مطالعه تطبیقی آموزه یوم الله در آیات و روایات و دیدگاه امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیـان تهران، دکتـرای تاریـخ انقـلاب اسلامی

2 دکترای انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: این پژوهش در نظر دارد تا آموزه­ ایام الله را در آیات و روایات با دیدگاه امامین انقلاب مورد مطالعه قرار دهد و تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که اصولاً آیا رابطه­ای میان آموزه یوم الله در آیات و روایات و یوم‌الله در مصادیق به‌کار رفته در سخنان رهبران انقلاب اسلامی وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش: این پژوهش براساس روش توصیف و تحلیل داده‌های تطبیقی- مقایسه‌ای است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که در آیات و روایات منظور از ایام الله حوادث سهمگین و نابود کننده و براندازنده جامعه‌ها و ملت‌های پیشین و به معنای یادآوری نعمت‌های خداوند در طول روزگار گذشته و سنت‌های الهی و حوادثی است که در میان جوامع بشری از خوش بیاری و نعمت بخشی یا بدبیاری و عذاب آنان رخ می­دهد. از سوی دیگر در نگاه امامین انقلاب ایام الله شامل تمام روزهای است که در اتفاقات مختلفی در قرآن و روایت و در تاریخ انقلاب اسلامی به‌عنوان ایام الله ذکر شده است از روز بعثت انبیا تا حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی در دی‌ماه سال 1398.
 نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که «ایام‌الله» آنگاه به‌وجود می‌آید که سه رکن و عامل اساسی در آن وجود داشته باشد: دست قدرت الهی که اصلی‌ترین عنصری که ایام‌الله‌ را می‌سازد، رهبری حکیمانه که برای وقوع «ایام‌الله»، وجود رهبر الهی ضروری است و در نهایت حضور همیشگی مردم.

کلیدواژه‌ها


 • Holy Quran
 • Dailami, Abu Muhammad, Hasan bin Abi al-Hassan (1997). Irshad al-Qulub, translated by Ali Selgi Nahavandi,Qom, Nasser Publishing House. (In Persian)
 • Firouzabadi, Seyyed Morteza (1995). Virtues of five people, peace be upon them, in the six chapters of the Sunnah, translated by Mohammad Baqir Saedi,qom, Firouzabadi Publishing House. (In Persian)
 • Hakimi, Akhwan; Aram, Ahmad (2001). Al-Hayat, translated by Ahmad Aram,Tehran, Farhang Islamic Publishing House. (In Persian)
 • Hali, Hasan bin Youssef (2000). Kashf al-Iqin, translated by Hamid Reza Azhir, terhran. Ministry of Guidance. (In Persian)
 • http://www.imam-khomeini.ir/
 • https://basirat.ir/fa/news/320019/
 • https://farsi.khamenei.ir/
 • https://www.ana.press/news/466815
 • https://www.irdc.ir/fa/news/6772
 • https://www.mashreghnews.ir/news/1033604
 • Ibn Athir Jazri (1992). Complete history of Islam and Iran, translated by: Abbas Khalili, Abu al-Qasim Halat, Tehran, Scientific Press Institute. (In Persian)
 • Khonji, Fazullah Rozbahan (2003). Tarikh Alam Arai Amini, Tehran, Mirath Maktoob. (In Persian)
 • Majlisi, Molly Mohammad Baqir bin Mohammad Taghi (1999). translation of the thirteenth volume of Bihar, translated by Ali Devani, tehran, Dar Al-Katb al-Islamiya. (In Persian)
 • Majlisi, Molly Mohammad Baqir bin Mohammad Taghi (1999). Translation of Faith and Disbelief by Bihar Al-Anwar, Azizullah Attardi, Tehran, Attard Publications. (In Persian)
 • Makarem Shirazi Nasser, (1995). Exemplary Tafsir, tehran, Islamic Books Dar. (In Persian)
 • Malkutian, Mustafa (2021). The role of the people in the Islamic revolution system building https://www.irdc.ir/fa/news/6772.
 • Motahari Morteza (2003). Around the Islamic Revolution, Publisher, Sadra. (In Persian)
 • Saadi, Mohammad Javad (2005). Days of God in the Qur'an, Faculty of Humanities, Semnan University, Fall 1384 - Number 11.
 • Selgi, Gholamreza; Soltani, Ali Asghar (2017). The wise leadership model of Supreme Leader Imam Khamenei (Madazla Al-Ali), the focal point of the soft power of the Islamic Revolution (based on the induction of speech acts extracted from the statements of His Holiness), Cultural Guardian of the Islamic Revolution of the eighth year autumn and winter number 18.
 • Razi, Seyyed (1999). Nahj al-Balagha, translated by Seyed Jafar Shahidi,Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company, 14th edition. (In Persian)
 • Shiri, Tahmorth; Azimi, Neda (2012). “Comparative study of qualitative content analysis and hermeneutic method”. Sociological Studies, Volume 4, Number 15: 79-99. (In Persian)
 • Siahposh, Amir and others (2022). Islamic Revolution; Fields, Achievements and Damages, Maarif Publication, Islamic Revolution Collection 84.
 • Tabari, Mohammad Bin Jarir (1996). Tarikh Tabari, translated by: Abu al-Qasim Payandeh, tehran, Asatir. (In Persian)
 • Tabarsi Fazl bin Hasan (1993). Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Nasser Khosrow Publications, Tehran, 3rd edition. (In Persian)
 • Tabatabayi, Seyyed Mohammad Hossein (1996). Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an, Islamic Publications Office of the Qom Seminary-Qom Seminary Society, fifth edition. (In Persian)