عوامل جامعه‌سازی در سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و بهره‌مندی از آن باتأکید بر انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف: مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، رسیدن به الگوی تحلیلی از وضعیت جامعه‌سازی در سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و بهره‌مندی از آن به‌مثابه نقشه راه انقلاب اسلامی است. در این ارتباط، مواردی نیز به عنوان اهداف فرعی در نظر گرفته شده‌اند: الف. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر جامعه‌سازی در سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)؛ ب. استفاده از الگوی تحلیلی به‌دست آمده جهت رشد انقلاب اسلامی.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش شامل دو قسمت کیفی و کمی- کیفی خواهد بود. در بخش کیفی، از روش دلفی فازی، بهره‌مندی از اسناد موجود، انواع عوامل مؤثر در جامعه‌سازی شناسایی شده و سپس نسبت هرکدام از عوامل با یکدیگر را با استفاده از روش ISM تحلیل شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر موجب دسته‌بندی و طراحی مدل مفهومی تأثیر و تأثر عوامل مؤثر در جامعه سازی صدر اسلام و بررسی تطبیقی آن با انقلاب اسلامی شده است.
نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد برخی از عوامل قدرت تأثیرگذاری بالایی دارند؛ مثل: فعالسازی قدرت اخلاقی و ایجاد تعادل درونی؛ برای جامعه سازی و تحقق امنیت اجتماعی اگر این عوامل مدیریت شوند، اثر مثبتی بر تمامی عوامل دیگر خواهند داشت و نهایتاً با هزینه پایین‌تری می‌توان اقدام کرد. همچنین در بهره‌مندی از  سیره سیاسی پیامبر اکرم و نظریه امنیت اجتماعی‌شده جهت تدقیق بر تحولات انقلاب اسلامی، مشخص شد که نقش محوری اجتماع بر دو پایه انگیزش درونی جامعه و گفتمان توحیدی قابل درک بوده؛ به‌طوری که این مهم در جریان تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مورد عنایت حضرت امام خمینی(ره) و نخبگان سیاسی و اجتماعی نیز واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


 • Agarwal A., Shankar R., Tiwari M.K. (2007). “Modeling agility of supply chain”, Industrial Marketing Management, 36 (4): 443-457.
 • Ameed, Hassan (2008). Amid dictionary. Tehran: Amir Kabir Publishing House.
 • Anukul, M and Deshmukh, S. (1994). “Vendor Selection Using Interpretive Structural Modelling (ISM)”, International Journal of Operations and Production Management, 14 (6): 52-59.
 • Azar, Adel and Bayat, Karim (2008). "Designing a business process-oriented model with a structural-interpretive modeling approach", Information Technology Management, 1(1): 18-3.
 • Azar, Adel; Khosravani, Farzane; Jalali, Reza (2015). Research in soft operations. Tehran: Publications of Industrial Management Organization.
 • Balochi, Hossein; Rastgar, Abbas Ali (2014). "Structural Modeling-Interpretation of Factors Affecting Organizational Pessimism", Scientific Quarterly of Government Organizations Management, 3 (11): 71-91.
 • Bazargan, Abbas (2011). "Quality culture and its role in achieving the desired performance of universities", Iranian Engineering Education Quarterly, 13, (2): 63-72.
 • Bolanos, R; Fontela, E; Nenclares, A and Paster, P (2005). “Usind interpretive structural modeling in strategic decision making droupe”, Management decision. 43(6): 877- 895.
 • Dellata porta, D. Diani, M (1999). Social Movment: An Introduction. London: Blakwell Publishing.
 • Eftekhari, Asghar (2012). Security (from the collection of fundamental concepts of Islamic humanities). Tehran: Imam Sadegh University.
 • Eftekhari, Asghar (2012). Socialized security; An Islamic approach. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies.
 • Eftekhari, Asghar (2015). Socialized security in the prophetic life. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies.
 • Hoshangi, Hamid (2016). Fair politicization of ethnic diversity in the Islamic Republic of Iran (doctoral dissertation). Tehran: Imam Sadegh University.
 • Ibn Faris (2020) Algha's scales. Tehran: Dar al-Fakr.
 • Ibn Manzoor (1414 AH). Volume 6, 399. Ibn Manzoor (1414 AH). Arabic language Beirut: Dar Sar.
 • Khoratabadi, Alireza (2017). Socialized security in the biography of Nahj al-Balagha (Master's thesis). Tehran: Imam Sadegh University.
 • Khoratabadi, Alireza (2017). Socialized security in the biography of Hazrat Ali. (Master's Thesis), Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
 • Moin, Mohammad (2008). Moin culture, Specific culture Tehran: Zarin Publications.
 • Motahari, Morteza (2001). "Criticism of Marxism", in the collection of works, Sadra Publications, 6th, 1380, vol. 13.
 • Najafzadeh, Mehdi (2015). The book of displacement of two revolutions; Reversals of religion in Iranian society. Tehran: Tisa Publications.
 • Navidenia, Manijhe (2012). Social Security. Tehran: Strategic Studies Research Institute.
 • Paktachi, Ahmed (2011). Research method with emphasis on Quran and Hadith sciences. Tehran: Imam Sadegh University.
 • Vathoughi Nairi, Abdullah; Poor Ezzat, Ali Asghar; Mr. Mohammadi, Dawood; Amiri, Mojtaba (2016). "Soft Modeling of the Image of the Future Army Based on an Interpretive Structural Approach", Future Defense Research, 2(5): 83-110.