بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف اسلامی

2 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از وظایف اصلی نظام‌ها و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی نحوه تعامل آنها با مسائلی است که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بروز می‌کند. یکی از عرصه‌های اصلی در جوامع کنونی عرصه فرهنگ است که به خصوص در جمهوری اسلامی ایران همواره با مشکلات و مسائل متعددی رو به رو بوده است. سوال اصلی پژوهش این است هر یک از مراحل فرایند خط مشی گذاری فرهنگ در انقلاب اسلامی از چه میزان اهمیتی برخوردار بوده و در عین حال عملکرد کنونی مسئولین ناظر به هر یک از مراحل در چه سطحی از مطلوبیت برخوردار است؟ در این پژوهش با احصا و استخراج مراحل اصلی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی سعی شده است که به اولویت بندی مراحل فرایند خط مشی گذاری مبتنی بر دو بعد اهمیت هرکدام از مراحل در فرایند خط مشی گذاری و عملکرد نظام خط مشی گذاری در انجام آن مرحله پرداخته شود. در نهایت در این پژوهش مراحل شناخت و درک مساله، ارزشیابی و اجرا به ترتیب اولویت‌های اول برای بهبود در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی شناخته شدند. علاوه بر این با تحلیل مبتنی بر ماتریس اهمیت و عملکرد فرایند خط مشی گذاری توصیه‌های جدی برای بهبود در مراحل خط مشی گذاری فرهنگی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


-   اسمیت، کوین بی و دابلیو لاریمر، کریستوفر (1392)، درآمدی بر نظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی، ترجمه: حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
-   ایوبی، حجت الله (1389)، سیاست گذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر، تهران: سمت.
-   بابائی، محمدباقر (1391)، چیستی قدرت فرهنگ و نقش آن در مانایی فرهنگ پاسداری، پاسداری فرهنگی، پاییز و زمستان، شماره 6 : 145 تا 176.
-   باقری، محمدرضا و پورعزت، علی اصغر (1392)، تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدلها، راهبرد فرهنگ، ش 22 : 135 تا 162.
-   جعفری، محمدحسن (1390)، فقه حکومتی و خط‌مشی عمومی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال اول، ش 3 : 13 تا 34.
-   خنیفر، حسین و آقداغی، میثم (1394)، الگوی مفهومی سطوح تأثیرگذاری آموزه‌های اسلامی بر خط‌مشی‌گذاری فرهنگی، معرفت فرهنگی اجتماعی، ش 22: 45 تا 62.
-   دهخدا، علی اکبر (1341)، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه دهخدا.
-   رهبر، عباس علی (1393)، تعامل ساخت فرهنگ با توسعه سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه، پژوهش‌های راهبردی سیاست، تابستان، شماره 39: 65 تا 94.
-   صداقتی فرد، مجتبی (1384)، جامعه شناسی، تهران، ارسباران.
-   فاضلی، نعمت الله و قلیچ، مرتضی (1392)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی، تهران: تیسا.
-   فتحی، کوروش (1390)، تضمین کیفیت در آموزش بر مبنای مدل تحلیل اهیمت/ عملکرد، کیفیت آموزشی، ش2:  57 تا 66.
-   لاجوردی، هاله (1387)، رویکردهای غربی به جامعه شناسی فرهنگ و انتقال به پسامدرنیسم فرهنگی و فرهنگ شناسی، تحقیقات فرهنگی ایران، پاییز، شماره3 : 233 تا 258.
-   الوانی، سید مهدی (1391)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران، سمت.
-   الوانی، سید مهدی و  صرافی زاده، اصغر (1380)، تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری خط‌مشی‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 29و30 : 117 تا 142.
-   الوانی، مهدی و فتاح شریف زاده (1391)، فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ره.
-   B. Guy Peters, (1999), American Public Policy, Promise and Performance Chappaqua, NY: Chatham House/Seven Rivers.
-   Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, (1995), Public Policy: Perspectives and Choices New York: McGraw Hill
-   Clarke E. Cochran et al. (1999). American Public Policy: An Introduction. 6th ed. New York: St. Martin’s Press,
-   Dye, T. R., (2002). Understanding Public Policy (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall).
-   Eyeston, Robert، (1971), the Threads of Public Policy: a Study in Policy Leadership, Ardent Media.
-   http://www.comdiia.org.uk.
-   http://www.uscfuondation.org/foundation/research/olp/viewResearch.asp?CID=59&TID=1.
-   McGuigan, J, (2004), Rethinking Cultural Policy, Mc Grow Hill, Berkshire.
-   James E. (1990), Public Policy-Making Anderson
-   Smith, Kevin B, Christopher W.L, (2009), The Public Policy Theory Priemer, west view press.
-   Taylor, S. E. (1991). Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, philosophy, Language, Art and custom (vol. 1). London.
-   Thomas R. Dye, (1992), Understanding Public Policy. 7th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.