دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 1-144 
6. ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 109-125

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ عبداله بیچرانلو