مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد بر اساس دیدگاه آلفرد آدلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

3 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد

چکیده

انقلاب و تحولات اجتماعی همواره در جوامع بشری حادث شده است. انسان برای تغییر وضع تا رسیدن وضع مطلوب همواره در تلاش و کوشش بوده است. هر انسان برای رسیدن به کمال نیازمند محیط اجتماعی مطلوب و متکی بر قوانین الهی بوده است. کمال جویی وخدا جویی فطری فرد پایه و اساس همه حرکات و انقلاب‌ها بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر، مؤلفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد در فرآیند انقلاب اسلامی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر اسنادی، کتابخانه ای وهمچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی مؤلفه ها(شاخص ها) ی رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با استفاده از دیدگاه آلفرد آدلر بپردازد. بدین سان دیدگاه آلفرد آدلر در باره مؤلفه ها (شاخص ها)ی رفتار سیاسی امام خمینی(ره) مطرح و سپس سعی شده است به مصادیقی از رفتار امام خمینی(ره) استناد داده شود، مؤلفه های رفتار سیاسی آدلر، نحوه تعامل، خود خلاق بودن، سبک زندگی، آینده نگری با ویژگی حضرت امام خمینی(ره) تطبیق داده شده و مشخص گردیده که تعامل امام با علما و نخبگان ذاتاً فرد جذابی بود و در بًعد خلاقیت، بر پیوند حوزه و دانشگاه تأکید داشت. در بُعد سبک زندگی،همواره ساده زیستی را سر لوحه زندگی خود قرار دادند. دربُعد آینده نگری همواره یکی از موارد آن را بر اصل انسان ساز دانستن دانشگاه تأکید داشتند، که در نهایت، مولفه های رفتاری حضرت امام نقش مؤثری در جذب افراد در فرآیند انقلاب اسلامی داشته است.

کلیدواژه‌ها


-   ابراهیم­زاده، حسن (1389)، اخلاق سیاسی، چاپ سوم، تهران: نشر عروج.
-   انصاری، حمید (1386)، حدیث بیداری (نگاهی به زندگینامه آرمانی،علمی و سیاسی امام خمینی)، تهران: نشر  عروج.
-   ایران­نژاد، ابراهیم (1392)، عدالت از دیدگاه امام خمینی(ره)، نشر معاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره).
-   باقری، لیلا (1379)، کتابشناسی«جاذبه و دافعه علی علیه السلام»، مجله کتاب ماه دین، شماره  37.
-   باوریان، فریده (1393)، «واکاوی استراتژی مبارزاتی امام خمینی(ره) در فرآیند انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه  انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 10.
-   برزگر، ابراهیم (1389)، روان شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر سمت.
-    بیات اصغری، قاسم (1389)، «سنخ شناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی(ع) در دوره خلافت ایشان»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، تابستان1390، شماره8.
-    پیروز، علی­آقا (1391)، رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی(ره)، نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-    ثقفی، علی (1394)، بانوی انقلاب، چاپ دوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، عروج. 
-    جمشیدی، مهدی (1388)، بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی در نظریه علامه شهید مطهری(ره)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع). 
-    حاجی احمدی، محمود (1385)، «مردم­سالاری دینی در اندیشه امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 51.  
-    داستانی بیرکی، علی (1387)، امام خمینی(ره) از نگاه نخبگان جهان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، عروج .
-    درویشی سه تلانی، فرهاد (1385‌)، سیره‌ عملی امام خمینی(ره) در اداره امور کشور (1368-1357)، تهران: نشر عروج.
-    درویشی سه تلانی، فرهاد (1387)، سیره عملی امام خمینی(ره) در اداره امور کشور، چاپ دوم، نشر عروج.
-    دوانی، علی، (1381) «نگاهی به علل ترکیب شخصیت انقلابی و معنوی امام خمینی»، اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 2.
-    رودسری، حسین، (1384) پرتوی از خورشید، خاطراتی از دوران زندگی امام خمینی(ره)، تهران: نشر عروج.
-    رویداد سیاهکل، ویکی پدیا، سایت:
-    ستوده، امیررضا (1381)، پا به پای آفتاب (گفته‌ها و نا گفته‌ها از زندگی امام خمینی(ره)، جلد چهارم، تهران: نشر پنجره.
-    ستوده، امیررضا (1381)، پابه پای آفتاب (گفته‌ها و نا گفته‌ها از زندگی امام خمینی(ره)، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: نشر پنجره.
-    ستوده، امیررضا (1381)، پابه‌پای آفتاب (گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی(ره)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر پنجره.
-    سهرابی، فرامرز (1391)، شکوفایی شخصیت و امام خمینی (ره)، چاپ اول،تهران: نشر عروج.
-    سهرابی، فرامرز (1392)، نظریه‌های شخصیت، یحیی، سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
-    سهرابی، فرامرز (1393)، شکوفایی شخصیت و امام خمینی(ره)، چاپ دوم، تهران: نشر عروج.
-    سیاسی، علی اکبر (1377)، نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روان‌شناسی، چاپ چهاردهم، تهران: مؤسسه انتشارات تهران.
-    صحیفه امام (1378)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. جلدهای 1 و 2 و 5.
-    طباطبایی، فاطمه (1390)، اقلیم خاطرات، انتشارات پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
-    ظهیری، سید مجید (1379)، رفتار شناسی امام خمینی (قدس سره) در برابر جریان روشنفکری، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 25.
-    ظهیری، سید مجید (1383)، «ماهیت پیام رهبری و رفتارشناسی طیف­های فکری»، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 59. 
-    علیزاده، قدسی و غفاری هشجین، زاهد (1390)، «جایگاه و ابعاد مشورت در سیره عملی امام خمینی »، پژوهش نامه انقلاب اسلامی، سال اول، زمستان، شماره 1. 
-    عیوضی، محمدرحیم و فتحی، یوسف (1390)، «رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی»، پژوهشنامه متین، تابستان. شماره 51.
-    فراهانی، مجتبی (1387)، سلسله موی دوست (خاطرات دوران تدریس امام خمینی(ره))، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). عروج.
-    فوزی، یحیی (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف.
-    کریمی، مرضیه (1389)، مجموعه مقالات برگزیده همایش اندیشه­های اخلاقی عرفانی امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، نشر عروج.
-    کشاورز شکری، عباس و شیخی، معصومه (1393)، مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)، پژوهشنا مه انقلاب اسلامی(دانشگاه همدان)، سال سوم، شماره 10.
-    گیدنز، آنتونی (1378)، جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
-    مایکل، راش (1383)، جامعه و سیاست (مقدمه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی)، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر سمت.
-    مؤسسه تظیم نشر و آثار امام خمینی(ره) (1389)، رسول آفتاب، تهران: نشر عروج.
-    میرزا محمدی، محمدحسین (1391)، «مؤلفه­های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیره علمی-آموزشی امام خمینی»، فصلنامه تربیت اسلامی، سال هفتم پاییز و زمستان، شماره 15.
-    میرشکاری، اصغر (1384)، آئینه حسن (خاطراتی از ویژگی‌های ممتاز امام خمینی در امور فردی و اجتماعی)، چاپ سوم، نشر عروج.
-    واعظ شهرستانی، نفیسه (1380)، «راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 5 و 6.
-   هاشم زهی، نوروز (1381)، پارادایم روشنفکری امام خمینی(ره) (مروری بر آرای سیاسی و اجتماعی دوران مبارزه)، مجله مصباح، شماره 41.
-   Adler, Alferd (1956), the Individual   Psychology of Alfered Adler, New York, Basic Book Inc.
-   Bashiriyeh, Hossein, (1964), The State and Revolution in Iran, London.
-   Ervand Abrahamian, (1982), Iran between Two Revolutions.
-   Ervand Abrahamian, (1982), Iran between Two Revolutions.
-   George Pettee (1938), The Process of Revolution, New York: Harpar, p.75, in Gurr, Ibid.
-   Geertz,Cliford (1983), “Centers,Kings  and Charisma: Retlection  Of  The  Symbolice  Of  Power”, in Idem, Local Knowledge  Further Essays in Interpretive  Anthropology, Newyork, Basic Books .
-   Nikki R. keddie, (2006), Yann Richard. Modrn Iran: Root and Results of Revolu tion. p. 220.