بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انقلاب‌ها پدیده‌های بین‌المللی هستند؛ زیرا، ایده‌های‌شان، انتشار می‌یابند. انقلاب اسلامی ایران نیز، در مدعایِ«تغییر نظم بین‌المللی»، هم‌جهت با سایر انقلاب‌ها است. نگارندگان مقاله، با درنظرگرفتن الگوهای ناهمانندِ صدور انقلاب، و با درنظرگرفتنِ یک پیش‌انگاشتِ علمی(نزدیک‌بودنِ نقش‌های دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی به الگوی صدور مسالمت‌آمیز انقلاب اسلامی)، کوشش کرده‌اند نشان دهند که با شمارش مضمون‌های هم‌پیوند با دو نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی در گفتارها و نوشتارهایِ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بازه‌ی زمانی 1368-1388، می‌توان به این نتیجه رسید که فراوانی نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی، بیان‌گر تأمین اهداف فراملّی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، از راهروِ باور به الگوی فرهنگی صدور انقلاب و صدور مسالمت‌آمیز انقلاب است.
 

کلیدواژه‌ها