علل و مفهوم منازعه در گفتمان سازمان مجاهدین خلق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم‌سیاسی، گرایش مسائل‌ایران، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: این مقاله بررسی علل و مفهوم منازعه سیاسی در گفتمان سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص دارد. پرسش‌های اصلی پژوهش عبارتند از این‌که اولاً علل و منشاء منازعه سیاسی در گفتمان سازمان مجاهدین خلق چیست و ثانیاً در گفتمان سازمان چه ادراک و فهمی از مفهوم منازعه وجود دارد؟
روش‌شناسی پژوهش: برای پاسخ پرسش‌های پژوهش با مفروض گرفتن نظریه استعاره مفهومی، به مطالعه متون و اسناد سازمان مجاهدین خلق ایران با استفاده از روش تحلیل انتقادی استعاره پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی است و فرضیه‌ای را آزمون نمی‌کند.
یافته‌های پژوهش: در گفتمان سازمان مجاهدین خلق ایران برای فهم منازعه از حوزه‌های مفهومی وسیله، جنگ، کمال، زندگی، حق، عبادت، وظیفه، رستگاری، تطبیق و بقای اصلح استفاده شده است که تحت تأثیر سه آبشخور فکری نظریه تکامل، مارکسیسم و اسلام التقاطی شکل گرفته‌اند‌ و برمبنای آن سازمان کنش‌های خشونت‌آمیز و تروریستی خود پس از انقلاب را برای هواداران و اعضای خود توجیه می‌کرد.
نتیجه‌گیری: نویسندگان نتیجه گرفته‌اند که سازمان، علل و ریشه منازعه سیاسی را در ادامه درکی که از مکانیسم تکامل دارد می‌فهمد و آن را نشأت گرفته از تضادهای درونی جامعه می‌داند. تضادهایی که حول مسیر تکامل شکل می‌گیرند و جامعه را به دو اردوگاه طبقات تکاملی و ضدتکاملی تقسیم می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • Abrahamian, Ervand (2007). Radical Islam: The Iranian Mojahedin, Translated by Farhad Mahdavi, Germany: Nashr-e Nima. (In Persian)
  • Bazargani, Bahman (2019). Bahman Bazargani: Conversations, memoirs and analytical articles, Tehran: Ney Publications. (In Persian)
  • Beheshti, Mohammad Hosseini (1982). A review and analysis of: jihad, justice, liberalism, imamate, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Beheshti, Mohammad Hosseini (2009). Islamic Republican Party: Detailed position, Tehran: Bogh’e Publications. (In Persian)
  • Beheshti, Mohammad Hosseini (2011). Islamic Republican Party, Tehran: Rowzaneh. (In Persian)
  • Beheshti, Mohammad Hosseini & Khamenei, Ali (n.d). Answer to Questions, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Hafeznia, Mohammad-reza (2011). Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad: Papoli Publisher. (In Persian)
  • Islamic Republican Party (1980). The Motivation for the Formation and Positions of the Islamic Republican Party, Tehran: Islamic Republican Party. (in Persian)
  • Islamic Republican Party (1981). The Mission of the Clergy, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Islamic Republican Party (2010). The collection of announcements and statements of the Islamic Republic Party, ed. Abdullah Jasbi. Tehran: Islamic Revolution History Research and Compilation Office. (In Persian)
  • Islamic Republican Party (n.d a). Intellectual Terror and Promotion of Rumors, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Islamic Republican Party (n.d b). Our Positions, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Islamic Republican Party (n.d c). The Series of Courses of Kanoone Gostarde, First Part: The Characteristics of the Islamic Revolution, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Khamenei, Ali (1980). The Line of Imam, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Khamenei, Ali (1981). Understanding Islam correctly, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Khiabani, Mousa (1979 a). Ashura, Philosophy of Freedom: Musa Khabani's speech on the occasion of Ashura Tehran University Mosque, Tehran: The People's Mojahedin Organization of Iran. (In Persian)
  • Khiabani, Mousa (1979 b). Philosophy of Rituals: The speech of Mujahid Moussa Khabani in the nights of Ramadan Tehran University Mosque, Tehran: The People's Mojahedin Organization of Iran. (In Persian)
  • Delavari, Abolfazl. (2004). “The Evolution of Internal Political Conflict; From "Nation-State Era" to "Globalization Era"”, Journal of Public Law Research, Vol. 6, No, 12: 107-143. (In Persian)
  • Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalal (2002). “Evolution of Theories of Conflict and Cooperation in International Relations”, Journal of Law and Politics Research, Vol.5, No. 8: 73-117. (In Persian)
  • Rajavi, Massoud (1979a). Explanation of the world (Rules and Concept of Evolution): Ideological Education of the Organization, Volumes 1 to 12, Tehran: The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • Rajavi, Massoud (1979b). Positions of the People's Mojahedin of Iran on the Eve of the Victory of the Revolution: Speeches of Masoud Rajavi, Tehran: The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • Rajavi, Massoud (1980). “Explanation of the world” (rules and concept of evolution): Ideological Education of the Organization, Volumes 13 to 15, Tehran: The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • Rezaei, Ahmad (1979). The Way of Hussein (pbuh), Tehran: Sahab Book. (In Persian)
  • Rouhani, Hussein (2011). The People's Mojahedin Organization, Tehran: Islamic Revolution Document Center. (In Persian)
  • Rhjou, Hussein (1979). “From the mosque to the fortress”, Islamic Republic Newspaper, No. 10: 2. (In Persian)
  • Farsi, Jaleleddin (1979a). The Evolution of the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Farsi, Jaleleddin (1979b). The bloodless Revolution, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1972). Cognition: Methodology, The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1975). A lesson from Surah Muhammad (pbuh). Missouri: The Freedom Movement of Iran (Abroad). (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1978a). The way of the prophets the way of mankind, The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1978b). To the Justice, Qom: National Movement pf Mojahedin. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1978c). The way of the prophets, the way of mankind, Sadegh Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1979a). A collection of declarations and political positions of the People's Mojahedin of Iran, Vol. 1, The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1979b). A collection of declarations and political positions of the People's Mojahedin of Iran, Vol. 2, The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1979c). Question and Answer: The Opeech of a Mojahid about the Explanation of the World at the Polytechnic College, Association of Muslim Students of Universities and Higher Schools. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1979d). Guidelines for Political Analysis, Second Edition, The People's Mojahedin Organization of Iran Publications. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1980). What is Reactionary? And who is a Reactionist? Second Edition, California: The People's Mojahedin Organization of Iran Publications (American Muslim Student Association). (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (1981). Eclecticism and eclectic ideologies; a collection of three lectures by a member of the People's Mojahedin Organization at Tarbiat Moalem University, California: Muslim Student Association (USA). (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (n.d). A lesson from Surah Toba. (In Persian)
  • The People's Mojahedin Organization of Iran (n.d). Monotheistic Populism and Vulgar Populism. (in Persian)
  • Motahhari, Morteza (1979a). A speech about the Islamic Republic, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Motahhari, Morteza (1979b), The Hypocrisy Problem, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Motahhari, Morteza (1982). Human Social Evolution in History, Tehran: Islamic Republican Party. (In Persian)
  • Weber, Max (1995). Economy and Society, Translated by Abbas Manojhari, Mehrdad Torabinejad and Mostafa Emadzadeh, Tehran: Mola Publications. (In Persian)
  • Lakoff, George and Johnson, Mark (1980a). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
  • Lakoff, George and Johnson, Mark (1980b). The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System. Cognitive Science, No 4: 195-208.
  • Lakoff, George (1993). The Contemporary Theory of Metaphor, in Ortony, Andrew (ed). Metaphor and Thought, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 202-250.
  • Lakoff, Georg (1995). “Metaphor, Morality, and Politics or Why Conservatives Have Left Liberals in the Dust”. Social Research, vol. 62, no. 2.
  • Landau, Mark. J and Robinson, Michael D. and Meier Brian P. (2014). The Power of Metaphor: Examining Its Influence on Social Science. Washington D.C: American Psychological Association.
  • Mio, Jeffery Scot (1997). “Metaphor and Politics”. Metaphor and Symbol, 12(2): 113-133.
  • Musolff, Andreas (2016). Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. New York and London: Bloomsbury Publishing.
  • Nokele, Amanda (2014). “Identifying conceptual metaphors using the Metaphor Identification Procedure Vrije Universities”. South African Journal of African Languages, 34 (1): 75-86.
  • Pragglejaz Group (2007). “MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse”. Metaphor and Symbol, 22(11): 1-39.
  • Steen, Gerard (1999). From Linguistics to Conceptual Metaphor in Five Steps. in Gibbs, Raymond W. and Steen Gerard (ed). Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamin’s publishing Co.