شاخصه‌های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه شهیدمطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معارف، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه

10.22084/rjir.2023.26818.3540

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر چند مورد از شاخصه‌های سیاسی که در فرآیند تبدیل انقلاب اسلامی به تمدن نوین اسلامی با اهمیت و زیربنایی هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. از آن‌جا که استاد مطهری از جمله معدود افرادی است که انقلاب اسلامی بر مبنای تفکرات ایشان شکل گرفته است، بنابراین این پژوهش بر محوریت این تفکرات انسجام یافته است.
روش‌شناسی پژوهش: روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزارهای کتابخانه‌ای و منابع الکترونیکی استفاده شده است.
یافته‌­ها: شاخصه‌هایی از جمله: فعال بودن در عرصه بین‌الملل (جهاد و صلح با تأکید بر اصالت صلح، مسئولیت‌پذیری در دیپلماسی فعال)، حفظ استقلال سیاسی مسلمانان بر اساس قاعده نفی سبیل (جلوگیری از خودباختگی ملی، استقلال مکتبی، تأثیر استقلال مسلمانان در پویایی تمدن اسلامی)، پاسداری از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی و برپایی قسط و عدل در جامعه، یافته‌های این پژوهش هستند که مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 نتیجه‌­گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، تشکیل حکومت اسلامی و حرکت به سوی تمدن اسلامی، باعث حل مشکلات مادی و معنوی مسلمان شده و می‌تواند مسلمانان را به اتحاد و اقتدار شایسته برساند.

کلیدواژه‌ها


Admi Abargoui, Ali (2017). An introduction to Islamic Civilizing University, Tehran, Planning and Cultural Studies Office. (In Persian)
Dehkhoda, Ali Akbar (1998). Dictionary, Tehran, University of Tehran Publications Institute, second quarter. (In Persian)
Durant, Will (2011). History of Iran and the World, Tehran, 6th century.
Fawzi, Yahya; Sanamzadeh, Mahmoodreza (2015). "Islamic Civilization from the perspective of Imam Khomeini" (RA), contemporary wisdom, 7th year, number 4 (22 in a row). (In Persian)
Hosseini, Seyyed Ibrahim (2013). Jihad and the principle of prohibition of resorting to force in Islam and contemporary international law, Qom. (In Persian)
Ibn Khaldoun, Abdurrahman bin Khaldoun (2012). Introduction, translated by Mohammad Parveen Gonabadi, scientific and cultural publication.
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram (1299Ah). Lasan al-Arab, Beirut, Dar al-Fikr, first chapter.
Ibn Nabi, Malik (1419Ah). Milad al-Museth, Ch 1, Egypt, lights.
Jafari, Mohammad Taqi (2000). Follower culture, leading culture, Qom, Allameh Jafari Institute for Compilation and Publishing, Vol. (In Persian)
Jan Ahmadi, Fatemeh (2009). History of Islamic Culture and Civilization, Tehran, Maarif Publishing House, Vol. (In Persian)
Khomeini, Ruhollah (1989). Imam Khomeini Editing and Publishing Institute, Tehran. (In Persion)
Kilini Razi, Abu Jaafar Mohammad bin Yaqoob bin Ishaq (Beita). Usul al-Kafi, Usul Kafi, Muhammed Akhundi's Commentaries, Tehran: Heydari.
Lucas, Henry (2005). History of Civilization, translated by Abdul Hossein Azarang, Tehran, Sokhon Publishing House, sixth edition.
Makarem Shirazi, Naser (2017). Sample interpretation, Qom, Amir al-Momenin, fourth chapter. (In Persian)
Motahari Morteza (2017). The Future of Iran's Islamic Revolution, Qom, Sadra Publishing House, 19th century. (In Persian)
Motahari, Morteza (1997). Hosseini's epic, Tehran, Sadra, Ch26. (In Persian)
Motahari, Morteza (2003). Collection of works, Qom, Sadra Publishing House, 13th century. (In Persian)
Motahari, Morteza (2011). Monotheistic worldview, Qom, Sadra Publishing House, third chapter. (In Persian)
Omid, Hassan (1992). Farhang Omid, Tehran, Amir Kabir Publications, 8th edition. (In Persian)
Sepehari, Mohammad (2006). Islamic Civilization in the Umayyad Era, Tehran, Noor al-Saqlain, Ch II. (In Persian)
Statements of the Supreme Leader, 02/08/2001
Statements of the Supreme Leader, 22/03/2013
Statements of the Supreme Leader, 22/03/2013
Statements of the Supreme Leader, 23/7/2013
Uruti Mawafaq, Akbar (2003). "The founder of Islamic civilization" Marafet magazine, p. 110. (In Persian)
Velayati, Ali Akbar (2016). Islamic History and Civilization, Qom, Ma'arif Publishing House. (In Persian)
Zarinkoob, Abdul Hossein (2022). The record of Islam, Tehran, Amir Kabir. (In Persian)