ملت‌سازی ناکام در ایران: چالش‌های ملت سازی و مصادیقی از ملت‌ناشدگی (مطالعه موردی: تمرکز بر دوره معاصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: موضوع ملت­ سازی یکی از مهم­ترین مقوله ­ها و مسائل تاریخ معاصر ایران است. بر این اساس، بایستی اذعان نمود که سیاست­ های ملت ­سازی و روند تشکیل ملت ایران در یک سده اخیر، دچار نوعی انقطاع تاریخی گردیده و مراحل نُضج آن، هنوز به ­سرانجام مطلوب و نهایی نرسیده است. به همین دلیل در این تحقیق، ضمن اشاره به ­عدم تکامل تکوین ملت در ایران یک سده اخیر، به ­احصاء چالش­ های ناشی از این نقصان، به­ عنوان مصداق ­های عدم تکوین ملت و نیز ملت­ ناشدگی پرداخته­ ایم.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق با روش عِلّی و بهره ­گیری از چارچوب نظری ملت­ سازی کارل­دویچ،
به ­دنبال تبیین مسئله تحقیق، می‌باشد.
یافته­ ها: در راستای تأکید بر پرسش اصلی این پژوهش که مهم­ترین چالش‌هایی که به ­واسطه گذار به­
ملت­ سازی ناقص، در ایران یک سده اخیر ایجاد شده­ اند، کدامند؟ یافته­ های تحقیق نیز بیانگر آن است که در ابعاد کلان، چالش ­هایی نظیر منازعات سرزمینی، تضعیف علقه­ های ملی و هویتی و نیز فعال شدن گسل­ های میان دولت و مردم، محصول فرآیند ناقص ملت­ سازی در ایران، می­ باشد.
 نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که این عدم تکوین ملت در ایران بر پایه یک الگوی متناسب، باعث کاهش سرمایه اجتماعی، تشتت و انشقاق اجتماعی ­شده و در نهایت وحدت ملی و انسجام در جامعه را خدشه­ دار نموده است.

کلیدواژه‌ها


 • Abbasi Sarmadi, Mahdi and Mehrnoosh Rahbar, (2009). “Political development in Iran after Khordad 1997”, Journal of Politics Quarterly, 3, No 3:259-280. (In Persian)
 • Abolhassan Shirazi, Habibollah (­2013). “Positive and Negative Effects of Globalization on Iran's Economy and Culture”, Journal of Political Science, Vol. 3, No 7:1-12. (In Persian)
 • Ahmadipour, Zahra and Alireza Mansourian (1385). “Country divisions and political instability in Iran (1878-2006)­”, Journal of Geopolitics Quarterly, No 1: 62-89. (In Persian)
 • Akwani, Seyyed Hamdaleh (2008). “Tendency towards national and ethnic identity in Khuzestan Arabs”, Journal of National Studies Quarterly, 9, No 4: 99-126. (In Persian)
 • Alizadeh, Mohammad Ali and Ali-Mohammed Tarfdari (2010), “The influence of nationalism discourse on the social and cultural developments of the first Pahlavi period”, Journal of History research paper, 5, No19:1-24. (In Persian)
 • Arfa, Hassan (2016). In the time of the five kings, Translation: Mani Salehi, Tehran: Mahi (In Persian)
 • Banuazizi, Ali (1999). Islamic State and Civil Society in Iran­, Boston College: Seventeenth Annual Joseph (Buddy) Strelitz Lecture Publications.
 • Bijani, Ali and Ezzatullah Ezzati (2008). “The split body of movements and ethnic groups in Khuzestan province”, Journal of Quarterly magazine of the geography of the land, No 20: 15-30. (In Persian)
 • Bogus, Jessica (2011). Globalization and closed countries The Iranian Diaspora and the Islamic Republic of Iran. Lund University: Master Thesis (2 years) in Global Studies Publications.
 • Sohbatiha, Fariba and others (2012). “Scientometric study of the migration of Iranian elites to American universities”, Journal of Academic Librarianship and Information Research, 47, No 3: 273-286. (In Persian)   
 • Coronato, Cecile (2009). Iranian Civil Society, U.S. Engagement and Opportunities for Reform, Presented at the CSID 10th Annual Conference Publications.
 • Deutsch, Karl. W (1997). Nationalism and its types. Translated by Mohammad ghyasi, Tehran: Institute of National Studies Publications. (In Persian)
 • Falsafi, Shiva (2010). “Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond”, Journal of Transnational Law, Vol. 43, No 357: 357-435. (In Persian)
 • Ghaffari, Masoud and Amir Masoud Shahramnia (2005). “Globalization and the Democratic Turn in Iran”, Journal of Humanities, Vol. 12­, No 1: 83-95. (In Persian)
 • Ghaffary, Gholam Reza & Khayyam Azizimehr (2015). “Government, Civil Society and Welfare Policies in Modern Iran”, Journal of Social Science for Policy Implications, Vol. 3, No 2: 63-82. (In Persian)
 • Grotenhuis, Rene (2019). Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States, Amsterdam University Press Publications.
 • Heydari, Leila (2019), “Events of the dome of 1979”, The Center for Studies and Researches of Sustainable Culture and Literature of the Islamic Revolution Literature Office. (In Persian)
 • Hosseinizadeh, Seyed Mohammad Ali and Ali Nikonsbati (2011). “Explanation of the causes of social capital changes in Iran”, Journal of Planning and Budget Quarterly, No 1:109-131. (In Persian)
 • Hosseinizadeh, Seyyed Mohammad Ali (2007), Political Islam in Iran, Qom: Mofid University Press
 • Izadi, Hassan and Ali Akbar Dabiri (2012), “Evaluation of the Islamic Republic of Iran on terrorism in the southeast of Iran”, Journal of Geopolitics Quarterly, No 1: 91-126. (In Persian)
 • Jafari Sarjojani, Maryam and Maryam Behnam (2014), “The reasons for the establishment of the democratic sect of Azerbaijan and the reactions to the formation of this sect”, Journal of Kharazmi History, No 1: 56-71. (In Persian)
 • Jane Siena, Susan (2014), “Iranian Civil Society: Investing in the Public Sphere to Create Lasting Institutional Change”, Create Lasting Institutional Change, Public Management and Near Eastern Studies. No 4: 1-5.
 • Khosrowshahi, Siddhadi (1996). Devotees of Islam, history, practice, thought. Tehran: Information Publications. (In Persian)
 • Kolsat, pal (2017), Nation-Building and Social Integration Theory, https://folk.uio.no/palk/ch02.htm Publications.
 • Mahmoody, Mohammad Reza (2011). “Globalization Issues Regarding Contemporary Architecture of Iran”, International Journal of Architecture and Urban Development, Vol.1, No 2: 51-54. (In Persian)
 • Matlabi, Massoud (2007), “Essentials of national solidarity in the constitution”, Journal of Zamane monthly, No 63: 52-59. (In Persian)
 • Mohammadi, Ali (2003), Iran Encountering Globalization Problems and prospects, the USA and Canada by Routledge Curzon Publications.
 • Mustafa Amin, Noshirvan (2005). The government of Kurdistan: Kurds in the Soviet political game. Translation: Ismail Bakhtiari, Revival of Kurdish documents, documents and press Publications.
 • Najafzadeh, Mehdi and Mehdi Abbasi­Shahkoh (2012). “The consequences of building the modern state of Pahlavi I on Iran's network society”, Journal of Political Studies Quarterly, 5, No 2: 69-90. (In Persian)
 • Navabakhsh, Mehrdad and Forough Farhadian (2015), “Sociological study of the role and position of ethnicity in electoral behavior; A case study of Bakhtiari people”, Journal of Political Studies Quarterly, 9, No 34: 27-54. (In Persian)
 • Navasri, Abdul Reza (2018). Racial nationalism in the contemporary history of Iran, Tehran: Gam Noo Publications. (In Persian)
 • Nobakht, Mohammad Bagher and others (2011). “Evaluation of Iran's development process in the last century with emphasis on chaos theory and game theory”, Journal of Strategy Quarterly, 20, No 58: 271-317. (In Persian)
 • Porzaki, Getty (2016). “Globalization and the state in Iran's Islamic Revolution; Nature and function”, Journal of Mateen research paper, No 76: 53-76. (In Persian)
 • Qaidi, Navid (2012). “Election situation in cities with a culture of nationalism”, President's News Agency. (In Persian)
 • Rasouli, Hossein and others (2015). “Language policies of the first Pahlavi in Kurdistan and its consequences”, Journal of Research paper of the Iranian History Association, No 30: 76-96. (In Persian)
 • Rimmer, Andrea. K (­2005). “The concepts of state building, nation building and society building”, Journal of Institute for Strategy and Security Policy, Defence Academy, Vienna, Austria, Vol. 4, No 3: 367–379.
 • Sadri, Houman A. and Nader Entessar (2009). “Iranian-Azeri Dynamic Relations: Conflict & Cooperation in Southern Caucasus”, Journal of Rivista di Studi Politici Internazionali, Vol. 76, No 1: 59-79.
 • Sadri, Manijeh and Rahim Nikbakht (2007). The emergence of the democratic sect of Azerbaijan; According to unpublished documents and memoirs. Tehran: Institute of Contemporary History of Iran Publications. (In Persian)   
 • Sakihosseinkhani, David (2009). Khuzestan and separatist thought, Tehran: Shapoorkhasat Publishing. (In Persian)
 • Seifzadeh, Hossein (2001). “National interests in Iran's foreign policy”, Journal of Strategic Studies Quarterly, 4, No 1 and 2: 102-136.
 • Sejasi ghedari, Hamdallah and others (2015). “Analysis of the relationship between tribalism of local communities and political development in electoral conditions”, Journal of Geography and Regional Development, 14, No 7: 19-46. (In Persian)
 • Sirajzadeh, Seyedhossein and others (2013). “Qualitative study of religion and ethnocentrism among Shia and Sunni Kurds”, Iranian Journal of Sociology, 15, No 7: 3-29. (In Persian)
 • Squire, Catherine (2006). Building Organisational Capacity in Iranian Civil Society: Mapping the Progress of CSOS, International NGO Training and Research Center Publications.
 • Tohidfam, Muhammad (2007). “The future structure of nation-states and the challenges facing them”, Journal of Political science research paper, 2, No 2: 1-23. (In Persian)
 • Vahedi, Shahram and Alireza Mohammadi Aria (2011). “Investigation of the influencing factors on teenagers' tendency towards western culture patterns”, Journal of National Studies Quarterly, No 2: 97-120. (In Persian)
 • Yekta, Hossein (2007). “Social-Political Reforms in Contemporary Iran”. Journal of Zamane, No 57: 20-25. (In Persian)
 • Zoghi, Iraj (1989). The history of political relations between Iran and the great powers of 1935-1900, Tehran: Pajang (In Persian)
 • Zohari, Tony (2012). ­Iranian Government Globalization Policy Impacts on SMEs and the Corresponding Effect on Iranian-Swedish Trade. Stockholms University Publications.
 • Zulfiqari, Vahid (2011). “Elections, political factions and para-political peace in Iran; Representatives of political divisions or agents of peace?”, Journal of Strategic Studies of Public Policy, No 22: 25-42. (In Persian)