Affairs.
Zamir, E. (2022). “Countering Iran’s Regional Strategy: A Long-Term, Comprehensive Approach”, The Washington Institute for Near East Policy, May 2022, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/countering-irans-regional-strategy-long-term-comprehensive-approach