بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین انقلاب‌های معناگرا در تاریخ جهان به حساب می‌آید. یکی از راهبردی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، موضوع صدور انقلاب اسلامی بوده و هست، اما فقدان الگوهای بومی در زمینه صدور انقلاب اسلامی همواره یکی از موانع عملیاتی شدن این موضوع مهم بوده است. با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر فرانظریه بومی مفهوم بنیادین نیاز سعی بر آن شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب‌های بومی در راستای عملی کردن موضوع صدور انقلاب اسلامی برداشته شود. این که بازاریابی سیاسی چیست و راهبرد بومی آن برای صدور انقلاب اسلامی چگونه است، سوالاتی هستند که در این پژوهش پیگیری شده است. بازاریابی سیاسی مفهومی است که در راستای پذیرش سازی ایده و معنا در مخاطب عمل می‌کند و با طرح آن مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز به مثابه منشاء کنش‌های انسانی سعی شده است تا یک چارچوب بومی در این زمینه مورد طرح و کاربست قرار بگیرد. در نتیجه نیز بازاریابی سیاسی مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز به مثابه منشاء کنش‌های عینی و ذهنی انسانی به عنوان چارچوب بومی کاربست پذیری صدور انقلاب اسلامی ارائه شده است. در این پژوهش که از نوع توسعه‌ای – کاربردی می‌باشد از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


-   بهره‌گیری از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) به آدرس:
-   حاتمی، محمدرضا؛ شمالی، محمدعلی (1388)، «نظریه اخلاق مبتنی بر نیازها»، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره1.
-   حسنقلی‌پور، طهمورث؛ موسوی‌نقابی، سیدمجتبی؛ طاهری‌بزی، ابراهیم؛ انوشه، مرتضی (1393)، «نهادینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 12.
-    حسینی، مجید؛ بیدالله‌خانی، آرش (1394)، «برندسازی و بازاریابی سیاسی؛ الگویی جدید برای توسعۀ ارتباطات سیاسی مشارکتی»، فصلنامه سیاست دانشگاه تهران، شماره 36.
-   خیری، بهرام؛ قلی‌پور سنگلجی، پویا (1391)، «بازاریابی سیاسی، مفهوم، اهداف، ابزارها»، فصلنامه راهبرد دانشگاه تهران، شماره 8.
-   دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394)، سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت - مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.
-   دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ رادفر، فیروزه (1389)، الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
-   رحیمی‌نیک، اعظم (1374)، تئوری‌های نیاز و انگیزش، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
-   ساعتچی، محمود (1388)،  نظریه‌پردازان و نظریه‌ها در روانشناسی و مدیریت، تهران: جنگل، جاودانه.
-   فرزندی اردکانی، عباس علی (1392)، «درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی قدس (سره) - اهداف، ابزار و خط‌مشی صدور انقلاب-»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره 2.
-   فلاح‌نژاد، علی (1384)، سیاست صدور انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-   کوالینا، ووسیچ؛ فالکوفسکی، آندرژه؛ نیومن، بروس. آی (1393)، بازاریابی سیاسی- مبانی نظری و راهبردی، ترجمه حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و شهاب طلایی شکری، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
-   محمدیان، محمود؛ شمسی، جعفر (1388)، مبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
-   مسعودنیا، حسین؛ قربانی، سعید (1393)، «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، شماره 11.
-   مقدمی، صابر؛ خورشیدی، غلامحسین (1382)، «تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28.
-   نرم افزار جامع التفاسیر نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
-   هراتی، محمدجواد؛ سلیمانی، رضا؛ موسعلی، مهدی (1393)، «مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 12.
-   یوسفی‌رامندی، رسول (1395)، بازاریابی سیاسی و مدیریت رفتار رأی‌دهنده، مشهد، مرندیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور.
-   Lambin, J. J. (2000). Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, Macmillan: Palgrave Macmillan.
-   Temporal, P. (2011). Islamic branding and marketing: Creating a global Islamic business, John Wiley & Sons.