شتاب اجتماعی و انقلاب اسلامی: تبیین انقلاب اسلامی از یک چشم انداز زمان‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای دانشکده مطالعات جهان، بخش مطالعات کشورهای آلمانی زبان، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: این مقاله در پی آن است که انقلاب اسلامی را در پرتو ساختارهای زمانی جامعه بررسی کند و با بکارگیری نظریه شتاب اجتماعی به این پرسش‌های اصلی پاسخ می‌دهد که چگونه در سال‌های متنهی ‌به انقلاب فرایندهای مدرنیزاسیون به شتاب اجتماعی پیوند می‌خوردند؟ و چرا سازوکارهای شتاب اجتماعی به بی‌ثباتی اجتماعی انجامیدند؟ فرض این مقاله این است که «پیامدهای ناشی از نرخ‌های ناهمگون شتاب اجتماعی زمینه‌های اساسی را برای انقلاب اسلامی 1357 فراهم کردند».
روش‌شناسی پژوهش: برای تحلیل داده‌های نظری و تجربی این مقاله از روش اسنادی بهره گرفته شده و کوشیده تا نظریه شتاب اجتماعی را با تبیین انقلاب اسلامی تطبیق دهد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که نرخ‌های گوناگون شتاب به‌مجموعه‌ای از ناهمسازی‌ها و کژکارکردی‌ها انجامیدند و فرایندهای شتابکاهی را در حوزه‌های اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به راه انداختند، امری که به نوبه خود زمینه‌ساز انقلاب شد. شتاب فن‌آورانه به‌واسطه پیوند‌خوردن با درآمدهای نفتی موجب پدیده‌های شتابکاهی و کژکارکردی ناشی از شتاب شد. خرده نظام سیاست فرایندهای تفکیک خرده نظام‌های اجتماعی به‌مثابه پاسخی به فشارهای فزاینده شتاب اجتماعی را مسدود کرد. سرانجام نظام ارزشی مسلط در پرتوی این مناسبات اقتصـادی و اجتماعی توان متقاعدکنندگی خود را از دست داد و نتوانست الگوهای کنش فردی و جمعی متناظر را شکل دهد.
نتیجه‌گیری: در دوران منتهی به انقلاب، پدیده «شتاب‌کاهی ناشی از شتاب» زمینه را برای بی‌ثباتی اجتماعی فراهم آورد. همزمان دین به‌مثابه مجموعه منسجم و ریشه‌دار از ارزش‌ها و جهت‌گیری‌ها که در زندگی روزمره مردم جریان دارد یک جایگزین نویدبخش پیشنهـاد داد و هنگامـی که با رهبـری قاطعانـه و کاریـزمایی امام خمینی(ره) همراه شد به نیروی پرتوان شتاب دگرگونی اجتماعی تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


 • Abrahamian, Ervand (2005). Iran beween two Revolutions, translated by Ahamd Golmohammadi & Mohhammad Ebrahim Fattahi, Tehran, Nay Publishing, 11 editions. (In Persian)
 • Afkhami, Gholam Reza (2008). The Life and Times of the Shah, Berkely, University of California Press, first edition. (In Persian)
 • Aghajari, S. Hashem; Veisi, Morteza (2015). “The Bases of Entrance and Role Making of Workers in the Islamic Revolution of Iran”, Tahqiqāt-e Tārikh-e Ejtemā’i (Social History Studies), Vol. 4, Issue 8, No. 8: 1-20. (In Persian)
 • Al-Sulayman, Faris (2020). “Reform Dissonance in the Modern Rentier State: How Are Divergent Economic Agendas Affecting State-Business Relation in Saudi-Arabia”, British Journal of Middle Eastern Studies, 47 (1): 62-76.
 • Altunisik, B. Meliha (2014). “Rentier State Theory and the Arab Unsprings: An Appraisal”, Uluslararasi Iliskiler SSCI (11): 75-91, Url: https://hdl.handle.net/11511/53341(accessed at 21, 05, 2022).
 • Ashraf, Ahmad (1996). “Guild System, Civil Society, and Democracy in Iran”, Goftogoo, No. 14. 17-47. (In Persian)
 • Ashraf, Ahmad; Banuazizi, Ali (1985). The State, Classes and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution, translated by Soheila Torabi Farsani, Tehran, Niloofar Publishing, first Edition. (In Persian)
 • Dolatabadi, Amir Azimi (2020). "The Effect of Socio-economic Development Process on the Occurrence of Revolutions; A Comparative Historical Study of the Revolutions in Iran, Tunisia, Egypt, Libya and Yemen". Journal of Iranian Social Development Studies. Vol. 12. Issue 48. 121-135. (In Persian)
 • Baghi, Emadeddin (2000). The Student Movement in Iran: From the beginning to the Islamic Revolution, Vol. I, Tehran, Jame-e Publishing House, first edition. (In Persian)
 • Bashiriyeh, Hossein (1984). The State and Revolution in Iran 1962-1982. New York, St. Matin’s Press.
 • Bayat, Asef (2012). Street Politics: Poor People’s Movements in Iran, translated by Assadollah Nabavi Cheshmi, Tehran, Pardis Danesh Publishing, second edition. (In Persian)
 • Beblawi, Hazem, Luciani, Giacomo (Eds.) (1987). The Rentier State, London, Routledge Taylor & Francis Group.
 • Curzman, Charles (2019). The Unthinkable Revolution in Iran, translated by Mohammad Mollaabbasi, Tehran, Tarjomaan Olume Ensani Publishing. (In Persian)
 • Foran, John (2013). Fragile Resistance: Social Transformation in Iran From 1500 to the Revolution, translated by Ahmad Tadayon, Tehran, Resa Publishing. (In Persian)
 • Ghalibaf, Mohammad Baghir; Pourmoussavi, Seyed Mussa; Omidi Avaj, Maryam (2011). "Oil Revenues and Spatial Distribution of Political Power in Iran. International Quarterly of Geopolitics, Vol. 7. Issue 22. 37-70. at: https://doi.org/20.1001.1.17354331. 7.22.2.5 (In Persian)
 • Ghamari-Tabrizi, Behrooz (2016). Foucault in Iran: Islamic Revolution after the Enlightenment, translated by Sara Zamani, Tehran, Tarjomaan Olume Ensani Publishing. (In Persian)
 • Gharakhani, Salman et al. (2021). “Iran with Natural State (Case Study of Pahlavi II),” Economic Growth and Development Research, Vol. 11. Issue 42. 155-184. at: https://doi.org/10.30473/egdr.2019.47664.5297. (In Persian)
 • Goodell, E. Grace (2017). “The Elementary Structures of Political Life: Rural Development in Pahlavi Iran”, translated by Hashim Hosseini, Diar, No. 1, Issue 1. 1-161. (In Persian)
 • Haji-Yousefi, Amir Mohammad (2000). State, Oil and Economic Development, Tehran, Islamic Revolution Document Center Publishing. (In Persian)
 • Hall, T. Edward (1971). The Paradox of Culture, In: Landis and E. S. Tauber (Eds.), In the Name of Life: Essays in Honor of Erich Fromm, New York, Holt, Rinehart and Winston. 218-235.
 • Halliday, Fred (1980). Iran, Dictatorship and Development, translated by Mohsen Yalfani and Ali Tolouei, Tehran, Elm Publishing. (In Persian)
 • Harati, M. Javad; Mehdizade, Rohallah (2018). “The testability of the theory of Rentier State about the Islamic revolutions in the World (Case study: Iran and Egypt)”, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 8 (2): 49-80. at: https://doi.org/10.21859/priw-080203. (In Persian)
 • Harris, Kevan (2021). A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran, translated by MohammadReza Fadaei, Tehran, Shirazeh Publishing. (In Persian)
 • Hegland, E. Mary (2020). Days of Revolution: Political Unrest in an Iranian Village, translated by Mitra Daneshvar, Tehran, Tarjomaan Olume Ensani Publishing. (In Persian)
 • Herb, Michael (2005). No Representation without Taxation? Rents, Development and Democracy. Comparative Politics. Volume 37, (3): 297-316. at: https://doi.org/10.2307/20072891
 • Jalaeipour, Hamidreza (2006). “The Triumph of Islamic Revolution: The Explanation of the Course of Revolution in 1977-1978 based on the Paradigm of Rational Choice and Mobilization Theory”, The Journal of Social Problems Iran, Issue 15, No. 56-57. 5-52. (In Persian)
 • Katouzian, Homa (1996). The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, translated by Mohammadreza Nafisi, Tehran, Markaz Publishing. (In Persian)
 • Kazemi, Abbas (2016). The Everyday in Post-Revolutionary Society, Farhang-e Javid Publishing. (In Persian)
 • Kazemi, Ali (2010). “A Comparative Analysis of the Islamic Revolution with other World’s Great Revolutions”, Journal of Islamic Revolution Studies, 6(18). 97-130. (In Persian)
 • Keddie, Nikki (1991). Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, translated by Abdolrahim Gavahi, Tehran, Ghalam Publishing. (In Persian)
 • Keshavarz Shokri, Abbas; Farhadi, Ehsan (2012). “The Process of Resource Mobilization in Islamic Revolution of Iran”, A Quarterly Scientific-Research Journal on Islamic Revolution, Volume 1, Issue 1: 79-107. (In Persian)
 • Keshavarzian, Arang (2007). Bazaar and State in Iran: The Politics of the Teheran Marketplace, New York, Cambridge University Press.
 • MacDaniel, Tim (2010). Autorcacy, Modernization, and Revolution in Russian and Iran, translated by Parviz Dalirpour, Tehran, Sabzanbook Publishing. (In Persian)
 • Mahdavy, Hossein (1970). Patterns and Problems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran. In: M. Cook (Ed.), Studies in Economic History of the Middle East, London, Oxford University Press. 428-467.
 • Marashi, Afshin (2008). Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State, 1870-1940. ‎Seattle, University of Washington Press.
 • Milani, Abbas (2013). A Look at the Shah, Toronto, Persian Circle. (In Persian)
 • Milani, M. Mohsen (2006). The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic, translated by Mojtaba Attarzadeh, Tehran, Gaameno Publishing. (In Persian)
 • Moaddel, Mansoor (2003). Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution, translated by Mohammadsaar Kasraie, Tehran, Bazh Publishing. (In Persian)
 • Morshedizad, Ali; Zamani, Saleh (2015). “Structural Analysis on the Overthrow of the Second Pahlavis”, State Studies, Vol. 1. Issue 3. Serial Number 3. 209-243. at: https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2459. (In Persian)
 • Motalebi, Masoud (2007). “Scrutiny of the Reasons of Bazzaris Disagreement with the Pahlavi Regime”, Zamaneh, No. 57. 61-70. URL: http://ensani.ir/fa/article/11301 (accessed at 08.06.2022). (In Persian)
 • Najmabadi, Afsaneh (1987). Depoliticisaion of a Rentier State: The Case of Pahlavi Iran. In: H. Beblawi and G. Luciani (Eds.); the Rentier State, London, Routledge Taylor & Francis Group. 211-227.
 • Nilli, Masoud et al. (2010). State and Economic Growth in Iran, Tehran, Ney Publishing. (In Persian)
 • Omidi, Reza (2017). “An Analysis of Social Policy in Pahlavi Era in Iran: Ups and Downs of the Relationship Between the State and the Nation”, Social Development & Welfare Planning, Vol. 8. Issue 28. 157-198. DOI https://doi.org/10.22054/qjsd. 2017.7144. (In Persian)
 • Poornik, Hassan (2022). “Revised Model of Social Change and Acceleration: The Case of Iranian Society in the 160s and 1970s”. Society Register, 6(3): 181-199. DOI: https://doi.org/10.14746/sr.2022.6.3.1X.
 • Rosa, Hartmut (2009). Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society, In: Hartmut Rosa and William E. Scheuerman (Eds.), High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and Modernity. Pennsylvania, the Pennsylvania State University Press.77-112.
 • Rosa, Hartmut (2010). Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, Aarhus, Aarhus University Press.
 • Rosa, Hartmut (2013). Social Acceleration: A New Theory of Modernity, New York, Columbia University Press.
 • Rosa, Hartmut (2015). Capitalism as a Spiral of Dynamisation: Sociology as Social Critique, In: Claus Dörre, Stephan Lessenich, Hartmut Rosa (Eds.), Sociology, Capitalism, Critique, London, Verso.
 • Rosa, Hartmut (2022). Alienation and Acceleration, translated by Hassan Poor Safir, Tehran, Agah Pub. (In Persian)
 • Schimank, Uwe (2013). Gesellschaft, Bielefeld, Transcript.
 • Serberny-Mohammadi, Annabelle, and Mohammadi, Ali (1994). Small Media, Big Revolution: Communication, Culture, and the Iranian Revolution, Minneapolis, University of Minnesota Press.
 • Shakibi, Zhand (2016). “The Rastakhiz Party and Pahlavism: The Beginnings of State Anti-Westernism in Iran”, British Journal of Middle Eastern Studies, 1-18. https://doi.1080/13530194.2016.1246242
 • Shariati, Shahrooz; Abbasi Shahkooh, Mahdi (2018). “Epistemology of Modern State Ideology and Social Utopias under Pahlavi”, JHS, 10 (2): 78-106. (In Persian)
 • Sodagar, MohammadReza (1990). The Growth of Capitalist Relations in Iran: Developing Stage 1962-1978, Tehran: Shoeleh-e Andisheh Publication. (In Persian)
 • Vashmeh, Ali; Torabifarsani, Soheyla; Jadidi, Naser (2017). “Economic Policies of the Second Pahlavi regarding Industry, With an Emphasis on the Relations between Iran and Germany (1961-1978)”, Historical Researches, Vol. 9, Issue 3. Serial Number 35. 67-78. https://doi.org/22108/jhr.2017.21783. (In Persian)
 • Wiktorowicz, Quintan (1999). “The Limits of Democracy in the Middle East: The Case of Jordan”. Middle East Journal, Vol. 53: 606-620. URL:https://www.jstor.org/stable/ 4329393 (accessed at 11, 04, 2022)