جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سید قطب، نظریه ­پرداز بزرگ اخوان­ المسلمین، از جمله اندیشمندانی است که نمی­ توان تأثیــر اندیشه­ های او بر زمانه­ اش را نادیده انگاشت. سید قطب را می­ توان پیوند دهنده نسل اول و نسل­ های بعدی اخوان دانست. افکار و شیوه زندگی و مبارزات او برای نسل­ های بعدی الگوی ایستادگی و خستگی­ ناپذیری بوده است. از سوی دیگر، نیروهای مبارز مذهبی در ایران نیز در تلاش برای رسیدن به اهداف اسلامی-انقلابی خود، مسیر دشوار و پر فراز و نشیبی را پیمودند. تشابه برخی افکار و مشابهت مسیر میان سید قطب و نیروهای اسلام‌گرای انقلابی ایران، موضوعی قابل تأمل است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که اندیشه­ های سیدقطب از چه جایگاهی در میان نیروهای مذهبی انقلابی در ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی برخوردار بوده است؟ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم شخصی و دسترسی به آثار سید قطب و ترجمه آن­ در ایران راه را برای ورود اندیشه­ های این متفکر به ایران گشود و برای آن جایگاه ویژه­ ای در ادبیات نیروهای مذهبی فراهم آورد که نمود آن را می­ توان در مقدمه مترجمان آثار سیدقطب، نقد اندیشه­ های او و بیان احساس نیاز به اندیشه­ های وی  مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها