نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی ره بر فقه سیاسی ایشان

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 45-63

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل