نویسنده = ���������������� ������ ��������
نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 175-193

10.22084/rjir.2019.17974.2622

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان