دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، آذر 1392، صفحه 1-155 
پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 51-71

علیرضا بافنده زنده؛ آصف حاجی زاده