ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعة موردی مشارکت در انتخابات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده فارابی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت سیاسی مردم را در برمی‌گیرد، به آزمون فرضیة ارتباط بین دو متغیر مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم ج.ا.ایران می‌پردازد.
تحقیق از نظر داده‌ها کمّی، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است که پس از انجام تحقیق، در این تحقیق از نظرات 72 نفر از دست‌اندرکاران اجرای انتخابات و نخبگان و مسؤولان آشنا با قدرت نرم کشور در وزارت امور خارجه و سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی که به‌صورت تصادفی به‌عنوان جامعة آماری تحقیق انتخاب شده بودند، استفاده شد و داده‌های حاصل از ابزار اندازه‌گیری تحقیق که پرسشنامه‌ای 18 سؤالی بسته است، با آزمون آماری اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با شدت رابطة 7/0 بین مشارکت مردم در انتخابات و قدرت نرم ج.ا.ایران رابطة قوی و معنی‌داری وجود دارد و با توجه به جهت مثبت رابطة بین دو متغیر می‌توان با افزایش مشارکت مردم در انتخابات بر قدرت نرم ج.ا.ایران افزود.

کلیدواژه‌ها