بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انقلاب‌ها پدیده‌های بین‌المللی هستند؛ زیرا، ایده‌های‌شان، انتشار می‌یابند. انقلاب اسلامی ایران نیز، در مدعایِ«تغییر نظم بین‌المللی»، هم‌جهت با سایر انقلاب‌ها است. نگارندگان مقاله، با درنظرگرفتن الگوهای ناهمانندِ صدور انقلاب، و با درنظرگرفتنِ یک پیش‌انگاشتِ علمی(نزدیک‌بودنِ نقش‌های دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی به الگوی صدور مسالمت‌آمیز انقلاب اسلامی)، کوشش کرده‌اند نشان دهند که با شمارش مضمون‌های هم‌پیوند با دو نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی در گفتارها و نوشتارهایِ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بازه‌ی زمانی 1368-1388، می‌توان به این نتیجه رسید که فراوانی نقش دولت سرمشق و توسعه‌ی داخلی، بیان‌گر تأمین اهداف فراملّی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، از راهروِ باور به الگوی فرهنگی صدور انقلاب و صدور مسالمت‌آمیز انقلاب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Pattern of the Export of Revolution in the Ayattollah Khamenei’s Speeches and Writings(1989-2009)

نویسندگان [English]

  • Hosein Jafarzadeh Behabadi 1
  • Mohsen Khalili 2
چکیده [English]

Revolutions are the international phenomena, because their ideas expand. Revolution of Iran is similar with other revolutions in the theme of the Change of the International Order. Authors of the present article has a presupposition that based on the being the unsimilarity between the patterns of the revolution’s export. The other assumption of the paper is proximity between the two national roles(Example State and Internal Development) and the peaceful / cultural pattern of the export of Islamic Revolution of Iran. Then, authors try to counting the themes of the national roles of example state and internal development in the speeches and writings of Ayattollah Khamenei, the supreme leader of Islamic Republic of Iran, in 1989-2009. As a conclution we find a remarkable notice: the frequency of the national roles of example state and internal development are the indiction of the acceptance of the peaceful / cultural pattern of the export of Islamic Revolution of Iran for achieving the transnational interests of the Islamic Revolutuion in the foreign policy of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of revolution
  • Ayattollah Khamenei
  • speeches
  • Writings
  • National Role of Example State
  • National Role of Internal Development