پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه دولتی باکو و مدرس دانشگاه

چکیده

به نظر می­ رسد بسیاری از تئوری­ های انقلاب سعی دارند یک چهارچوب قابل تعمیم برای تبیین انقلاب­ ها ارائه دهند درحالی که هر انقلابی موجودیت منحصر به فرد خود را دارد. این تئوری­ ها بیشتر بر مبنای تفکر دکارتی – نیوتونی تدوین یافته­ اند. این نوع از تفکر برای بررسی مسائل ساده مناسب می­ باشد در حالی که انقلاب نتیجه یک سیستم پیچیده است. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب­ های مهم در دنیا می­ باشد که رویکردهای تقلیل­ گرایانه در تحلیل انقلاب­ ها را به چالش کشیده است. با قبول این مفروضات، مقاله حاضر با یک رویکرد کل­گرا و با استفاده از روش­شناسی پویایی­ شناسی سیستم در پی پاسخگویی دوباره به این سؤال است که" چرا انقلاب ایران اتفاق افتاد؟ بر اساس تفکر سیستمی، مسائل اجتماعی همچون انقلاب از تضاد بین مؤلفه­ های اجتماعی حاصل می­ شود. در این مقاله، سیستم اجتماعی بر مبنای تعامل بین مؤلفه­ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است. بنابراین انقلاب ایران از این سه منظر مورد مطالعه قرار گرفته است. با این پیش فرضِ متدولوژی پویایی­ شناسی سیستم که هر رفتارِ مسأله­ زایی همچون انقلاب، تابعی از یک ساختار است، نمودارهای علیّ حلقوی به­ عنوان ابزاری مناسب برای مدل­سازی تعاملات این سه حوزه و هویت­ یابی ساختار مسأله به کار رفت. با به­ کارگیری نمودارهای علیّ حلقوی، فرضیه­ های پویایی در راستای پاسخ به سؤال تحقیق معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها