نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������������
تبیین پیمایشی ارتباط صدور انقلاب اسلامی ایران با دیپلماسی عمومی

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 45-67

10.22084/rjir.2017.14509.2206

یدالله سپهری؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی