نویسنده = ���������� ������ ������ ����������
واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی در فرایند انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 71-94

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان