مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام صادق

چکیده

چکیده پرسش از چیستی جنگ نرم در جامعه علمی ما مهم و دارای ارزش راهبردی بالایی است. دلیل این امر به تنوع و تعدد تعاریف‌ها و همچنین غلبه رویکردهای غیر ایرانی ـ اسلامی در تحلیل جنگ نرم باز می‌گردد. به همین خاطر است که الگوهای مدیریت برآمده از این نظریه‌ها، کارآمدی لازم را در جامعه ایران ندارند. نگارنده درمقاله حاضر با اتخاذ رویکردی قرآنی تلاش دارد تا ضمن پاسخ‌گویی به سوال از «چیستی جنگ نرم و شناسایی ارکان اجرایی آن»، زمینه مناسب برای طراحی الگوی راهبردی مدیریت این جنگ‌ها را فراهم سازد. سپس نظریه و الگوی جنگ نرم را در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، فهم و تحلیل نماید. در این مقاله همچنین مولفه‌های پیشنهادی محقق برای طراحی الگوی موثر مدیریت جنگ نرم از منظر اسلامی آمده است. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که: تربیت دینی، بنیاد اخلاقی قدرت سیاسی و منابع نرم‌افزاری قدرت،(به مثابه ارکان اساسی انقلاب اسلامی در ایران) سه هدف اصلی در جنگ نرم بر ضد انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌آیند و بر این اساس، مؤلفه‌های راهبردی الگوی مدیریت جنگ نرم ایران نیز لازم است متوجه تقویت جایگاه منابع نرم افزاری قدرت، صیانت از اصول اخلاقی نظام اجتماعی و بالاخره تلاش برای ترویج الگوی تربیت ایمانی در جامعه اسلامی، باشد.  

کلیدواژه‌ها