راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی نظام استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

استکبار جهانی و جریان تاریخی امپریالیسم همواره مترصد برتری­ یابی نسبت به سایر کشورهای جهان بوده­ اند و به نوعی خود را داعیه­ دار جهان می­ دانند و به همین دلیل از هر شیوه و ابزاری برای سیطره یافتن بر سایر کشورها بهره می­ گیرند. مستکبرین جهانی در ابتدای حرکت خود از شیوه­ های نظامی در راستای تحقق اهدافشان بهره گرفتند اما با گذشت زمان و ظهور تکنولوژی­ های جدید و اهمیت یافتن کسب مشروعیت، این جریان به سوی سلطه فرهنگی روی آورد، به گونه­ ای که برای تسخیر کشورهای غیرهمسو به ابزار و شیوه­ های فرهنگی متوسل شدند و امام خمینی(ره) به عنوان پرچم­دار مبارز با مستکبرین و سلطه­ گران فرهنگی در قرن اخیر، همواره به ملت­ های اسلامی هشدار داده­ اند و آنها را در خصوص ماهیت خطرناک سلطه فرهنگی بر حذر داشته­ اند. ایشان علاوه بر هشدار دادن نسبت به ماهیت متحول گشته استکبار و ترفندهای آن ها، به روشن­ سازی راهبردهای سلطه­ گران در عرصه­ ی فرهنگی می­ پردازند. با این وجود، پژوهش حاضر مترصد است با بهره­ گیری از روش اکتشافی- اسنادی و کنکاش در اندیشه­ ی سیاسی امام خمینی(ره) به این پرسش اساسی پاسخ دهد که امام خمینی(ره) برای مقابله با ترفندهای استکبار جهانی برای تحقق سلطه در عرصه فرهنگی، چه راهبردهایی را تجویز می نمایند؟ یافته های پژوهش در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به این قرار است که امام خمینی(ره) برای مقاوم­ سازی فرهنگی در برابر سلطه فرهنگی و تهدیدات براندازانه استکبار، راهبردهای زیر را ارائه می­ دهند؛ شناخت کامل فرهنگ خودی، تعمیق و پاسداشت از فرهنگ دینی، زمینه­ سازی برای استقلال فرهنگی و پرهیز از وابستگی فرهنگی، صیانت از هویت انسانی- اسلامی، ایجاد اتحاد در جامعه، بسترسازی برای همگرایی دینی، گسترش فرهنگ مقاومت، مقابله با رواج اخلاق فاسده، مدیریت جریان­ های وابسته به غرب، صیانت از الگوها و مفاخر ملی، سیطره بر اذهان و قلوب ملت، خنثی­سازی تبلیغات فرهنگی دشمنان.

کلیدواژه‌ها