نقش بنیاد دفاع از دمکراسی در سیاست خارجی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: نهادهای فکری یکی از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا محسوب می­شوند که برخی از آنها در فرایند تصمیم­سازی در قبال جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری دارند. یکی از مهم‌ترین این نهاهای فکری، «بنیاد دفاع از دمکراسی» است. این مقاله با هدف بررسی نقش آن مؤسسه در سیاست خارجی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که بنیاد دفاع از دمکراسی چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته و در قبال جمهوری اسلامی ایران چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای و پویش اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌­ها استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که بنیاد دفاع از دمکراسی یکی از مهم‌ترین نهادهای فکری تأثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا، متمرکز بر جمهوری اسلامی ایران بوده که با رویکرد تنبیه­گری بدون تعامل و با هدف تغییر نظام در حوزه‌های مختلف پیشنهاد­هایی را مطرح نموده که مورد توجه سیاستمداران آمریکا قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: افکار و اندیشه­های اعضای بنیاد دفاع از دمکراسی نقش بسیار برجسته‌ای در شکل­گیری سیاست رؤسای جمهوری آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته است و ردپای سیاست­های آمریکا در قبال ایران را می‌توان در یادداشت­های اعضای مؤسسه مشاهده کرد که این امر نقش و تأثیرگذاری این نهاد فکری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران به وضوح نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • AliKhani, Abdullah; Kardan, Abbas (2011). American approaches and plans about Iran, Tehran, Abrare Moaser. (In Persian)
  • Adesnik, David; Saeed Ghasseminejad (September 10, 2018). Foreign Investment in Iran: Multinational Firms’ Compliance with U.S. Sanctions.
  • Allison, Graham (2014). Decision-making methods in foreign policy (a commentary on the Cuban Missile Crisis), translated by Manouchehr Shojaei, Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company. (In Persian)
  • Ansari, Mehdi (2018), "Thinking chambers and the decision-making process in the foreign policy of the United States of America", Quarterly Journal of National Research, volume 4, Number 46: 71-87. (In Persian)
  • Bakhshi, Ani; Abbasi, Majid; Daneshvar, Haniyeh (2019). "American Enterprise Institute and its effect on the foreign policy of the United States of America towards the Islamic Republic of Iran", two quarterly journals of politics and international relations, volume 4, number 8: 91-112. (In Persian)
  • Doherty, James; Faltzgraf, Robert (2004). Conflicting theories in international relations, translated by: Vahid Zaguri and Alireza Tayyab, Tehran, Qoms Publishing. (In Persian)
  • Dubowitz, Mark (March 23, 2017). “The Delusion of the Iran Nuclear Deal”, The Wall Street Journal.
  • Dubowitz, Mark (September 26, 2017). How Trump Can Improve the Iran Deal at: https://www.fdd.org/analysis/2017/09/26/how-trump-can-improve-the-iran-deal/.
  • Farhikhtegan (9/19/2019). Sanction Broker Foundation is also active in the Biden administration, accessible at: www.farhikhtegandaily.com/news/48907. (In Persian)
  • Gerecht, Reuel and Ray Takeyh (April 7, 2017) “How Trump Can Help Cripple the Iranian Regime”, The Washington Post.
  • Gerecht, Reuel Marc (Dec, 12, 2018). Tehran Counts on a Divided West, at: https://www.wsj.com/articles/tehran-counts-on-a-divided-west-11544656888.
  • Giglio, Mike (September 25, 2018). “Trump's New Iran Strategy, Inspired By The Cold War, Calls For "Maximum Pressure", BuzzFeed News.
  • Hass, Richard (2002). “Think Tank and U.S. Foreign: A Policy-Markers Perspective Retrieved”, Foreign Policy, Volume7, 3.
  • Imam Jomezadeh, Seyyed Javad; Babaei, Mojtaba (2014). "The role of think tanks in applying US nuclear sanctions against Iran", International Relations Studies Quarterly, Year 8, Number 32: 91-114. (In Persian)
  • Izadi, Fouad (2013). "The Network for Investigating Iran's Issues in America and US Policies towards the Islamic Republic", Foreign Relations Quarterly, Number3: 7-58. (In Persian)
  • Ledeen, Michael (20 January 2015). The Citizen’s Guide to Regime Change, Foundation for Defense of Democracies.
  • Mc Gann, James (2002). “Think Tank and the Tran-nationalization of Foreign Policy”. Foreign policy, volume 7, number 3.
  • Mc Gann, James (2019). 2018 Global Go to Think Tank Index Report, University of at: https://repository.upenn.edu/think_tanks/16/
  • Mir Ahmadi, Fatemeh Sadat (2017). "The view of others; Economic Crisis and the Idea of Internal Pressures", National Security Watch Monthly, Number. 76: 83-88. (In Persian)
  • Mousavi, Seyyed Hamed; Razavi, Salman (2019). "The impact of American think tanks on the foreign policy of the Trump administration regarding Iran's regional presence", Afaq Security Quarterly, Number 48: 105-137. (In Persian)
  • Poursaid, Farzad; Shapouri, Mehdi (2017). "The Trump administration and the Sovietization of the Islamic Republic of Iran, why and how" Strategic Studies Quarterly, Number 8: 57-111. (In Persian)
  • Resalat, Reza (2019). "Foundation for the Defense of American Democracy, the fire of economic war against Iran" accessible in: www.irdiplomacy.ir/fa/news/1995817 (In Persian)
  • Rich, Andrew; Weaver, Kent (2011). Think Tanks in the Political System of the United State, Shanghai Briefing Paper Special Issue.
  • Seyed Shomali, Seyed Milad (2016). "The influence of conservative think tanks on America's aggressive policies in the Middle East (2000-2017)", New Research Quarterly in Humanities, Number 3: 11-29. (In Persian)
  • Stone, Diane; Denham, Andrew (ed) (2004). Think tank Traditional: Policy Research and the Politics of ideas , Manchester university press: 322-324
  • fdd.org/about-fdd/
  • fdd.org/issue/iran
  • fdd.org/team/mark-dubowitz/
  • fdd.org/wp-content/uploads/2021/01/fdd-monograph-from-trump-to-biden.pdf, January 6, 2021.
  • thenation.com/article/think-tank-pushing-regime-change-iran-white house - listening/, July 12, 2018.
  • wsj.com/articles/build-an-iranian-sanctions-wall-11554246565, April 2, 2019.