واکاوی سیاست‌های عربستان سعودی در مقابل صدور انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر موسم حج (1368-1358)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آیتالله بروجردی

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف: واکاوی شیوه‌ها و روش‌های گسترش انقلاب اسلامی در عربستان سعودی، توسط ایران و اقدامات، شیوه‌ها و روش‌های ممانعت از گسترش انقلاب اسلامی، توسط عربستان سعودی محور اصلی این پژوهش است.
روش‌شناسی پژوهش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع اصلی و اسناد موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه به شکل کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
یافته‌ها: ایام حج همواره فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی دیگر مسلمانان جهان با ماهیت آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بوده است. از این‌رو ایرانیان به روش‌های مختلف به‌ویژه برگزاری مراسم برائت از مشرکان سعی در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی، طی مراسم حج را داشته‌اند، تا سایر مسلمانان را با آرمان‌های انقلاب آشنا کنند. اما عربستان سعودی که از سرایت انقلاب اسلامی ایران به این کشور نگران بود، اقدامات و مخالفت‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی انجام داد به نحوی که در دهه نخستین انقلاب اسلامی، روابط ایران و عربستان به تیرگی گرایید.
نتیجهگیری: هرچند کشتار حجاج ایرانی در مکه مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر روابط دو کشور پس از انقلاب بوده، اما ریشه این حوادث بیش از آنکه ناشی از تفاوت نگرش در فلسفه حج، یا نحوه برگزاری آن باشد ناشی از ترس عربستان از صدور انقلاب اسلامی بوده است که باعث اقدامات و مخالفت‌های گسترده مذهبی و سیاسی و فرهنگی با ایران شد.

کلیدواژه‌ها


 • Abedzadeh, Hassan (1992). The complete text of the Constitution, Tehran: Abedzadeh Publication. (In Persian)
 • Aghaei, Seyyed Davoud (1989). Politics and Government in Saudi Arabia, Tehran: Political Book. (In Persian)
 • Akhwan Kazemi, Bahram (2000). “Divergence and Convergence in Iran-Saudi Arabia Relations”, Middle East Studies Quarterly, Vol. 7, No. 2: 115-146. (In Persian)
 • Akhwan Kazemi, Bahram (2013). "Theoretical explanation of Imam Khomeini's leadership from the perspective of the criticism of the theory of charismatic leadership", Scientific Research Quarterly of Islamic Revolution Studies, Vol. 14, No. 50: 7-26. (In Persian)
 • Al-Wadaei, Muqbal bin Hadi (1986). Al-Ihad al-Khomeini fi al-arz al-Haramain, Al-Cairo, al-Haramain Publication.
 • Amiri, Alineqi (2008). “Philosophy of Hajj and Management Science”, Quarterly Journal of Philosophy of Religion, Vol. 6, No. 3: 149-174. (In Persian)
 • Asadi, Bijan (2002). Persian Gulf and its problems, Tehran: Samit Publishing House. (In Persian)
 • Atai, Farhad and Sardashti, Fahima (2010). “Convergence among Arab League Member States”, Middle East Studies Quarterly, Vol. 17, No. 2: 71-96. (In Persian)
 • Azimi, Ruqiyeh al-Sadat (1995). Saudi Arabia, Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
 • Beil, Jamiz (1992). Eagle and Lion, Translated by Mahosh Gholami, Tehran: Nashkobeh Publication.
 • Dehnavi, Sara (2018). “Comparison of the role and position of Iran and Saudi Arabia in the Organization of the Islamic Conference”, Master's Thesis, Azad University, Tehran Branch. (In Persian)
 • Deshiri, Mohammad Reza (2012). Conceptual and theoretical reflection of the Islamic revolution in international relations, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. (In Persian)
 • Drodian, Mohammad (2008). The End of the War: An Overview of the Iran-Iraq War, Tehran: Publications of the Center for War Studies and Research of the Islamic Revolutionary Guard Corps. (In Persian)
 • Fallahnejad, Ali (2004). Issuing Policy of the Islamic Revolution, Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Fazlinia, Nafiseh (2016). Shi'ism geopolitics and the West's concern about the Islamic Revolution, Qom: Shiismology Publication. (In Persian)
 • Firhi, Davoud (2014). Political System and Government in Islam, Tehran: Samt Publications. (In Persian)
 • Fouiyeh, Claude (1988). Nizam Al Saud, Translated by Nuruddin Shirazi, Tehran: Farandish Publication.
 • Fuller, Graham (1994). The Qiblah of Iran's Geopolitical Scholar, Translated by Abbas Mokhbar, Tehran: Center Publishing.
 • Gause III, F. Gregory (2002). The Foreign Policy of Saudi Arabia, London: Lynne Rienner Publishers.
 • Hafeznia, Mohammadreza (2004). The strategic role of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, Tehran: Samt Publications. (In Persian)
 • Heshmatzadeh, Mohammad Baqer (2007). The Impact of Islamic Revolution on Islamic Countries, Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian)
 • Hiyat al-Kabbar al-Ulama (1988). “Decision of the Hiyat al-Kabbar al-Ulama”, Al-Baqar al-Islami magazine, Vol. 23, No. 2: 75-90.
 • Hosseini, Seyyed Mohammad Sadegh and Barzegar, Ebrahim (2012). “The Theory of Spreading and Reflecting Iran's Islamic Revolution on Saudi Arabia”, Islamic Revolution Studies Quarterly, Vol. 10, No. 33: 173-188. (In Persian)
 • Hunter, Sherin (2001). The Future of Islam and the West: Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence, Translated by Homayoun Majed, Tehran: Farzan Rooz Publishing and Research.
 • Ibrahim, Fouad (2008). Shiites in the modern Arab world of Saudi Arabia, Translated by Reza Simbar, Tehran: Imam Sadiq University Publications and the Institute of Cultural and Social Studies of the Ministry of Science and Research.
 • Jalilund, Amina (2008). “War and its effects on Iran's oil economy”, Nagin Iran Quarterly, Vol, 8, No. 30: 39-52. (In Persian)
 • Kamali, Hamidreza (2012). Middle East 9, especially the internal issues of Saudi Arabia, Tehran: Abrar Contemporary International Studies and Research Institute. (In Persian)
 • Makarem Shirazi, Nasser et al. (1371). Tafsir al-Nash, Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiya.
 • Mirdamadi, Hassan (1990). Crime of Wahhabism, Tehran: Islamic Education Publications. (In Persian)
 • Mohammadi, Manouchehr (2007). Global Reflection of the Islamic Revolution, Tehran: Publishing Organization of Islamic Culture and Thought Research Institute. (In Persian)
 • Naimi Arfa, Bahman (1991). Principles of behavior of the Persian Gulf Cooperation Council towards J.A. Iran, Tehran: Bureau of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
 • Rahmanian, Hossein (2014). Saudi Arabia, Bureau of Political and International Studies, Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
 • Rosen, Bari (2000). The Iranian Revolution: Ideology and Symbolism, Translated by Siavash Moridi, Tehran: Institute of Art, Culture and Communication.
 • Sabzevari, Asghar (2012). “The position of Shiites in the social political system of Saudi Arabia”, Master's Thesis, Islamic Azad University, Shahreza branch. (In Persian)
 • Sediqi, Kalim (2000). Islamic Movements and the Islamic Revolution of Iran, Translated by Seyed Hadi Khosrowshahi, Tehran: Information. (In Persian)
 • Sedki, Abolfazl (1989). Iran's foreign policy from the beginning to the year 1968, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Shafiei, Sadiq; Montazer-ol-Ghaem, Asghar and Chelongar, MohammadAli (2016). “Analyzing the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in the first decade after the victory of the Islamic Revolution of Iran”, Historical Researches, Vol. 9, No. 33: 1-22. (In Persian)
 • Shaghaghi, Fathi (1996). Islamic Jihad, Translated by Seyed Hadi Khosrowshahi, Tehran: Information. (In Persian)
 • Shurmich, Mohammad (2017). “The effect of the Islamic Revolution on the relations between Saudi Arabia and Iran in the first decade of the Islamic Republic (1358-1368)”, Scientific Research Quarterly of Islamic Revolution Studies, Vol.14, No. 50: 99-116. (In Persian)
 • Vassiliev, Alexei (1998). The History of Saudi Arabia, London: Sagi Publications.
 • Wright, Robin (2000). The last great revolution: Turmoil and Transformation in Iran, New York: Vintage Books.
 • Yazdani, Enayatollah; Aqahusseini, Alireza and Sheikhun, Ehsan (2012). “Investigating the tools and methods of issuing the values of the Islamic Revolution of Iran”, Islamic Revolution Research Quarterly, Vol. 1, No. 1: 247-278. (In Persian)
 • Zamzam, Alireza (2001). “Theory of Trotsky's Revolution and Iran's Islamic Revolution”, Islamic Revolution Research, Vol. 3, No. 5: 139-168. (In Persian)