دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهمن 1396 
تحریف های تاریخی‌‌مستند «انقلاب 57» در موضوع سازمان مجاهدین خلق

صفحه 151-174

10.22084/rjir.2018.15855.2365

محمد جواد هراتی؛ روح الله مهدی زاده؛ حسن جلال پور؛ غلامرضا یوسفی