نویسنده = ������������ ���������� ������������
پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، آذر 1392، صفحه 51-71

علیرضا بافنده زنده؛ آصف حاجی زاده