دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-165