دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 1-144